Są skargi na zawieszanie renty rolniczej. RPO interweniuje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-03-2023,12:50 Aktualizacja: 07-03-2023,13:29
A A A

Ludzie skarżą się na zasady zawieszania renty rolniczej w przypadku prowadzenia działalności rolniczej w małżeństwie rolników, z których jedno pobiera emeryturę, a drugie rentę – wskazuje zastępca rzecznika praw obywatelskich (RPO) Stanisław Trociuk w wystąpieniu do szefa resortu rolnictwa.

Jak wskazuje, po ostatnich zmianach prawa zaprzestanie działalności rolniczej (art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) nie jest już warunkiem koniecznym do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej. Ale ustawodawca nie zdecydował, aby takie rozwiązanie wprowadzić również w stosunku do rencistów.

„Na gruncie art. 28 ustawy w celu podjęcia przez KRUS wypłaty części uzupełniającej renty rolniczej konieczne jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, tzn. rencista powinien przenieść własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę. Przeniesienie to może nastąpić w drodze: umowy darowizny, umowy o dożywocie, umowy sprzedaży” – zaznacza Trociuk. 

emerytury i renty rolnicze, KRUS, świadczenia dla rolników, dodatki rolnicze

Emerytury, renty i dodatki w górę. KRUS podaje kwoty

Od 1 marca emerytury i renty oraz dodatki wypłacane przez nas zostaną podwyższone - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dotyczy to około 1,02 mln emerytów i rencistów. To kwestia waloryzacji emerytur i rent...

Dzierżawa z warunkami

Dalej wyjaśnia, iż rencista, który nie chce wyzbywać się własności gospodarstwa rolnego, spełni warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej wówczas, jeżeli wydzierżawi gospodarstwo innej osobie fizycznej lub prawnej. Aby umowa dzierżawy mogła być podstawą wypłaty części uzupełniającej renty rolniczej - oprócz warunków określonych przepisami kodeksu cywilnego - musi spełniać warunki szczegółowo określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Ten akt prawny przewiduje, w ściśle określonych przypadkach, wypłatę 50 proc. lub 75 proc. albo 100 proc. części uzupełniającej renty rolniczej, mimo że rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Przepisy przewidują m.in, że gdy rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, wypłata renty nie ulega zawieszeniu. Wtedy część uzupełniającą renty wypłaca się w pełnej wysokości.

Pełna renta do emerytury

pomoc suszowa, RPO, Stanisław Trociuk, wyliczanie strat suszowych

Rzecznik praw obywatelskich znowu o problemach z pomocą suszową

Złożenie wniosku o pomoc jest utrudnione z uwagi na problemy techniczne, zmieniają się też poszczególne kryteria i terminy naboru. 14-dniowy okres na składanie wniosków należy ponadto uznać za zbyt krótki – wskazał...

„Prawo nie przewiduje zaś tego rozwiązania, gdy jeden z małżonków pobiera emeryturę, a drugi z małżonków pobiera rentę. Obecnie do wypłaty części uzupełniającej emerytury nie jest wymagane zaprzestanie działalności rolniczej przez rencistę, a wobec niezaprzestania jej nadal mają zastosowanie omówione wyżej zasady zawieszania części uzupełniającej. Innymi słowy rencista, małżonek rolnika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, pobiera pełną rentę do czasu, gdy ten rolnik nabędzie prawo do emerytury, wtedy bowiem wpłata renty małżonka rencisty zostaje zawieszona (100 proc. części uzupełniającej)” – tłumaczy zastępca RPO.

Zwraca ponadto uwagę, iż problem ten zauważono w dyskusji nad ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 10 stycznia podczas posiedzenia sejmowych komisji polityki społecznej i rodziny oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka odnosiła się wówczas do możliwości podjęcia odpowiednich działań w sprawie.

W związku z tym wszystkim RPO prosi teraz wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o stanowisko w sprawie planowanych prac legislacyjnych w tym zakresie. 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie