Szacowanie szkód w stanie wyjątkowym. Państwo dołoży się do odszkodowań?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-10-2021,13:45 Aktualizacja: 11-10-2021,13:54
A A A

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wydał zalecenia dla kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Jak już pisaliśmy - w związku z zakazami przebywania osób tam nie zamieszkujących oraz przemieszczania się tam z bronią palną - myśliwi nie prowadzą na wspomnianym terenie polowań. Powstał też kłopot związany z szacowaniem szkód łowieckich, co przekłada się na kieszenie rolników.

stan wyjątkowy, zakaz polowań, zniszczone pola, izby rolnicze

Rolnicy i myśliwi ostro o stanie wyjątkowym. Zniszczone pola i brak polowań

Brak szacowania szkód łowieckich i polowań, w tym odstrzału sanitarnego, a do tego niszczenie pól przez m.in. wojsko - takie zarzuty wysunęli w wystąpieniach rolnicy z terenów objętych stanem wyjątkowym za pośrednictwem swoich...

Według władz PZŁ, o ile wyłączona jest aktualnie możliwość polowań, o tyle obowiązki w zakresie szacowania szkód łowieckich powinny być realizowane w zakresie, na jaki zezwolą władze publiczne. Mając to na względzie, Zarząd Główny PZŁ zaleca kołom łowieckim kilka działań.

Koła łowieckie, przy wsparciu właściwych miejscowo Zarządów Okręgowych PZŁ, powinny nawiązać kontakt z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej w celu ustalenia warunków umożliwiających wjazd na teren objęty stanem wyjątkowym przedstawicieli dzierżawców wchodzących w skład zespołów szacujących.

Zważywszy na okoliczności, należy też zwrócić się do lokalnych ośrodków doradztwa rolniczego o wytypowanie stałych przedstawicieli, którzy będą brać udział w pracach zespołów szacujących.

Podczas szacowania ostatecznego należy, w razie rysującego się sporu co do rozmiaru szkody oraz wysokości odszkodowania, szczególnie skrupulatnie opisać stan uprawy oraz sporządzić dokumentację zdjęciową. Zaleca się, by w razie stwierdzenia szkód przekraczających średnią szkód (co do wymiaru, jak i wartości) na lokalnym terenie, przyjmując za wyjściowy rozmiar szkód z poprzednich (np. 3) lat łowieckich, opisać okoliczność w protokole szacowania. Jest to niezwykle istotne w kontekście późniejszego ustalenia podmiotu obowiązanego do wypłacenia odszkodowania.

stan wyjątkowy, zakaz noszenia broni, zakaz polowań, polski związek łowiecki

Na wschodzie kraju nie będzie polowań? Stan wyjątkowy wyklucza noszenie broni

Polski Związek Łowiecki poinformował, że rozporządzenie w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na wschodzie Polski wyklucza noszenie broni na tym terenie, a zatem oznacza wyłączenie możliwości polowań. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta...

Biorąc pod uwagę, że stan wyjątkowy może być poczytany za siłę wyższą, podmiotem zobowiązanym do wypłacenia odszkodowania może być Skarb Państwa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których szkody (w wymiarze, jak i wartości) znacząco odbiegają od średniej szkód w poprzednich latach łowieckich. Stwierdzenie tej okoliczności pozwoli na wyprowadzenie i uzasadnienie wniosku, że przyczyną zwiększenia szkód była niemożność ochrony upraw przez dzierżawcę obwodu, na skutek obostrzeń związanych z wprowadzonym stanem wyjątkowym. Koszt odszkodowań będzie mógł być wówczas rozdzielony pomiędzy dzierżawcę, a Skarb Państwa w takim stosunku, w jakim wartość odszkodowania przekracza średnią szkód z okresu poprzedniego.

Zarząd Główny PZŁ zaleca by w protokole szacowania poczynić zastrzeżenie, w ramach którego dzierżawca określi jaką część odszkodowania uznaje, a jaka - w jego ocenie - przekracza średnią wartość odszkodowań z poprzednich lat łowieckich. Ta ostatnia wartość może być przedmiotem roszczenia kierowanego do Skarbu Państwa.

Ten tryb postępowania nie wyklucza uprawnienia do złożenia odwołania od protokołu szacowania do właściwego miejscowo nadleśniczego Lasów Państwowych, a później skierowania sprawy do sądu.

Zarząd Główny PZŁ zaleca, by wobec nadzwyczajnych okoliczności w jakich prowadzone będzie szacowanie szkód, wszystkie strony podeszły do sprawy profesjonalnie, by ograniczyć do minimum możliwe zatargi kół łowieckich z rolnikami oraz w możliwie najpełniejszym zakresie zabezpieczyć materiał opisujący stwierdzone szkody łowieckie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement