KRUS o kolejnych zmianach w świadczeniach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-07-2022,8:00 Aktualizacja: 04-07-2022,8:03
A A A

Od 1 lipca zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych – wskazuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto renta rodzinna przestaje być tytułem do obejmowania dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeśli chodzi o wspomniane zaliczki na podatek, do najważniejszych zmian należy obniżenie stawki podatkowej z 17 do 12 proc. dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł. W ocenie Kasy, zmiana ta jest korzystna dla osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości przekraczającej 2500 zł miesięcznie. 

emerytury i renty rolnicze, KRUS, świadczenia dla rolników

KRUS podaje nowe progi dotyczące zawieszenia świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty wynoszą odpowiednio: 70 proc. przeciętnego miesięcznego...
"Od świadczeń nieprzekraczających ww. kwoty zaliczka obliczona zarówno wg zasad obowiązujących od 1 stycznia do 30 czerwca br., jak i po tej dacie, wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30000 zł. Wyjątek stanowią osoby, które otrzymują z KRUS świadczenie w kwocie do 2500 zł i złożyły wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Takim osobom Kasa potrąca zaliczkę w wysokości równej 12 proc. świadczenia" – informuje KRUS.

Jak dodaje, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wraca możliwość pomniejszania zaliczki o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek (tak jak do końca 2021 r.). 

Oznacza to, że zaliczka na podatek dochodowy rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko może być pomniejszana o dwie kwoty zmniejszające podatek, tj. o 600 zł. Pomniejszenia takiego Kasa dokona na podstawie oświadczenia świadczeniobiorcy o zamiarze wspólnego rozliczenia dochodu z dzieckiem. Oświadczenie można składać w dowolnej  jednostce organizacyjnej KRUS.

"Kolejna korzystna zmiana dotyczy rent rodzinnych wypłacanych niepełnoletnim dzieciom. Dochód z renty rodzinnej niepełnoletniego dziecka stanowi odrębny dochód dziecka i nie będzie doliczany do dochodów rodzica. W konsekwencji zaliczkę na podatek od renty rodzinnej (części renty rodzinnej) niepełnoletniego dziecka Kasa ustali z pomniejszeniem o kwotę zmniejszającą podatek, przysługującą każdemu z dzieci" – podaje rolniczy ubezpieczyciel.  

Jednocześnie podkreśla, że zaliczki wg nowych zasad pobierane będą od lipca br., ale ostateczna korzyść z tej zmiany będzie odczuwalna przy rozliczeniu roku podatkowego.

Ponadto warto wiedzieć, że od 1 lipca renta rodzinna pobierana przez dzieci do osiągnięcia 18. roku życia przestaje być tytułem do obejmowania dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym. Dzieci te wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego. Przy czym dzieci uprawnione do renty rodzinnej, analogicznie jak wszystkie niepełnoletnie dzieci, nadal zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Członkowie rodziny niepełnoletniego dziecka, zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przy rencie rodzinnej niepełnoletniego, zostaną przez Kasę poinformowani o wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia. 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt