Nowy podatek uderzy w rolników i przedsiębiorców

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Lewiatan, (zac) | redakcja@agropolska.pl
17-05-2016,10:50 Aktualizacja: 17-05-2016,11:36
A A A

Projekt ustawy o składce audiowizualnej proponuje nowy system powszechnej daniny publicznej na rzecz mediów narodowych (składka audiowizualna) obciążający punkty poboru energii elektrycznej.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty składki, od 1 stycznia 2017 r., będą końcowi odbiorcy energii elektrycznej bez względu na ich status prawny. Zryczałtowana wysokość składki to 15 zł miesięcznie od każdego punktu poboru.

W przypadku rolników posiadających kilka liczników oznacza to nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dlatego organizacje rolnicze postulują, aby zwolnienie z opłaty składki obejmowało odrębne liczniki w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego.

radio, Sejm, ustawa, telewizja, media, rolnicy, Polskie Radio, Telewizja Polska

Nowy podatek. Rolnicy zrzucą się na publiczne radio i telewizję

W Sejmie trwają prace nad tzw. dużą ustawą medialną. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest opłata w wysokości 15 zł miesięcznie, która ma być przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności m.in. Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W...
"Przepis w obecnym brzmieniu może być również krzywdzący w przypadku prowadzenia przez małżonków dwóch gospodarstw rolnych, np. gdy jedno z gospodarstw jest odziedziczone, lub w przypadku posiadania kilku gospodarstw rolnych z budynkami gospodarczymi w różnych miejscowościach" - alarmuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Problem dotyczy także przedsiębiorców i dlatego Konfederacja Lewiatan opublikowała obszerną opinię dotyczącą  projektu ustawy ze wskazaniem koniecznych zmian.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/72/WE, w pełni uwzględniając odpowiednie postanowienia Traktatu, w szczególności jego art. 86, państwa członkowskie mogą w ogólnym interesie gospodarczym nałożyć na przedsiębiorstwa działające w sektorze elektroenergetycznym obowiązki użyteczności publicznej, które mogą odnosić się do bezpieczeństwa, w tym również do bezpieczeństwa dostaw, regularności, jakości i ceny dostaw, a także ochrony środowiska, w tym również do efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i ochrony klimatu.

Takie obowiązki muszą być jasno określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne, weryfikowalne i gwarantować wspólnotowym przedsiębiorstwom energetycznym równość dostępu do konsumentów krajowych.

rząd, podatek bankowy, pieniądze, PiS, Mateusz Morawiecki, sektor bankowy, podatki, Morawiecki

Wicepremier Morawiecki: podatek bankowy nie zaszkodzi bankom

Podatek bankowy nie zaszkodzi bankom, bo są one dobrze skapitalizowane - zapewniał w poniedziałek wicepremier Mateusz Morawiecki. Przekonywał, że konkurencja na tym rynku ograniczy też ewentualny wzrost cen usług bankowych. Wicepremier i minister...
Istnieje poważna wątpliwość czy państwo może nakładać obowiązki użyteczności publicznej spoza ww. zakresu. Niewątpliwie zaś pobieranie składki audiowizualnej nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/72/WE. W przypadku gdyby inkasent dokonywał poboru opłat - zgodnie z projektem  pod groźbą sankcji administracyjnej - istotne znaczenie ma fakt, czy koszty związane z tą działalnością zostaną pokryte przez wynagrodzenie inkasenta.

Kwota wynagrodzenia inkasenta, może również nie pokrywać rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z poborem podatku. W przypadku gdyby wskazana w ustawie kwota wynagrodzenia nie pokrywa kosztów inkasenta, mamy do czynienia z występowaniem subsydiowania skrośnego, czyli finansowania kosztów poboru składki przez działalność koncesjonowaną przedsiębiorstwa energetycznego.

Taka sytuacja jest niedopuszczalna zarówno na gruncie prawa europejskiego jak również zapisów ustawy prawo energetyczne.

W związku z faktem istnienia poważnych wątpliwości co do dopuszczalności realizacji zadań inkasenta opłaty audiowizualnej w dyspozycji przepisu art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/72/WE, konieczne jest wykluczenie ryzyka występowania subsydiowania skrośnego. Oznacza to, że stawka wynagrodzenia inkasenta musi pokrywać koszty działalności inkasenta.

Zaproponowana stawka wynagrodzenia dla inkasenta liczona jako iloczyn liczby punktów poboru obsługiwanych przez tego inkasenta, według stanu z pierwszego dnia danego miesiąca, oraz kwoty 0,20 zł. jest za niska nie pokrywa kosztów jakie przedsiębiorstwo energetyczne (inkasent) poniesie w związku z obsługą klientów (zakres informowania, pobierania składki  i prowadzenia rozliczeń oraz prowadzenia ewidencji wpłat i raportowania do US).

Dodatkowo wnioskujemy o uwzględnienie podniesionej stawki wynagrodzenia nie tylko przez pierwszy rok, ale co najmniej przez pierwsze 3 lata, co umożliwi zwrot nakładów na dostosowanie systemów informatycznych do narzuconych obowiązków.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu