Obowiązują już nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PZŁ (em) | redakcja@agropolska.pl
06-04-2018,13:00 Aktualizacja: 06-04-2018,15:42
A A A

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Szacowania szkód, dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda - podaje Polski Związek Łowiecki.

łowiectwo, szacowanie szkód łowieckich, szkody łowieckie, szkody w uprawach, Związek Gmin Wiejskich RP

Sołtys ma szacować szkody łowieckie? Gminy mają wiele uwag do ustawy

"Narzuca się nam nowe obowiązki związane ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną w sposób sprzeczny z prawem, bo bez wskazania środków na ich realizację" - tak Związek Gmin Wiejskich RP komentuje zmiany w Prawie...

Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Jej szacowanie składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego - nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Polski Związek Łowiecki, prawo łowieckie, andrzej duda, zasady polowań

Prezydent postawił kropkę nad nowelą Prawa łowieckiego

Osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogli brać udział w polowaniu, myśliwi będą musieli przechodzić okresowe badania lekarskie, a minister środowiska będzie miał większy nadzór nad PZŁ - m.in. takie rozwiązania przewiduje podpisana przez...

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od podpisania protokołu.

Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Decyzja wydawana jest z kolei w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów i jest ostateczna.

Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Właściciel albo posiadacz gruntów, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji może w ciągu trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody - informuje na koniec PZŁ.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej