Na wsi rolnictwo jest najważniejsze. I trzeba je chronić

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-05-2017,14:20 Aktualizacja: 24-05-2017,14:42
A A A

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa zapewnia rolniczy samorząd, że w interesie społecznym jest pozostawianie gruntów rolnych w dalszym użytkowaniu rolniczym, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

W ten sposób polityk odpowiedział na stanowisko Małopolskiej Izby Rolniczej w zakresie przekwalifikowania gruntów rolnych oraz planów zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich. Samorząd rolniczy przypomina, że w związku z napływającymi na wieś nowymi mieszkańcami coraz częściej dochodzi do konfliktów.  

gminy, Plany zagospodarowania przestrzennego, gospodarowanie przestrzeni, nik, krzysztof kwiatkowski

NIK: zarządzanie przestrzenią gmin pozostawia wiele do życzenia

Niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego i niska ocena atrakcyjności polskich miast dla inwestorów, to skutki wadliwie...

"Szanując wolę nowych mieszkańców wsi do życia na terenach produkcyjnych, musimy pamiętać o roli rolnictwa, jako gałęzi gospodarki strategicznej dla kraju. Dlatego musimy podejmować działania, które zagwarantują rolnikom prawo do prowadzenia działalności, tworząc jednocześnie warunki do dobrosąsiedzkiej koegzystencji z nowymi mieszkańcami" - czytamy w piśmie MIR.

Jej przedstawiciele uważają, że konieczna jest dogłębna analiza każdego przypadku przekwalifikowania gruntów rolnych na cele nierolnicze. "Przeciwstawiamy się chaotycznej zabudowie terenów wiejskich, kiedy siedlisko, a więc prawo budowania budynku, przysługuje każdemu kto posiada 1 ha ziemi. Powstające w ten sposób enklawy burzą ład przestrzenny, dezorganizują pracę rolników i utrudniają prowadzenie produkcji rolnej" - wskazała izba.

Do wszystkich samorządów terytorialnych apeluje, by przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniano konieczność zapewnienia aktywnym rolnikom prowadzenia produkcji rolniczej, chowu i hodowli zwierząt, nieograniczanej przez napływowych mieszkańców wsi. Plany deweloperskie powinny być natomiast konsultowane z mieszkańcami i opiniowane przez rolnicze samorządy.

rozwój obszarów wiejskich, wieś, obszary wiejskie, planowanie przestrzenne, inwestycje na wsi

Przestrzenie produkcyjne na wsi trzeba dobrze planować

Rozsądne urządzenie rolniczych przestrzeni produkcyjnych - to zdaniem ministra Krzysztofa Jurgiela recepta na blokowanie inwestycji i powstawanie związanych z nimi konfliktów społecznych. Szef resortu podkreślał podczas obrad sejmowej...

Według MIR należy ponadto uwzględnić w planach budowlanych drogi dojazdowe do pól, o szerokości 5-6 m oraz pas ruchu drogowego.

"W przypadku przeznaczenia pod zabudowę gruntów rolnych o wybitnych cechach jakościowych (tj. I, II i III klasy), prace budowlane poprzedzone powinny być zebraniem wierzchniej warstwy gleby zawierającej humus (co najmniej na głębokość 25 cm), którą będzie można wykorzystać do użyźnienia gleb słabszych jakościowo" - sugeruje małopolska izba.

W odpowiedzi minister Jurgiel zapewnił, że podziela troskę MIR, dostrzega wagę problemów dotyczących kształtowania obszarów wiejskich, a przekazane uwagi zostaną wzięte pod uwagę podczas prac legislacyjnych związanych z planowaniem przestrzennym.

Szef resortu przypomniał przepisy już istniejące w tym zakresie, na czele z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dodał, że rozpatrując wnioski wójtów/burmistrzów gmin dotyczące przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, zobowiązany jest do wyważenia interesu społecznego, interesu gminy oraz kraju.

kodeks budowlany, gospodarowanie przestrzenią, ład przestrzenny, ministerstwo infrastruktury, Tomasz Żuchowski

Kodeks budowlany wejdzie w życie od 1 stycznia. Na wsi ruszą inwestycje?

Od 1 stycznia 2018 roku powinny wejść w życie niektóre przepisy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, dotyczące zwykłych obywateli - powiedział Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Nowe przepisy wejdą w życie etapami. -...

"Rozwój gospodarczy gmin jest ważny, ale w reżimie przepisów u.o.g.r.l. dużo ważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańcom kraju. Ustawodawca, dostrzegając te problemy, tylko w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza możliwość przeznaczenia na cele nierolnicze najlepszych gruntów rolnych klas I-III" - pisze polityk.

Dodaje, że wśród wielu funkcji, które pełni gleba, funkcja produkcyjna jest najważniejsza. "W świetle konieczności wyżywienia coraz to większej liczby ludności z kurczącej się wciąż powierzchni, staje się wręcz koniecznością racjonalne gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną. Niezależnie od rozwoju techniki, gleba nadal pozostaje podstawowym warsztatem produkcji zbożowej, owocowo-warzywnej lub paszowej. Wobec tego, w interesie społecznym jest pozostawianie gruntów rolnych w dalszym użytkowaniu rolniczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju" - stwierdza na koniec Krzysztof Jurgiel.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement