Preparaty mikrobiologiczne w uprawie kukurydzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. nadz. Katedra Agronomii UP Poznań | redakcja@agropolska.pl
17-07-2018,6:00 Aktualizacja: 17-07-2018,10:59
A A A

Wzrost zainteresowania produktami biologicznymi, technologią ich stosowania, mechanizmem działania i efektywnością jest obecnie ogólnoświatowym trendem proekologicznym.

Od 1 stycznia 2014 r., czyli od czasu wprowadzenia w naszym kraju obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, rolnicy szukają ekologicznych sposobów ograniczania negatywnego wpływu upraw polowych na glebę.

Dobrym rozwiązaniem może być wykorzystanie preparatów mikrobiologicznych polepszających jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Wskazują na to doświadczenia ścisłe prowadzone między innymi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Były to badania rozpoznawcze, których celem było sprawdzenie, czy w warunkach stresu spowodowanego opóźnionym terminem siewu, preparaty mikrobiologiczne determinują dynamikę początkowego wzrostu kukurydzy oraz jej plonowanie.

Ze względu na fakt, że wyniki badań rozpoznawczych są bardzo obiecujące, w bieżącym sezonie zostaną założone doświadczenia polowe weryfikujące skuteczność tych preparatów w uprawie kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno.

kukurydza, pole

Nawożenie kukurydzy azotem

Pomimo stałego postępu hodowlanego, średnie plony ziarna kukurydzy zbierane przez rolników nadal znacznie odbiegają od potencjału plonotwórczego dla warunków glebowo-klimatycznych Polski, który COBORU ustalił na poziomie...

Z preparatami bio i bez nich

W Katedrze Agronomii UP w Poznaniu prowadzono badania nad wpływem trzech preparatów mikrobiologicznych: Azofixu, Fosfixu i Maxproline na uprawę ultrawczesnej odmiany kukurydzy Pyroxenia. Doświadczenie polowe założono w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Kościelnej Wsi koło Kalisza. Przedplonem była pszenica ozima. Zastosowano nawożenie mineralne w wysokości: 130 kg N/ha, 50 kg P2O5/ha i 80 kg K2O/ha. Badane preparaty mikrobiologiczne stosowano zgodnie z zaleceniami w etykietach, wszystkie dwukrotnie - doglebowo przed siewem kukurydzy i nalistnie w fazie BBCH 14/15, w dawkach: Azofix - 1 l/ha, Fosfix - 1 l/ha i Maxproline - 6 g/ha. W jednej z kombinacji zastosowano trzy badane preparaty łącznie: Azofix (1 l/ha) + Fosfix (1 l/ha) + Maxproline (6 g/ha) i tak samo doglebowo oraz nalistnie.

Dobre wyniki

Dynamikę początkowego wzrostu kukurydzy obserwowano w fazie 7-8 liści (BBCH 17/18) i była ona zróżnicowana, w zależności od zastosowanego nawożenia mineralnego. Najmniejszą świeżą i suchą masę pojedynczych roślin stwierdzono dla obiektu kontrolnego (0 kg NPK/ha) i wyłącznego nawożenia mineralnego (NPK/ha). W doświadczeniu zaobserwowano, że aplikacja wszystkich badanych preparatów mikrobiologicznych miała korzystny wpływ na dynamikę wzrostu roślin kukurydzy, a największy był wpływ Maxproline. Co ciekawe, wyniki wykazały, że łączne stosowanie trzech preparatów (Azofix + Fosfix + Maxproline) było mniej skuteczne niż aplikacja pojedyncza.

Identyczny był wpływ badanych kombinacji nawozowych na plon suchej i świeżej masy kukurydzy zebranej w omawianej fazie rozwojowej.

W doświadczeniu badano również wpływ zastosowanych preparatów mikrobiologicznych na stan odżywienia kukurydzy W tym celu wykonano pomiar zawartości chlorofilu w roślinach, w dwóch fazach rozwojowych: 7-8 liści (BBCH 17/18) i w fazie kwitnienia wiech. Uzyskane wyniki potwierdziły korzystny wpływ stosowanych preparatów na zawartość chlorofilu i odżywienie roślin.

Jak się okazało, zastosowane w doświadczeniu preparaty mikrobiologiczne miały też pozytywny wpływ na zebrany plon zarówno świeżej, jak i suchej masy kukurydzy. Bardzo ważną cechą roślin uprawianych w poplonach ścierniskowych jest możliwość wykorzystania zebranej biomasy nie tylko do celów żywieniowych, ale również energetycznych.

W badaniach polowych wykazano wysoką skuteczność preparatów mikrobiologicznych w uprawie kukurydzy na potencjalny uzysk biogazu. Łączne zastosowanie nawożenia mineralnego NPK z Azofiksem, Fosfiksem czy Maxproliną, niezależnie od sposobu ich aplikacji, skutkowało uzyskaniem ponad 6000 m3 biogazu/ha, w stosunku do nawożenia mineralnego NPK (4515 m3 biogazu/ha), czy też obiektu kontrolnego (4000 m3 biogazu/ha).

Tabela 1. Dynamika początkowego wzrostu kukurydzy wyrażona gromadzeniem suchej masy w fazie 7-8 liści (BBCH 17/18)

Kombinacja nawożenia

Świeża masa jednej rośliny

Sucha masa jednej rośliny

Plon świeżej masy

Plon suchej masy

(g)

(kg/ha)

0 kg NPK/ha

42,0

3,75

3276

293

NPK/ha

51,2

4,11

3991

321

NPK + Azofix doglebowo

65,5

6,62

5109

517

NPK + Azofix dolistnie

68,3

7,00

5330

546

NPK + Fosfix doglebowo

70,9

7,05

5531

550

NPK + Fosfix dolistnie

67,1

6,51

5233

508

NPK + Maxproline doglebowo

71,5

7,40

5577

578

NPK + Maxproline dolistnie

70,7

7,03

5512

549

NPK + Azofix + Fosfix + Maxproline doglebowo

57,9

5,89

4518

460

NPK + Azofix + Fosfix + Maxproline dolistnie

64,9

6,41

5064

501

Tabela 2. Zawartość chlorofilu wyrażona w jednostkach SPAD

Kombinacja nawożenia

Faza 7-8 liści

BBCH 17/18

Kwitnienie wiech

BBCH 65

0 kg NPK/ha

397

539

NPK/ha

404

554

NPK + Azofix doglebowo

475

591

NPK + Azofix dolistnie

537

609

NPK + Fosfix doglebowo

513

618

NPK + Fosfix dolistnie

496

606

NPK + Maxproline doglebowo

480

607

NPK + Maxproline dolistnie

509

617

NPK + Azofix + Fosfix + Maxproline doglebowo

487

548

NPK + Azofix + Fosfix + Maxproline dolistnie

491

560

Tabela 3. Plon świeżej masy (a), suchej masy (b) oraz potencjalny uzysk biogazu (c)

Kombinacja nawożenia

t/haa

t/hab

m3/hac

0 kg NPK/ha

20,0

3,71

4000

NPK/ha

22,6

4,29

4515

NPK + Azofix doglebowo

31,2

5,39

6243

NPK + Azofix dolistnie

29,2

5,16

5845

NPK + Fosfix doglebowo

28,8

4,80

5770

NPK + Fosfix dolistnie

31,6

5,65

6328

NPK + Maxproline doglebowo

30,6

5,22

6117

NPK + Maxproline dolistnie

31,7

5,65

6334

NPK + Azofix + Fosfix + Maxproline doglebowo

24,3

4,04

4365

NPK + Azofix + Fosfix + Maxproline dolistnie

25,5

4,87

5102

 

  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 4-2018 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu