ARiMR poręczy tani kredyt dla studentów z terenów wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
31-10-2015,18:05 Aktualizacja: 01-11-2015,9:37
A A A

Studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą starać się o nisko oprocentowany i długoterminowy kredyt w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jego spłatę poręczy Agencja. Wniosek należy złożyć do 15 listopada. 

W tym roku o takie kredyty będzie można się starać w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB - Bank SA (Spółdzielcza Grupa Bankowa).

staże w usa, studenci, absolwenci, rolnictwo, ogrodnictwo

Staże dla studentów i absolwentów rolnictwa i ogrodnictwa w USA

Uniwersytet Stanowy Ohio (The Ohio State University) od ponad 35 lat organizuje płatne staże dla studentów w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ktoś chce praktycznie poznać amerykańskie rolnictwo, powinien spróbować wziąć udział w stażu....
Ważną informacją jest to, że o przyznanie kredytu studenckiego mogą ubiegać się wszyscy studenci oraz doktoranci pochodzący z terenów wiejskich, bez względu na typ uczelni (państwowa, niepaństwowa) i system studiów, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25. roku życia.

Pomoc w formie kredytów przeznaczona jest dla studentów i doktorantów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Pierwszeństwo w dostępie do nich będą miały osoby o dochodach nieprzekraczających miesięcznie 1000 zł na członka rodziny.

Maksymalny poziom dochodów w rodzinie uprawniający do skorzystania z kredytów studenckich zostanie ogłoszony w grudniu 2015 r., po zebraniu danych z banków kredytujących o liczbie złożonych wniosków kredytowych oraz o dochodach studentów ubiegających się o kredyty. W roku akademickim 2014/2015 wynosił on 2,5 tys. zł miesięcznie na osobę.

ARiMR może udzielić poręczenia spłaty całego kredytu - i tak dzieje się w przypadku najuboższych studentów czy doktorantów - lub 80 proc. wartości kredytu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kredyt preferencyjny, kredyt studencki

Studenci i doktoranci mogą wziąć preferencyjny kredyt

Studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą starać się o otrzymanie niskooprocentowanego i długoterminowego kredytu studenckiego z banków współpracujących z ARiMR, którego spłatę poręczy... agencja. W 2015 roku o...
Ubiegając się o poręczenie Agencji student powinien w wybranym przez siebie banku złożyć wniosek o udzielenie poręczenia, dokumenty pozwalające ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta, zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarach wiejskich. By uzyskać poręczenie z ARiMR student musi złożyć zabezpieczenie w formie weksla in blanco.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, ale nie dłuższy niż 6 lat. W przypadku doktorantów kredyt może być przedłużony maksymalnie o 4 lata. Pieniądze wypłacane są w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy roku akademickiego. Aktualnie wysokość raty kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona).

Decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank, natomiast wypłata rat kredytu następuje po podpisaniu umowy kredytu, która powinna być zawarta do dnia 31 marca w danym roku akademickim. Pierwsze raty kredytu wypłacane są z wyrównaniem za okres od 1 października.

Preferencyjność zasad kredytu polega też na tym, że w czasie studiów i w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu, które naliczane są w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli (obecnie wynosi ona 1,75 proc.) ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.

Dotychczas z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało około 5,5 tys. studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w łącznej wysokości 77,3 mln zł.

System kredytów studenckich został wprowadzony w 1998 roku, jego celem jest ułatwianie dostępu do szkolnictwa wyższego, dla młodzieży wiejskiej z mniej zamożnych rodzin. 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt