Ustawa dotycząca organizacji hodowli zwierząt wraca do Sejmu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-11-2020,12:20 Aktualizacja: 30-11-2020,12:24
A A A

Senat zaproponował kilka poprawek do ustawy dotyczącej organizacji hodowli zwierząt, tym samym wraca do Sejmu. Nowe przepisy regulują hodowlę, ocenę genetyczną, a także nadzór nad rozrodem zwierząt gospodarskich.

Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymało się od głosu. Poprawki miały przede wszystkim charakter legislacyjny i porządkowy. Jedna z nich rozszerzy obowiązki informacyjne dla podmiotów prowadzących księgi hodowlane.

VAT na pasze, zwierzęta gospodarskie, nowa matryca stawek VAT, ministerstwo finansów

VAT na pasze dla zwierząt gospodarskich? Ministerstwo wyjaśnia

Kwestię stawek VAT dotyczących pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb, wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Od 1 lipca są bowiem stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT. Nowy system opiera się na identyfikowaniu...

Nowe przepisy zastąpią obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W sposób kompleksowy regulują sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdrażają unijne przepisy w tej sprawie.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych - do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

Jednostką sprawującą kontrolę urzędową sprawować będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Natomiast w odniesieniu do spraw związanych m.in. z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych oraz kontroli świadectw zootechnicznych, właściwym organem ma być naczelnik urzędu celno-skarbowego.

odbiór zwierząt, zakłady mięsne, kujawsko-pomorska izba rolnicza

Zakłady odraczają terminy odbioru zwierząt. Kryzys się pogłębia

Kujawsko-pomorscy gospodarze domagają się bezzwłocznego uruchomienia w całym kraju skupu zwierząt na potrzeby rezerw materiałowych i utworzenia funduszu stabilizacji dochodów dla producentów świń, drobiu i bydła opasowego. W ich...

Ustawa zakłada, że hodowcy zwierząt będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

Według nowych przepisów, wysokość pobieranych opłat ma być ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Wysokość opłat oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać taki wpis będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę, w tym również udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty, o ile takie strony są przez nie prowadzone.

Ustawa reguluje, iż minister rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Ustawa przewiduje też m.in. wprowadzenie przepisów przejściowych, które pozwolą zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. Mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.
 Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA