PROW 2007-2013. Zmieniły się przepisy przyznawania premii młodym rolnikom

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2015,13:00 Aktualizacja: 04-07-2015,20:30
A A A

27 czerwca weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa zmieniające przepisy przyznawania pomocy finansowej z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" z budżetu PROW 2007-2013.

Pierwsza ze zmian przewiduje, że sankcje za niespełnienie standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego, higieny i utrzymania zwierząt będą niższe oraz inaczej liczone niż dotychczas. Kara za niedotrzymanie warunków w każdym z trzech wymienionych przypadków wyniesie 5 proc. otrzymanej pomocy (maksymalnie 15 proc.), a nie jak dotychczas 25 proc.

W zmienionych przepisach, na młodych rolników nałożony został obowiązek terminowego złożenia w ARiMR oświadczeń o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt. Gospodarze zobowiązani zostali do dwukrotnego przedstawienia dokumentów.

premie dla młodych rolników, prow 2007-2013, marek sawicki

Więcej pieniędzy na premie dla młodych rolników

Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 zgodził na zwiększenie o 103,2 mln euro budżetu działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Oznacza to, że premię może otrzymać jeszcze co najmniej 4,26 tys. młodych gospodarzy, którzy złożyli...

Pierwszy raz trzeba je złożyć w ciągu 60 dni po upływie 3 lat od otrzymania wsparcia, czyli w takim samym terminie jaki jest wyznaczony dla dostarczenia sprawozdania z realizacji biznespalnu. Drugi raz dokument trzeba przedstawić w ARiMR, 60 dni przed upływem 5 lat od wypłaty pomocy finansowej.

Za niezłożenie jednego z oświadczeń na gospodarza zostanie nałożona kara w wysokości 3 proc. wypłaconej premii. Obowiązek złożenia dokumentów został nałożony na rolników, w przypadku których nie upłynął jeszcze termin na przedłożenie w agencji sprawozdania z realizacji biznesplanu oraz ankiety monitorującej.

Trzecia zmiana polega na określeniu, do 30 września 2015 roku, terminu na złożenie w ARiMR wniosku o wypłatę płatności wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku otrzymania decyzji przyznającej pomoc, do tego terminu młodzi rolnicy muszą  dopełnić warunki związane z nabyciem gospodarstwa, samodzielnym rozpoczęciem jego prowadzenia, ubezpieczeniem w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, uzyskaniem wpisu do ewidencji producentów, chyba, że warunki te były spełnione w dniu złożenia wniosku.

Ostatnia zmiana w znowelizowanym rozporządzeniu, dotyczy wydłużenia o 2 miesiące, czyli do 31 sierpnia 2015 r. terminu, w którym agencja, w przypadku przesunięcia środków z innych działań będzie wydawała decyzje przyznające premie młodym rolnikom. Zgodnie z nowymi przepisami, po tej dacie, ARiMR odmówi wypłaty premii gospodarzom, których wnioski znajdą się poza limitem dostępnych środków finansowych.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie