Zmiany w płatności rolnośrodowiskowej i ekologicznej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-07-2016,10:25 Aktualizacja: 13-07-2016,10:48
A A A

Kopie planów działalności ekologicznej oraz rolnośrodowiskowej będzie trzeba przedkładać w ARiMR. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu nawożenia w obu przypadkach będzie skutkowało obcięciem płatności o 100 proc.

W fazie opiniowania są nowelizacje rozporządzeń ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań "Rolnictwo ekologiczne" i "Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętych PROW 2014-2020.

Plany do Agencji

Po audycie Komisji Europejskiej wskazano, że kontroli administracyjnej powinny podlegać nie tylko warunki przyznania płatności w tym zakresie, ale także warunki możliwe do skontrolowania, np. plany działalności ekologicznej i rolnośrodowiskowej.

program rolnośrodowiskowy, lubuska izba rolnicza, tadeusz nalewajk

Łąki w rolnośrodowiskowych programach. Nie ma zgody na wypas

Lubuscy hodowcy bydła chcieli - w związku z suszą i brakiem pokarmu - wypasać zwierzęta na łąkach objętych programami rolnośrodowiskowymi. Ministerstwo rolnictwa nie zgodziło się jednak na takie rozwiązanie. Osoby, które zdecydowały się na...
Nowelizacje wspomnianych rozporządzeń przewidują nałożenie na rolników obowiązku złożenia kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopii pierwszej strony planu działalności ekologicznej/rolnośrodowiskowej oraz kopii zawartego w tym planie wykazu pakietów lub wariantów, w ramach których realizuje zobowiązanie ekologiczne/rolnośrodowiskowe.

Trzeba to będzie zrobić do 15 lipca roku, w którym dany rolnik podjął takie zobowiązanie (a wiec w pierwszym roku podjęcia zobowiązania oraz w drugim roku jeśli dołącza nowe zobowiązania). Gdy termin nie zostanie dochowany, kierownik biura powiatowego ARiMR wezwie do dokonania tej czynności w terminie 7 dni od doręczenia takiego wezwania.

Całość nowych regulacji ma obowiązywać wszystkich rolników od 2017 roku. Ci z nich, którzy podjęli zobowiązania ekologiczne/rolnośrodowiskowe w 2015 i 2016 r., będą musieli złożyć wspomniane wyżej dokumenty do 30 września br.

100 proc. sankcji

Druga bardzo ważna zmiana dotyczy sankcji za nieprzestrzeganie podstawowych wymogów w zakresie nawożenia, zarówno jeśli chodzi o działanie ekologiczne, jak i rolnośrodowiskowe.

platnośi ekologiczne, dopłaty ekologiczne, rpo, adam bodnar

Rolnicy odzyskają płatności ekologiczne? Rzecznik interweniuje

W 2014 roku ministerstwo rolnictwa wprowadziło dodatkowy warunek uzyskania płatności ekologicznej, czyli wytworzenie określonej ilości produktu ekologicznego. Ale jeszcze w tym samym roku wycofało się z tego pomysłu. W imieniu stratnych...
Zdaniem audytorów z KE, były one zbyt niskie. Według nich uchybienia w tym obszarze powinny skutkować 100-procentowym zmniejszeniem płatności ekologicznej/rolnośrodowiskowej.

Resort rolnictwa, chcąc zminimalizować ryzyko nałożenia na Polskę kar, zaproponował stosowanie 100-proc. sankcji za zastosowanie w danym roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych poza obszarami OSN dla wszystkich zobowiązań ekologicznych/rolnośrodowiskowych podjętych po 14 marca 2015 r.

Jak uspokojono w uzasadnieniu do tych zmian, w 2015 r. u żadnego rolnika aż takich uchybień nie stwierdzono.

Ograniczony obszar

Jeśli chodzi o zobowiązania ekologiczne, po uwagach od rolników i doradców rolniczych, ministerstwo wpisało w nowelizację rozporządzenia możliwość zaprzestania uprawy krzewów i innych roślin w kilku wariantach w ostatnim roku realizacji.

Natura 2000, pieniądze dla gmin, subwencja środowiskowa, wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, przyroda

O subwencji ekologicznej na razie nie ma mowy

Gminy, na terenie których utworzone zostały wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, w najbliższym czasie raczej nie mogą liczyć na subwencje wyrównawcze z powodu utraconych z tego powodu korzyści. O systemie rekompensat w tym zakresie...
Tym samym jesienią ostatniego, piątego roku rolnicy mogliby zamiast uprawiać daną roślinę, dokonać odpowiednich zabiegów agrotechnicznych pod inna uprawę.

Natomiast w zakresie zobowiązania rolnośrodowiskowego w drugim roku realizacji będzie można w ramach pakietu 7. dodać inne zwierzęta niż te rasy lokalnej zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności.

Ponadto zostanie ograniczony obszar, na którym powinien być przestrzegany wymóg utrzymywania czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego przez wyposażenie go w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. 

Chodzi o to, że w świetle obowiązujących przepisów krajowych obowiązek wyposażenia w pojemniki ciąży na gminach.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej