Wyniki PDO pszenicy ozimej. Wybierz odpowiednią odmianę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: mgr inż. Andrzej Najewski, COBORU w Słupi Wielkiej | redakcja@agropolska.pl
27-08-2020,10:00 Aktualizacja: 27-08-2020,10:32
A A A
Liczba odmian pszenicy ozimej zarejestrowanych w krajowym rejestrze z roku na rok jest coraz większa, obecnie wynosi już 130. Wybór tej najbardziej odpowiedniej do uprawy nie jest łatwy. Podpowiedzi warto szukać w wynikach PDO.
 
Pszenica ozima ma w Polsce niezmiennie bardzo duże znaczenie w uprawie. Według danych GUS powierzchnia jej uprawy jest dość stabilna i wynosi około 2 mln ha, co w strukturze zasiewów zbóż (z mieszankami) stanowi 28%. Większe różnice dotyczą wielkości uzyskiwanych zbiorów, które w dużej mierze uzależnione są od warunków pogodowych. W ostatnim trzyleciu zbiory pszenicy ozimej wynosiły od 8,3 mln t w bardzo suchym roku 2018 do blisko 10 mln t w korzystnym dla plonowania zbóż roku 2017.
 
ograniczanie skutków niedoboru wody w pszenicy ozimej, susza, uprawa roli, następstwo roślin, termin siewu, dobór odmian

Jak ograniczyć skutki niedoboru wody w uprawie pszenicy ozimej?

Panująca w ostatnich latach susza mocno dokuczyła plantatorom, nie tylko zbóż, bo spowodowała znaczące straty plonów. Na pogodę nie mamy wpływu, ale są sposoby, które pozwalają złagodzić negatywne skutki braku wody.   W...
Dokładnie przebadane
 
Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 130 odmian. W tej liczbie cztery to odmiany regionalne (rejestrowane dla zachowania bioróżnorodności, bez wymogu badania wartości gospodarczej, przystosowane do lokalnych warunków), jedna zaliczona do grupy elitarne chlebowe (E), 52 jakościowe chlebowe (A), 58 chlebowe (B) i 15 pastewne lub inne (C). Ponad 60 proc. zarejestrowanych w Polsce odmian pochodzi z hodowli zagranicznych.
 
W ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) prowadzi się rocznie ponad 70 doświadczeń z pszenicą ozimą. Tak duża liczba pozwala na rzetelną ocenę wartości gospodarczej odmian. W tabeli 1 przedstawiono ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe 94 zarejestrowanych odmian pszenicy ozimej (pozostałe odmiany z powodu gorszej wartości gospodarczej nie są już badane w doświadczeniach PDO). 
 
Odmiany uszeregowano alfabetycznie w poszczególnych grupach technologicznych. Wyniki są średnią z lat 2017-2019. Ważną cechą odmian jest stabilność plonowania, zwłaszcza w obliczu zmiennych i często niekorzystnych warunków pogodowych. Rok 2017 był generalnie korzystny dla pszenicy ozimej, uzyskano wówczas wysokie plony. 
 
Niestety, w latach 2018-2019 na znacznym obszarze kraju wystąpiła susza, która szczególnie w roku 2018 znacznie ograniczyła plonowanie roślin. W obecnym sezonie wegetacyjnym przebieg pogody jest korzystniejszy, chociaż różnych niekorzystnych zjawisk także nie brakuje (deficyt opadów w kwietniu, długo utrzymujące się przymrozki, gwałtowne burze i nawalne deszcze). 
 
kłosy, pszenica, niebo, drzewo

Najlepsze odmiany chlebowe pszenicy ozimej 2020

W badaniach PDO na przeciętnym poziomie agrotechniki najlepsze odmiany chlebowe pszenicy (z grupy B) wydały blisko 101 dt/ha, a na wysokim ponad 108 dt/ha. Różnica w plonowaniu lepszej i najgorszej jakościowej odmiany chlebowej na...
Postęp w plenności
 
Wśród najlepiej plonujących odmian w poszczególnych grupach technologicznych wyraźnie dominują odmiany najnowsze, co świadczy o dużym postępie hodowlanym w plenności. W grupie odmian jakościowych najlepiej (na przeciętnym poziomie agrotechniki) plonowały odmiany zarejestrowane w tym roku: KWS Universum, SY Cellist i Kariatyda. Bardzo dobrze plonowały również: Apostel, Ambicja, Opoka i Euforia. Na wysokim poziomie agrotechniki hierarchia odmian jest nieco inna, wśród najlepszych znalazły się jeszcze: Linus, RGT Kilimanjaro i Comandor. 
 
Spośród odmian chlebowych najwyższy plon uzyskały również odmiany najnowsze: SU Tarroca, SU Petronia i LG Keramik, a także KWS Donovan, RGT Specialist, SU Mangold i Symetria, a na wysokim poziomie agrotechniki też: Bosporus, RGT Ritter, Venecja i RGT Bilanz. 
 
Znaczenie odmian pastewnych jest obecnie niewielkie. Większość z nich to odmiany zgłoszone jako chlebowe, które jednak w trakcie badań nie spełniały wymogów dla odmian przeznaczonych na cele technologiczne. Na obu poziomach agrotechniki najlepiej plonowały: Tonnage, Godnik, Lawina i Sikorka. 
 
Przybywa jakościowych
 
kłosy, pszenica, niebo, rośliny

Najlepsze jakościowe odmiany chlebowe pszenicy ozimej 2020

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki 65 proc. doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z pszenicą ozimą. Plon wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniósł 92,3 dt/ha, a na wysokim -...
Pszenica ozima jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim. W tym kierunku użytkowania ważna jest wartość technologiczna, wyrażona zaliczeniem odmiany do poszczególnych grup jakościowych (E, A lub B). 
 
Jednym z ważniejszych parametrów technologicznych ocenianych w skupie jest zawartość białka. Pod tym względem najwyżej oceniana jest elitarna odmiana Astoria (ocena 8 w skali 9-stopniowej). Oceny 7 mają odmiany jakościowe Skagen i Bamberka, natomiast oceny pozostałych odmian z tej grupy mieszczą się w zakresie od 5 do 6. 
 
Zawartość białka dla większości odmian z grupy B mieści się w przedziale od 4 do 5, jedynie dla odmian Fakir i Belissa jest wyższa i wynosi 6. Zawartość białka jest cechą uwarunkowaną genetycznie, ale duży wpływ mają również przebieg pogody i poziom nawożenia azotem. 
 
W warunkach deszczowych żniw istotna może okazać się liczba opadania. Odmiany o niższej liczbie opadania należy zbierać w pierwszej kolejności. Większość zarejestrowanych odmian w tej cesze oceniana jest korzystnie.
 
Zimotrwałość ciągle aktualna
 
odmiany pszenicy ozimej, krajowy rejestr odmian, listy zalecanych odmian, odmiany pszenicy jakościowej, COBORU

Jak nie pogubić się w doborze odmian pszenicy ozimej?

Obecnie w krajowym rejestrze pszenicy ozimej znajduje się 130 odmian. Spośród zarejestrowanych odmian jedną zaliczono do grupy technologicznej elitarne chlebowe (E), 52 do do jakościowych chlebowych (A), 58 do chlebowych (B), 15 do...
W ostatnich latach zimy miały na ogół łagodny przebieg i nie odnotowano większych strat z powodu wymarzania. Taka sytuacja powoduje, że coraz większym zainteresowaniem ciszą się odmiany o niższych ocenach zimotrwałości. 
 
Korelacja między plennością a zimotrwałością jest ujemna, co oznacza, że odmiany o lepszej zimotrwałości na ogół plonują gorzej. Nie można jednak zapominać, że w nieodległej przeszłości miało miejsce znaczne wymarzanie pszenicy ozimej (w roku 2012 przesiano 0,5 mln ha, znaczne straty miały miejsce również w roku 2016). 
 
Zatem każdy rolnik musi podjąć decyzję jaki poziom ryzyka jest skłonny zaakceptować. Przy obecnej nieprzewidywalności pogody i nasilaniu się zjawisk ekstremalnych, ryzyko wymarzania wydaje się być ciągle znaczące. Warto więc wybierać odmiany o wyższej zimotrwałości, zwłaszcza, że wiele z nich plonuje bardzo dobrze i cechuje się znaczną stabilnością plonowania. 
 
Zdrowotność też się liczy
 
kłosy, pszenica, niebo, drzewo

Które odmiany pszenicy ozimej wysiać w 2020 roku?

Do tegorocznych siewów COBORU rekomenduje 38 odmian pszenicy ozimej. Odmiana Artist polecana jest do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Odmiana RGT Kilimanjaro jest rekomendowana w 13...
Pszenica ozima, zwłaszcza w gospodarstwach wielkoobszarowych, jest uprawiana najczęściej w technologii intensywnej. Wybierając odmianę do siewu, poza plonem, warto też zwrócić uwagę na zdrowotność. Jest to też wymóg integrowanej ochrony roślin. Odporność odmian na choroby oceniana jest w doświadczeniach PDO na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), gdzie nie stosuje się fungicydów i regulatorów wzrostu. 
 
Na pszenicy ozimej niemal we wszystkich doświadczeniach obserwuje się septoriozy liści, dość powszechna jest także rdza brunatna. W ok. połowie doświadczeń występują: mączniak prawdziwy i brunatna plamistość liści, rzadziej rdza żółta, septorioza plew, fuzarioza kłosów i kompleks chorób podstawy źdźbła. 
 
Największe różnice odmianowe dotyczą odporności na rdzę żółtą (kilka odmian jest wyraźnie bardziej podatna na tę chorobę). Z kolei większą odpornością na rdzę brunatną wyróżniają się zwłaszcza odmiany: KWS Universum, SY Cellist, Błyskawica, Opocja, SY Yukon, Godnik, Tonnage i Frisky. 
 
Odmiany różnią się dość znacznie pod względem wysokości, co może mieć znaczenie w aspekcie możliwości zagospodarowania słomy. Zróżnicowana jest także odporność odmian na wyleganie. W tej cesze wyróżniają się: RGT Ritter, SY Cellist i SY Yukon. 
 
plony pszenicy, grad obniżył plony, technologia uprawy pszenicy, zbiór pszenicy w Sahryniu

Grad obniżył plony pszenicy

Plony pszenicy ozimej w gospodarstwie w Sahryniu (gmina Werbkowice), w którym prowadzone są doświadczenia z aplikacją dolistną krzemu wyniosły w tym roku zaledwie 6 t z 1 ha. To o 40 proc. mniej niż zakładano.   Główną przyczyną...
Listy ułatwiają wybór
 
Dla wielu rolników ważną wskazówką i dużym ułatwieniem przy wyborze odmiany jest jej umieszczenie na „Listach odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ)”. Warto podkreślić, że Listy tworzone są regionalnie, na szczeblu poszczególnych województw i corocznie aktualizowane. 
 
Dla pszenicy ozimej w każdym województwie rekomendowanych jest od 5 do 16 odmian, które zdaniem lokalnych ekspertów są najlepiej przydatne do uprawy w danym województwie. W 2020 r. na LOZ znajduje się łącznie 38 odmian, w tym dwie z CCA. W największej liczbie województw rekomendowana jest odmiana Artist, popularne na listach są także odmiany: RGT Kilimanjaro, Linus i RGT Bilanz. 
 
RAMKA
 
Powierzchnia plantacji nasiennych z pszenicą ozimą w roku 2019 była nieco większa niż w roku poprzednim i wynosiła 28,1 tys. ha (dane PIORiN). Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego jest ważnym elementem agrotechniki, umożliwiającym wykorzystanie postępu hodowlanego zawartego w nowych, lepszych odmianach. 
 
W 2019 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, największy udział w nasiennictwie miały odmiany jakościowe chlebowe (grupa A) – 43% W tej grupie odmian największy areał plantacji nasiennych zajmowały odmiany krajowe: Euforia (1940 ha), Hondia (1465 ha) oraz Comandor, Formacja i Arkadia (1180-1290 ha) oraz zagraniczne RGT Kilimanjaro, Patras i Linus (540-930 ha). 
 
Udział odmian chlebowych (grupa B) był mniejszy i wynosił 22%, z których największe znaczenie miały: Tytanika (1150 ha) oraz Belissa, Rotax i Bosporus (580-690 ha). Na rynku nasiennym dostępnych jest również kilkadziesiąt odmian ze wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Spośród nich największe znaczenie miały odmiany Julius (1260 ha) oraz Wilejka (1060 ha), która jest odmianą krajową niezarejestrowaną w Polsce. 
 
Tabela 1. Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)

Lp.

Odmiana

Rok rejestracji

Plon ziarna a1

Plon ziarna a2

Zimotrwałość

Choroby podst. źdźbła

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Rdza żółta

Brunatna plamistość iści

Septoriozy liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Wysokość roślin

Wyleganie

Dojrzałość pełna

Masa 1000 ziaren

Gęstość ziarna

Porastanie w kłosie

Liczba opadania

Zawartość białka

Wskaźnik SDS

Ilość glutenu

dt z ha

skala 9o

cm

skala9o

dni

g

skala 9o

 

grupa E

1

Astoria

2012

78,8

89,6

3,0

5

4

5

3

6

5

4

5

102

5

198

46,2

6

5

7

8

8

8

 

grupa A

2

Ambicja

2020

85,3

94,3

3,5

4

5

6

4

4

5

6

4

87

6

199

46,7

7

5

8

5

9

5

3

Apostel

2018

85,4

94,9

3,5

5

6

5

5

4

5

5

4

89

4

198

44,2

6

5

8

5

8

5

4

Arkadia

2011

78,6

91,9

6,0

4

2

5

1

4

4

4

5

102

4

198

44,5

5

4

7

5

7

5

5

Bamberka

2009

76,3

87,7

3,0

4

5

4

4

5

4

4

5

93

6

199

43,4

5

5

8

7

8

6

6

Comandor

2018

83,9

95,0

4,5

5

5

6

6

5

4

5

5

93

4

199

40,7

5

5

9

5

7

7

7

Consus

2015

82,4

94,0

2,0

5

6

4

5

5

5

5

6

93

5

198

41,7

5

5

8

6

8

6

8

Delawar

2015

80,6

90,6

4,0

5

5

6

5

5

5

5

6

86

6

199

38,0

4

5

8

6

7

6

9

Euforia

2018

85,0

96,0

5,5

6

6

4

5

5

5

5

4

86

6

199

41,9

6

6

9

5

8

7

10

Florus

2014

80,5

89,7

3,0

5

5

5

5

6

5

5

5

99

4

197

39,0

4

5

8

5

6

4

11

Formacja

2017

83,7

93,8

4,5

5

5

6

4

5

4

5

5

99

5

198

41,8

5

5

9

5

8

6

12

Franz

2014

81,1

90,8

3,0

4

6

6

5

5

5

4

5

94

5

199

40,1

5

5

9

5

8

5

13

Hondia

2014

82,2

91,1

5,5

5

6

5

5

5

5

5

5

92

6

199

44,1

4

5

9

6

8

5

14

Impresja

2020

83,8

93,4

5,0

6

6

5

6

5

5

6

5

88

6

199

43,7

7

5

7

6

7

7

15

Kariatyda

2020

86,1

95,8

5,0

5

6

3

7

5

5

5

5

92

5

198

44,7

5

5

8

5

8

5

16

KWS Dakotana

2014

84,6

94,7

3,0

5

5

5

5

5

5

5

5

88

5

198

41,5

4

5

5

6

7

6

17

KWS Firebird

2017

79,7

91,3

3,5

5

5

4

5

5

5

5

5

91

5

199

39,6

4

5

9

5

9

4

18

KWS Spencer

2017

82,3

92,8

4,5

5

5

6

5

5

5

4

4

88

4

199

44,1

4

6

9

5

8

3

19

KWS Universum b/

2020

87,8

94,5

3,5

4

6

7

7

5

6

6

6

95

4

199

43,8

6

4

7

5

8

6

20

Lavantus

2013

75,1

84,8

3,0

3

3

5

3

5

4

5

5

96

6

198

39,0

5

5

8

5

7

4

21

Leandrus

2015

81,2

90,4

3,0

4

5

6

5

5

5

5

4

90

5

200

39,1

4

5

9

5

6

4

22

Lindbergh

2016

84,9

93,1

2,5

5

5

6

6

5

5

5

5

101

6

198

42,5

4

5

7

5

7

8

23

Linus

2011

83,6

95,4

4,0

6

5

4

5

5

4

4

5

86

5

199

41,1

4

4

6

5

6

6

24

Lokata

2019

80,6

92,1

5,5

5

4

5

6

5

5

6

5

93

4

199

41,3

5

5

8

5

8

6

25

Moschus

2019

81,9

92,8

3,5

5

5

5

7

5

6

6

4

94

6

199

43,6

8

5

9

6

9

8

26

Natula

2009

80,5

89,0

5,0

4

4

5

4

5

5

5

5

102

4

199

44,4

5

5

7

6

8

5

27

Nordkap

2016

84,0

93,6

2,5

5

6

4

4

5

5

5

5

95

6

198

43,0

4

5

7

5

8

5

28

Opoka

2019

85,2

97,3

4,5

6

5

3

1

5

5

6

5

102

5

199

44,9

6

5

8

5

8

6

29

Ostroga o/

2008

77,1

87,6

6,0

5

4

6

3

6

5

5

6

94

4

200

46,3

5

6

6

6

8

6

30

Patras

2012

81,9

92,0

4,0

5

5

4

5

5

4

4

5

88

4

198

47,5

5

5

8

5

8

6

31

Praktik

2012

79,4

89,8

4,0

5

4

6

5

5

5

5

6

86

5

198

37,7

6

5

8

5

8

4

32

Reduta

2018

79,3

88,6

4,5

6

4

4

5

5

5

4

6

92

6

199

41,6

6

5

8

5

8

5

33

RGT Kilimanjaro

2014

84,8

95,2

4,0

5

5

6

5

5

5

5

5

84

6

199

42,8

6

5

9

5

9

5

34

RGT Metronom

2017

81,8

92,9

4,5

6

5

4

5

5

6

5

5

91

5

199

44,6

5

5

9

5

8

7

35

Sailor

2011

80,0

89,6

4,5

4

5

4

5

5

5

5

5

102

4

198

43,9

6

5

6

6

5

7

36

Skagen

2009

79,0

88,1

5,0

6

6

4

5

5

6

5

6

95

3

199

42,1

4

5

9

7

8

6

37

SY Cellist

2020

87,8

96,0

3,0

5

5

7

7

6

7

7

5

91

6

200

43,4

6

4

7

5

8

6

38

SY Dubaj

2019

83,6

93,2

4,5

5

6

6

7

5

5

6

6

96

6

200

45,3

7

5

9

5

9

7

39

Tonacja

2001

74,4

87,2

5,5

6

2

5

1

5

5

5

5

108

4

200

45,3

6

5

6

6

7

7

 

grupa B

40

Admont

2019

83,8

96,0

4,5

5

5

2

5

5

5

4

5

89

5

199

38,8

4

5

6

4

8

4

41

Argument

2020

85,6

95,0

4,0

5

4

6

5

5

6

5

6

103

4

200

45,5

8

5

6

4

9

4

42

Artist

2013

85,2

96,3

4,0

5

5

4

4

5

4

5

5

90

5

199

44,2

4

5

9

5

8

4

43

Bataja

2019

82,6

92,1

4,5

5

5

4

6

6

3

4

5

97

5

198

44,0

6

5

7

4

8

5

44

Belissa

2014

80,7

92,6

5,0

5

4

4

3

5

5

4

5

86

6

198

42,7

3

5

8

6

6

7

45

Błyskawica

2018

84,1

95,6

4,0

4

3

7

5

5

4

4

4

87

5

198

43,7

6

5

4

4

7

4

46

Bonanza

2016

81,6

92,8

4,0

5

6

6

4

5

5

5

5

88

6

199

41,6

3

5

6

4

7

3

47

Bosporus

2019

86,6

98,6

4,0

5

6

4

6

5

6

6

6

94

5

200

40,5

5

5

7

4

7

4

48

Fakir

2013

81,0

90,2

4,5

4

5

6

5

5

5

5

5

91

5

198

42,6

5

5

8

6

9

4

49

Fidelius

2010

81,6

91,1

4,5

4

5

5

4

6

3

4

5

101

3

198

42,3

5

5

8

4

8

4

50

Hybery F1

2016

85,6

95,4

3,5

6

5

5

5

6

5

5

5

97

5

199

42,5

4

5

6

4

7

4

51

Janosch

2015

80,1

91,5

3,0

6

3

5

5

5

5

4

5

88

6

200

43,5

4

5

6

4

6

4

52

Jantarka

2010

80,1

90,1

5,5

4

5

5

4

6

5

5

5

98

2

198

45,5

4

5

7

5

5

5

53

Kometa

2016

82,1

89,7

2,0

6

6

6

5

5

5

4

5

91

6

199

40,1

3

5

7

6

6

8

54

KWS Donovan

2019

88,7

101,0

3,0

6

5

4

6

5

5

5

6

90

5

199

41,5

7

5

7

4

7

6

55

KWS Livius

2013

82,5

91,2

3,0

5

5

5

6

5

5

5

5

104

4

199

46,3

3

5

8

6

7

6

56

KWS Ozon

2010

79,4

91,7

4,0

5

5

3

5

4

4

4

5

82

5

198

43,5

5

5

8

4

8

2

57

KWS Talium

2020

86,5

96,7

3,0

5

6

4

7

5

5

5

5

86

5

198

41,1

5

5

7

4

8

4

58

LG Jutta

2016

79,3

89,4

5,5

5

6

6

5

6

6

5

5

83

6

200

38,3

5

5

6

4

7

6

59

LG Keramik

2019

89,1

98,9

4,0

5

4

5

6

5

6

5

4

91

6

199

41,4

6

5

7

4

9

5

60

Medalista

2016

81,1

92,1

5,5

5

4

5

5

5

4

5

5

102

5

198

45,9

5

5

8

4

8

5

61

MHR Promienna

2020

87,5

96,2

4,0

4

5

4

7

4

5

6

4

86

5

198

42,5

5

4

6

4

8

3

62

Mulan

2008

81,7

92,4

3,0

5

4

4

4

5

5

4

4

98

5

197

41,5

3

5

6

5

6

5

63

Opcja

2016

83,8

93,1

3,0

5

6

7

4

5

5

4

4

86

5

198

38,9

3

5

6

5

7

8

64

Owacja

2017

85,2

93,6

4,5

6

5

6

5

5

5

5

5

100

4

198

42,3

5

5

7

4

7

6

65

Platin

2012

81,8

89,8

4,0

5

4

6

5

6

5

5

5

94

6

199

40,3

5

5

7

4

8

2

66

Plejada

2018

86,4

95,3

5,0

6

6

6

4

5

6

6

6

95

6

199

43,2

7

5

8

4

7

5

67

Pokusa

2015

81,6

91,5

3,0

5

4

4

5

5

5

4

5

96

5

198

41,9

4

5

6

5

6

5

68

RGT Bilanz

2017

86,4

98,1

4,5

6

5

4

5

5

5

5

5

88

6

199

42,7

5

6

9

4

9

3

69

RGT Provision

2020

86,8

96,6

4,0

4

6

4

7

4

5

5

5

96

5

199

42,2

6

5

5

4

7

6

70

RGT Ritter

2020

87,5

98,1

3,0

5

5

5

7

4

6

6

5

85

7

199

47,0

5

4

7

4

7

6

71

RGT Specialist

2019

88,7

97,4

4,0

5

6

6

7

4

5

6

6

84

5

199

39,3

6

5

7

4

8

6

72

Rivero

2016

82,6

92,8

3,5

5

6

6

4

5

5

5

5

90

5

199

39,4

4

5

8

4

8

5

73

Rotax

2014

83,9

93,9

5,0

4

5

5

4

5

5

5

5

89

4

199

39,6

2

5

7

4

7

4

74

Sfera

2018

84,3

94,1

4,0

5

6

6

5

4

5

4

5

95

4

199

40,3

4

5

8

4

7

5

75

SU Mangold

2020

88,6

99,5

3,5

6

5

3

7

5

6

6

5

88

6

198

41,7

6

5

6

4

8

5

76

SU Petronia

2020

89,5

100,3

3,5

5

5

5

7

5

5

5

5

86

5

198

45,0

6

4

5

4

6

5

77

SU Tarroca

2020

89,8

102,5

3,0

6

3

3

7

4

5

4

5

84

5

198

47,1

6

4

4

4

5

5

78

SU Viedma

2020

87,4

97,6

3,5

5

6

5

7

5

6

6

6

88

5

199

45,6

3

4

5

5

7

6

79

SY Orofino

2018

86,0

95,5

4,0

5

6

5

6

5

5

5

4

89

5

199

43,3

5

5

6

4

8

3

80

SY Yukon

2019

83,5

92,7

5,0

5

6

7

6

6

6

5

6

91

6

200

42,9

7

5

9

4

9

5

81

Symetria

2020

88,3

95,9

4,5

5

6

6

7

5

6

5

5

90

4

198

40,8

7

5

8

4

7

5

82

Titanus

2018

83,4

94,0

3,0

5

5

3

4

5

5

5

5

90

5

199

43,2

4

5

7

4

9

4

83

Tobak

2014

81,8

93,6

3,0

5

6

4

5

4

5

5

5

91

5

199

40,4

4

5

8

5

7

6

84

Tytanika

2017

80,7

91,5

5,0

5

5

6

5

5

5

5

4

88

4

199

37,8

3

5

7

4

7

5

85

Venecja

2019

87,1

98,1

4,0

5

5

3

3

4

4

5

4

89

4

199

44,2

5

6

8

4

9

4

 

grupa C

86

Frisky

2016

84,0

94,3

3,0

5

5

7

4

5

5

5

5

85

6

199

40,3

5

5

7

3

  ▪ 

  ▪ 

87

Gimantis

2015

82,3

93,6

3,5

5

6

6

4

6

6

5

5

88

5

199

42,1

3

5

6

4

  ▪ 

  ▪ 

88

Godnik

2019

87,3

97,0

3,5

5

6

7

6

5

6

5

5

85

6

199

39,2

5

6

7

3

  ▪ 

  ▪ 

89

KWS Kiran

2016

82,9

93,0

4,0

5

4

6

5

5

5

5

5

86

5

199

43,2

5

5

7

3

  ▪ 

  ▪ 

90

Lawina

2019

85,7

96,3

4,5

5

6

5

6

5

5

5

4

88

3

198

39,5

5

5

6

3

  ▪ 

  ▪ 

91

RGT Kicker

2016

79,8

90,9

3,0

5

3

5

5

5

5

5

5

86

6

199

37,9

4

5

7

3

  ▪ 

  ▪ 

92

RGT Treffer

2018

84,7

95,1

4,5

5

5

4

6

4

4

5

5

90

4

199

40,1

5

5

8

3

  ▪ 

  ▪ 

93

Sikorka

2018

86,1

97,1

3,0

4

5

5

5

5

5

5

5

90

4

199

40,6

4

5

8

3

  ▪ 

  ▪ 

94

Tonnage

2019

91,3

101,4

3,5

5

5

7

4

5

7

5

3

89

3

199

42,4

   ▪ 

5

4

2

  ▪ 

  ▪ 

  •        Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 8-2020 - ZAPRENUMERUJ

 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement