Są istotne zmiany w ustawie prawo łowieckie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
25-02-2015,14:50 Aktualizacja: 25-02-2015,14:53
A A A
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie przedłożony przez Macieja Grabowskiego, ministra środowiska.
 
Najważniejsze cele nowelizacji to wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, bardziej efektywne wykonywanie planów łowieckich przez dzierżawców lub zarządców, szybsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę i sprawniejsza wypłata odszkodowań.  
 
Do dokumentu wprowadzono zapis o konsultacjach publicznych z właścicielami nieruchomości, które będą dzierżawione przez koła łowieckie. Będą oni mogli wnosić uwagi do projektu uchwały, które powinny być rozpatrzone przez marszałka danego województwa w ciągu 30 dni. 
 
Właściciele lub użytkownicy wieczyści będą mogli ponadto zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, jeżeli uznają, że narusza ona ich interes prawny. Będą też mogli wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości obwodem łowieckim uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach. 
 
Wysokość odszkodowania będzie uzgadniana w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania zapłaty. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, sprawa trafi do sądu. 
 
Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej obwodem będzie mógł też wystąpić do sądu z wnioskiem o zakazanie polowania ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. 
 
Co bardzo ważne, ustawa wzmacnia nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Oznacza to m.in., że statut związku trzeba będzie uzgadniać z szefem resortu. 
 
Minister co roku musi też otrzymywać sprawozdania z wykonania zadań określonych w ustawie. Będzie mógł ponadto żądać odpisów uchwał podjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów i Naczelną Radę Łowiecką oraz przeprowadzać kontrolę w PZŁ. 
 
Istotną zmianą jest możliwość wypowiedzenia dzierżawcy obwodu łowieckiego umowy dzierżawy, gdy w trzech kolejnych latach niezrealizowany zostanie roczny plan łowiecki na poziomie co najmniej 80 proc.  
 
Nieprzestrzeganie planu odstrzału jest jedną z głównych przyczyn wzrostu pogłowia zwierzyny i co za tym idzie coraz większych odszkodowań. W 2014 r. wypłacono 75 mln zł rekompensat za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. 
 
W ustawie - a nie w rozporządzeniu jak to było dotychczas - określono rodzaje polowań oraz zasady ich wykonywania.
 
Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej