KOWR na cenzurowanym. Szefostwo prosi o kredyt zaufania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-07-2021,13:00 Aktualizacja: 16-07-2021,13:08
A A A

O wydatkach bez podstawy prawnej, niecelowym zawieraniu umów i niegospodarności była mowa w ocenie badania ubiegłorocznych finansów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez Najwyższa Izbę Kontroli.
 
Nad wykonywaniem budżetu państwa w części "rolniczej" pochyliła się sejmowa komisja rolnictwa. Mówiono m.in. o gospodarowaniu publicznym groszem przez poszczególne jednostki administracji rolnej.

Pożyczki KOWR, wsparcie dla rolnictwa, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, przetwórstwo

KOWR ma środki na pożyczki dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pożyczki KOWR mają wspierać rozwój obszarów wiejskich. Można je...

Jeśli chodzi o KOWR, NIK generalnie pozytywnie oceniła wykonany plan finansowy w 2020 r. oraz realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Ale jednocześnie stwierdzone zostały istotne nieprawidłowości.

- Przychody w ramach planu finansowego KOWR na 2020 r. wyniosły 890 700 tys. zł, a koszty blisko 700 000 tys. zł. Przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostały osiągnięte na poziomie blisko 1 300 000 tys. zł, a koszty wyniosły 1 600 000 tys. zł - wyliczał Marek Adamiak, p.o. dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK.

Jak wymieniał, wspomniane nieprawidłowości polegały na: wydatkowaniu 2000 tys. zł bez podstawy prawnej na pokrycie kosztów nagród dla uczestników konkursów jeździeckich i części kosztów organizacji zawodów (oraz nierzetelnym rozliczeniu kosztów organizacji tych zawodów, sfinansowanych środkami z KOWR), a także niecelowym zawarciu 7 umów-zleceń na realizację bieżących zadań komórek organizacyjnych KOWR, które skutkowały wydatkami środków w wysokości 199 400 zł.

OT KOWR Wrocław, gmina Wrocław, Piotr Regiec, Marcin Obłoza, ziemia pod cmentarz

KOWR chce od gminy 100 milionów za ziemie pod cmentarz

Ponad 100 milionów złotych miał zażądać Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od gminy Wrocław za tereny przekazane kiedyś z państwowego zasobu pod rozbudowę i budowę miejskich cmentarzy. Jak podaje Radio...

- W zakresie realizacji w 2020 r. planu finansowego zasobu NIK stwierdziła istotne nieprawidłowości, które wpłynęły na obniżenie oceny jego wykonania. Dotyczyły przede wszystkim niegospodarnego wydatkowania kwoty 22 000 tys. zł na przetwarzanie towarów z przejętego mienia od spółki Eskimos SA, w sytuacji gdy zadanie miało być realizowane i finansowane przez spółkę POL OWOC, utworzoną przez KOWR do tego celu. Po drugie: zaniechanie zbycia lub wydzierżawienia środków trwałych KOWR pozyskanych w związku z przejęciem przedmiotu zastawu rejestrowego od Eskimosa SA, co doprowadziło do bezumownego korzystania z tych środków przez wyżej wymienioną spółkę, w konsekwencji czego KOWR wystawił faktury za bezumowne korzystanie na kwotę 401 800 zł. Należy podkreślić, że faktura do dziś nie została zapłacona - precyzował Adamiak.

Kolejne zastrzeżenie NIK dotyczyło niewywiązywania się z realizacji zadań polegających na udzieleniu gwarancji kredytowych, o których mowa w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ośrodek realizował ponadto zamówienia publiczne, skutkujące wydatkami na kwotę 1100 tys. zł, z naruszeniem wewnętrznych przepisów prawa.

raport NIK, klasyfikacja ziemi, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Fikcja w klasyfikacji ziemi. Raport NIK jest jednoznaczny

Starostowie nie wywiązują się z roli strażników bezcennego zasobu naturalnego, jakim jest ziemia rolna i leśna. Skutkuje to zaniżaniem klasy ziemi,   odprowadzaniem mniejszych podatków i unikaniem opłat za...

W związku z nieprawidłowościami NIK skierowała 6 wniosków pokontrolnych do p.o. dyrektora generalnego KOWR o podjęcie działań naprawczych. Wystąpiła też do ministra rolnictwa o wzmocnienie nadzoru nad Ośrodkiem.

Jak zapewniał Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego KOWR nowe kierownictwo ma określoną wizję zmian personalnych, organizacyjnych, aby wyeliminować nieprawidłowości. Chodzi o funkcjonowanie biura audytu i kontroli łącznie z nadzorem nad kontrolami wewnętrznymi czy uniezależnienie kontroli w oddziałach terenowych od nadzoru dyrektorów zarządzających Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa i podpisujących umowy dzierżawy.

- Myślę, że jest to pakiet zmian zmierzających właśnie do uniezależnienia, zobiektywizowania kontroli. Reaktywujemy również funkcjonowanie rad społecznych (…) Dostrzegamy merytoryczną potrzebę zmian wytycznych dla oddziałów w zakresie zarządzania własnością rolną Skarbu Państwa, jak i korygowania planowania. Natomiast powiem tak: bardzo proszę o pewien kredyt zaufania dla nowego kierownictwa, bowiem te elementy negatywne są skutkami działań z 2019 r. - mówił Kędzia.

- Jeżeli chodzi o kwestię spółki POL OWOC, to została podjęta decyzja przez panią dyrektor generalną o likwidacji tego podmiotu. Wróci do Skarbu Państwa 95 proc. kapitału zakładowego. Należy też spojrzeć na problem spółki w kontekście pandemii COVID-19. Tak samo powrócę do wydarzeń związanych z Eskimosem i z Bielmlekiem. Jesteśmy cały czas aktywni, jeśli chodzi o kwestię odzyskania środków, które zostały zaangażowane. Aktywnie działamy i miejmy nadzieję, że po prostu procesy restrukturyzacyjne, które są długotrwałe, przyniosą wymierne korzyści i będzie można powiedzieć o odzyskaniu środków - zaznaczał Grzegorz Nieszczerzewski, dyrektor Biura Finansowo-Księgowego w KOWR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj