Drakońskie kary za odmowę wydania państwowych gruntów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-11-2018,21:05 Aktualizacja: 30-11-2018,22:26
A A A

Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przedstawiła uwagi do ministerialnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw z 21 listopada.

Warto podkreślić, że wyniku nowelizacji zostaną wprowadzone zmiany m.in. w następujących ustawach:  o kształtowaniu ustroju rolnego; o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa oraz zamianie innych ustaw, a także Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

ziemia, grunty rolne, dzierżawa, stawki czynszu, KOWR, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa powinna zapewnić uprzywilejowaną pozycję dzierżawców

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 listopada przedstawiło nowy projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Na...
Organizacja, która zrzesza gospodarstwa wielkoobszarowe podkreśla, że wiele z zaproponowanych rozwiązań prawnych jest nie do przyjęcia, a państwo powinno kształtować zasady ustroju rolnego mając na uwadze "zachowanie potencjału produkcyjnego, bezpieczeństwo żywnościowe kraju".

"Oba wspomniane aspekty mają istotne znaczenie dla aktualnej sytuacji. W wymiarze ekonomicznym państwo powinno eliminować konflikty społeczne, które mogą powstawać w przypadku niekontrolowanych wzrostów cen żywności, a takie mogą wystąpić w przypadku, gdy potencjał produkcyjny i bezpieczeństwo zostaną naruszone" - zaznacza Federacja.

Zdaniem organizacji, należy lepiej doprecyzować w jakich konkretnie sytuacjach Krajowy Ośrodek może nabywać (na własność Skarbu Państwa) odpłatnie albo nieodpłatne nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Pobierz projekt ustawy

Ustawodawca do projektu ustawy wprowadza trzy rozwiązania (sankcje): fiskalne; cywilne; i karne - których wyłącznym celem jest przymuszenie dzierżawców do zwrotu dzierżawionych nieruchomości rolnych na wezwanie KOWR. W przypadku tzw. bezumownego użytkowania państwowych gruntów obowiązująca dziś 5-krotność czynszu wzrośnie do 30-krotności.

obrót ziemią w Polsce, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, kupno ziemi, dzierżawa ziemi

Rząd poluzuje zasady obroty ziemią rolną

Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem. Pozostałe nieruchomości rolne, tak jak dotychczas, będzie mógł nabyć tylko rolnik - zakłada projektowana nowelizacja o...

"W uzasadnieniu ustawy brakuje oceny skutków regulacji. Z treści uzasadnienia nie wynika, dlaczego nastąpił tak znaczny wzrost czynszu. Paleta sankcji, które mogą być użyte przez KOWR w stosunku do dzierżawcy w związku z odmową wydania nieruchomości nie znajduje uzasadnienia. Ustawa nie przewiduje sytuacji, w których odmowa wydania nieruchomości rolnej ma uzasadnienie prawne" - zauważa Federacja.

Zdaniem organizacji, ustawodawca w sposób "nieprzemyślany" wprowadza do relacji cywilno-prawnej regulacje karne. "Brak jest uzasadnienia prawnego do wprowadzenia odpowiedzialności karnej w stosunku do osób, które objęły w posiadanie nieruchomość rolną Zasobu bez tytuły prawnego i pomimo wezwania, nie wydały tej nieruchomości KOWR" - zauważa Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

"Co istotne przepis nie różnicuje sytuacji podmiotów, które objęły nieruchomość w posiadanie mając ku temu tytuł prawny, a tytuł utraciły z uwagi na nieprzedłużenie okresu dzierżawy, a jednocześnie pozostają w sporze cywilno-prawnym z KOWR" - czytamy w wystąpieniu.

ziemia, grunty rolne, dzierżawa, stawki czynszu, KOWR

Dzierżawa państwowych gruntów nabrała tempa. Znamy stawki czynszu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 roku wydzierżawił 33,9 tys. ha państwowej ziemi.  Średni czynsz dzierżawny dla umów zawartych w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wyniósł 7,1...

Oprócz szczegółowych zmian prawnych dotyczących ustawy, zaprezentowano także dziesięć uwag o charakterze bardziej ogólnym.

  1. Nabycie nieruchomości, udziałów/akcji oraz sposób określania ceny

Ustawa przewiduje sytuacje, w których Krajowy Ośrodek może nabywać na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolne oraz akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych (vide art. 1 pkt 12 projektu ustawy).

Uzasadnieniem dla nabycia udziałów/akcji jest realizacja zadań określonych w ustawie. Ustawa w bardzo nieprecyzyjny sposób określa zadania, co może prowadzić do sytuacji, w której KOWR w uznaniowy skorzysta z prawa przyznanego przez ustawę, uzasadniając jego realizację zdaniami ustawy, które są niejasne i nieprecyzyjne.

Skoro ustawodawca z prawa KOWR robi wyjątek, a nie regułę to należałoby do ustawy wprowadzić zamknięty katalog sytuacji, w których KOWR może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia, bo w przeciwnym razie dochodziło będzie do wywłaszczenia.

Ponadto projektowany przepis (vide art. 1 pkt 12 projektu ustawy) w sposób nieprecyzyjny określa sposób ustalania ceny po jakiej KOWR nabędzie nieruchomości rolne, akcje/udziały.

obrót ziemią w Polsce, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, kupno ziemi, dzierżawa ziemi

Dzierżawa państwowej ziemi także na ponad 10 lat

Wydzierżawiające państwową ziemię oddziały Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie powinny skracać okresu tej dzierżawy poniżej 10 lat. Gospodarz nie może bowiem wówczas starać się o zwolnienie gruntów z podatku rolnego. O zmianę...
W ocenie Federacji należy wykreślić zwrot "uwzględniających ich obciążenia". Użycie przez ustawodawcę zwrotu "po cenie odpowiadającej ich wartości rynkowej" jest wystarczające i poprawne.

  1. Podwyższenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów/akcji

W ocenie Federacji, w przypadku gdy w spółkach prawa handlowego dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów/akcji, KOWR nie powinny przysługiwać żadne uprawnienia do nabycia nieruchomości, nabycia akcji/udziałów.

  1. Zasiedzenie

KOWR nie powinien ingerować w administracyjny sposób w stosunki cywilno- prawne. W przypadku, gdy osoba trzecia zasiaduje (art. 172 - 176 k.c.) nieruchomość rolną należącą do Skarbu Państwa, Skarb Państwa może skorzystać z odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny, żeby chronić swoje prawa.

Sankcje przewidziane w projekcie ustawy prowadziły będą do pozbawienia praw przysługujących podmiotom zasiadującym nieruchomości w obawie przed odpowiedzialnością karną, finansową.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Poniedziałek, 10 grudnia Godz:
Imieniny: Bogdana, Julii