Dopłaty po wymarznięciach się należą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-07-2016,12:40 Aktualizacja: 26-07-2016,13:18
A A A

Agencja Rynku Rolnego zapewnia, że nie stosuje wymogu przekroczenia progu procentowego strat w gospodarstwie, gdy wystąpi zdarzenie losowe, skutkujące zniszczeniem upraw objętych wnioskiem o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Rolnicy, którzy po wymarznięciach upraw ponownie je wysiewali, używając takiego materiału, skarżyli się, że są różnie traktowani. Niektórym gospodarzom ARR odmówiła dopłaty, a decyzję uzasadniła tym, że w protokole komisji klęskowej powołanej przez wojewodę stwierdzono, że straty nie przekroczyły 30 proc. średniej produkcji rolnej w gospodarstwie. Z kolei "przechodziły" wnioski farmerów z miejscowości, gdzie komisji nie powołano.

Siewnik punktowy Amazone

Materiał siewny z mniejszą dopłatą. Rolnicy protestują

Rząd zajmie się wkrótce projektem rozporządzenia w sprawie dopłat do materiału siewnego. Szykuje się obniżka stawek, co oczywiście nie spodobało się rolniczym organizacjom. Po zmianach stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych...

Ministerstwo rolnictwa zwróciło się do ARR o przedstawienie sposobu postępowania. Agencja zaś wskazała, że jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie po udokumentowaniu takiego zdarzenia przez założenie przynajmniej jednego z listy dokumentów. A chodzi o:

  • protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód
  • dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk
  • zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia
  • zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
  • protokół oględzin lub ostatecznego oszacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego
  • decyzje właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych

ARR zapewniła ponadto za pośrednictwem ministerstwa, że nie stosuje wspomnianego progu procentowego jeśli chodzi o straty w uprawach w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego zniszczeniem upraw objętych wnioskiem o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu