Oznakowanie polowań. Skarg nie było, zmian nie będzie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2022,15:05 Aktualizacja: 08-12-2022,15:26
A A A

Czy ministerstwo posiada jakiekolwiek dane na temat skali zjawiska braku właściwego oznakowania polowań zbiorowych? Czy były podejmowane chociażby próby przeprowadzenia takich kontroli? – zapytała w drodze interpelacji grupa posłów.

Parlamentarzyści dociekali w ramach tego wystąpienia również, czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa innym użytkownikom lasów przewiduje podjęcie jakichkolwiek działań mobilizujących myśliwych do właściwego oznaczenia terenu, na którym polują. Bo – jak zaznaczyli – do ich biur poselskich wielokrotnie wpływały informacje o groźnych sytuacjach w wyniku braku właściwego oznakowania polowań.

prawo łowieckie, szkody łowieckie, Sejmik Województwa Małopolskiego, szkody w uprawach

Przekroczysz terminy zbioru, zapomnij o odszkodowaniu za szkody łowieckie

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął nową uchwałę, określającą terminy zbioru roślin uprawnych na terenie województwa. To ważne dla rolników, bo dotyczy potencjalnych odszkodowań. Takie terminy powinien sprawdzić każdy...
Ustosunkowując się do interpelacji, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka podkreślił, że Ustawa z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie i wydane na jej podstawie rozporządzenie ministra środowiska z 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym, regulują kwestie dotyczące informowania o przeprowadzaniu polowania zbiorowego oraz oznakowania obszaru tego polowania. I w ocenie resortu, obowiązujące regulacje w tym zakresie są właściwe i wystarczające.

"Jednocześnie informuję, że do Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie wpływały skargi/pisma na niewłaściwe oznakowanie przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich miejsc wykonywania polowań zbiorowych. W związku z powyższym, nie podejmowano w tym zakresie żadnych działań" – wyjaśnia Edward Siarka.

Warto dodać, że zgodnie z Prawem łowieckim, "dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej.

Ponadto dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Wspomniane rozporządzenie stanowi natomiast m.in., że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice "uwaga polowanie" w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu