Plany mają wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
27-12-2017,11:40 Aktualizacja: 27-12-2017,11:55
A A A

Trwają prace zmierzające do przygotowania i opublikowania drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami, które są podstawowymi dokumentami planistycznymi służącymi osiągnięciu dobrego stanu wszystkich wód.

Dofinansowany przez Unię Europejską projekt do końca tego roku realizuje prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Od 1 stycznia 2018 r. za opracowanie planów gospodarowania wodami dla dziewięciu obszarów dorzeczy będzie odpowiadało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z tzw. Ramową Dyrektywą Wodną druga aktualizacja planów zostanie zakończona do 22 grudnia 2021 r.

nowe prawo wodne, prawo wodne, opłaty za wodę, ministerstwo środowiska, stawki jednostkowe za wodę

Tyle zapłacimy za wodę? Znamy rządowe propozycje stawek

Od 1 stycznia 2018 roku ma obowiązywać nowe Prawo wodne. W fazie opiniowania znalazł się projekt rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. W dokumencie uwzględniono zapowiadany okres...
W ramach projektu dokonano m.in. weryfikacji Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10000 (MPHP10), na podstawie której wyznaczane są granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Szeroko wykorzystywana w planowaniu przestrzennym, kształtowaniu i ochronie środowiska mapa obejmuje obszar całego kraju i przedstawia szczegółowe dane hydrograficzne.

Inne dokumenty, na podstawie których zostanie opracowana kolejna aktualizacja planów gospodarowania wodami dotyczą m.in. wpływu człowieka na środowisko wodne, metod szacowania minimalnych ilości wód w rzekach koniecznych dla zachowania dobrego stanu środowiska (przepływy środowiskowe), czy wartości jakie powinny osiągać wskaźniki dotyczące jakości wód.

Ponadto w ramach projektu zostaną opracowane: bazy danych dot. wpływu działalności człowieka na stan wód (inf. o presjach antropogenicznych), wykazy obszarów chronionych związanych z wodami, program przywrócenia wodom ich naturalnego stanu (krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych). Ustalone zostaną również cele środowiskowe dla wód powierzchniowych i podziemnych wymagane Ramową Dyrektywą Wodną wraz z informacjami o ryzyku ich nieosiągnięcia.

nowe prawo wodne, prawo wodne, opłaty za wodę, ministerstwo środowiska, stawki jednostkowe za wodę

Wiceminister daje słowo. Ceny wody i ścieków nie wzrosną

Nowe Prawo wodne nie poskutkuje podwyżkami cen dla mieszkańców, rolnictwa czy energetyki - zapewnił w czwartek w Sejmie Mariusz Gajda, wiceminister środowiska. Polityk odpowiadał z upoważnienia premier Beaty Szydło na pytanie o podwyżki cen,...
Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy będzie podsumowaniem wszystkich zebranych informacji i zrealizowanych działań w ramach całego projektu, który rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku.

Plany mają wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory, m.in. na: przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, leśnictwo, transport, rybołówstwo, turystykę.

Podstawowym elementem ich drugiej aktualizacji będzie zestaw działań w celu utrzymania lub poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych (obecny program wodno-środowiskowy kraju) wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich wykonanie.

W ramach projektu zostaną również przeprowadzone półroczne konsultacje społeczne, spotkania i konferencje lokalne oraz ogólnopolskie.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami odbywa się cyklicznie, co sześć lat. Po raz pierwszy dokumenty dla wszystkich obszarów dorzeczy leżących na terytorium Polski zostały opracowane w 2009 r. i przyjęte uchwałą Rady Ministrów 22 lutego 2011 r.

pola i łąki pod wodą, gmina kościan, wielkopolska, woda zalewa pola, ministerstwo rolnictwa

Woda od lat zalewa łąki i pola. Gmina ma dość i prosi o pomoc

Wieloletnie zaniedbania związane z regulacją rzek, zbiorników wodnych i melioracją uderzają w rolników w całej Polsce. W wielkopolskiej gminie Kościan mają już dość zalewania łąk, pól i dróg dojazdowych. Podczas sesji...
Ostatnia aktualizacja planów, która jest obecnie oceniana przez Komisję Europejską, została przyjęta w październiku 2016 r.

W obecnej, drugiej już aktualizacji dokumentów nowością będzie opracowanie planów dla dziewięciu (a nie, jak poprzednio, dla 10) obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej.

Konieczność weryfikacji i aktualizacji planów gospodarowania wodami wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. - tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ustawy - Prawo wodne.

Projekt o wartości 44 000 000 zł współfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 37 500 000 zł.

źródło: Centrum Prasowe PAP

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu