OREO w Bytomiu. Powołano Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
12-10-2015,10:15 Aktualizacja: 12-10-2015,16:48
A A A

Zapewnienie kontynuacji rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz powodzenia systemu wsparcia dla sektora energetyki odnawialnej, bazującego na systemie aukcyjnym, to głównie zadania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO).

System aukcyjny w Polsce polegał będzie na finansowaniu po najniższym koszcie rozwoju sektora OZE przez odbiorców końcowych. System będzie, finansowany za pośrednictwem opłaty OZE.

Wyniki próbnej aukcji: jest ryzyko, że koszty wsparcia OZE nie spadną

Prawie 140 inwestycji o mocy przekraczającej 3700 MW zgłoszono do pierwszej w Polsce symulacji aukcji dla producentów energii ze źródeł odnawialnych. To ponad sześć razy więcej niż wybudowanych inwestycji w energetyce odnawialnej w...
Podstawowym zadaniem spółki OREO jest gromadzenie środków pieniężnych pochodzących z tytułu opłaty OZE, finansowania wytwórców wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w przypadku, które pokryją ewentualne tzw. ujemne saldo po stronie tychże wytwórców, oraz rozliczanie ujemnego salda i zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie o OZE - informuje Ministerstwo Gospodarki.

Wspomniane tzw. ujemne saldo powstanie wówczas, gdy wytwórcy energii elektrycznej dokonując sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem mechanizmów stricte rynkowych, np. na giełdzie, uzyskają cenę za energię elektryczną niższą, niż cena, którą zaoferowali w systemie aukcyjnym.

Środki operatora będą przekazywane na rzecz sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW.

6 mld zł za energię z instalacji do 1 MW. Są już założenia aukcji na 2016 rok

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ilości i wartości energii z instalacji OZE o mocy nie większej niż 1 MW, która powinna zostać sprzedana na aukcjach w 2016 roku. Zgodnie z dokumentem będzie to 12,6 mln MW...
Spółka zobowiązana będzie do przekazywania corocznie, prezesowi URE informacji o wysokości wydatków i kosztów związanych z rozliczaniem opłaty OZE, stanie środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE, oraz o prognozowanym stanie środków na rachunku opłaty OZE na dzień 31 grudnia danego roku.

Poza tym spółka zobowiązana jest również do sporządzania i przedstawiania ministrowi gospodarki corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału, sprawozdania ze swojej działalności.

Powinno ono zawierać informację o wpływach z opłaty OZE i stanie środków na rachunku opłaty OZE, kosztach działalności, bieżącym i planowanym zadłużeniu spółki oraz sporządzania i przedstawiania, na żądanie ministra gospodarki, informacji o swojej działalności, w tym wykonywania innych czynności określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Pierwszy zarząd spółki OREO SA jest jednoosobowy. Siedzibą spółki będzie zgodnie z przepisami ustawy o OZE miasto Bytom - podaje biuro prasowe resortu gospodarki.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama