Emerytury, renty i dodatki w górę. KRUS podaje kwoty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-03-2022,8:00 Aktualizacja: 05-03-2022,19:40
A A A

Od 1 marca emerytury i renty oraz dodatki wypłacane przez nas zostaną podwyższone - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dotyczy to około 1,02 mln emerytów i rencistów.

To kwestia waloryzacji emerytur i rent rolniczych, która polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej), ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy.

emerytury rolnicze, Polski Ład, Henryk kowalczyk, składka zdrowotna

Minister zapewnia: składka zdrowotna nie zmniejsza emerytury rolnika

Dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku każdy rolnik-emeryt zyskuje na regulacjach zawartych w Polskim Ładzie mimo konieczności odliczenia składki zdrowotnej od emerytury - poinformował Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Szef resortu...

Kasa podniesie do najniższej

Jeśli chodzi o waloryzację emerytury podstawowej, ustala się ją poprzez pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7 proc.

W związku z tym kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca wynosi 1084 zł 58 gr (wzrost o 7 proc.). A w następstwie w ramach waloryzacji świadczenia rolniczego mnoży się kwotę emerytury podstawowej (1084 zł 58 gr) przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

"W taki sposób od 1 marca 2022 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na 28 lutego 2022 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca - 1338,44 zł), Kasa podwyższy je z urzędu do 1338,44 zł" - wskazuje KRUS.

Jednocześnie zastrzega, że do 1.338,44 zł nie zostaną podwyższone:

emerytury rolnicze, zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, Teresa Hałas

Emerytalna dyskryminacja rolników musi się skończyć

Rolnicza "Solidarność" wystąpiła do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa o przyspieszenie prac legislacyjnych nad przepisami likwidującymi konieczność przekazywania ziemi w zamian za emeryturę rolniczą. "Sprawa braku konieczności...

 • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze)
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia
 • emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata

Uzupełniające, wyrównawcze w górę

emerytury rolnicze, Anna Gembicka, KRUS, ubezpieczenia rolnicze

MRiRW: rolnicy dobrze zabezpieczeni. Powrotu dawnych emerytur nie będzie

Podstawowe prawa rolników ubezpieczonych w KRUS do zabezpieczenia społecznego z tytułu zakończenia aktywności zawodowej są należycie zagwarantowane - przekonuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort udzielił odpowiedzi na interpelację...

Od 1 marca zmieniły się także inne świadczenia. Po pierwsze do 1338,44 zł wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Po drugie ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1896,13 zł miesięcznie.

Po trzecie ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 2676,88 zł miesięcznie.

Wzrastają kwoty dodatków

Co istotne, wraz z nastaniem marca urosły również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent. Aktualnie wynoszą:

 • dodatek pielęgnacyjny - 256 zł 44 gr
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej  egzystencji - 384 zł 66 gr
 • dodatek kombatancki - 256 zł 44 gr
 • dodatek za tajne nauczanie - 256 zł 44 gr
 • ryczałt energetyczny - 192 zł 58 gr
 • dodatek kompensacyjny - 38 zł 47 gr
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 481 zł 97 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom - 256 zł 44 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - maks. 256 zł 44 gr
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego - 981 zł 81 gr

 "Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2022 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu wraz z decyzjami dotyczącymi przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - podsumowuje Kasa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt