Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych będzie mniejsza

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2016,9:30 Aktualizacja: 13-04-2016,10:30
A A A

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK) będzie zmniejszona do 9 osób - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o wyścigach konnych. Prezes nadal będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa, ale nie będzie potrzebny wniosek Rady PKWK.

Sejmowa komisja rolnictwa podczas pierwszego czytania projektu wniosła poprawkę do PiS-owskiego projektu ustawy, który został skierowany do drugiego czytania. Zaproponowane zmiany wzmacniają rolę ministra rolnictwa i zwiększają znaczenie prezesa PKWK. Prowadzenie wyścigów dla koni ma na celu sprawdzenie ich wartości hodowlanej, a za hodowlę koni odpowiada minister rolnictwa.

rada do spraw hodowli koni, hodowla koni, konie, witold strobel, anr

Powstaje rada do spraw hodowli koni. Chętnych nie brakuje

W resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie robocze w sprawie powołania, przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rady ds. Hodowli Koni w Polsce - poinformował resort w komunikacie. "Podczas spotkania omawiano propozycje kierunków prac...

Obecna na posiedzeniu Ewa Lech, wiceminister rolnictwa poinformowała, że na razie nie ma stanowiska rządu, ale minister rolnictwa pozytywnie ocenia ten projekt. Jak mówiła, zaproponowane zmiany przyczynią się do lepszej organizacji pracy wyścigów, zmiany te poprawią funkcjonowanie Rady.

Posłowie opozycji z klubów PO i Nowoczesna wyrażali wątpliwości co do zmian zaproponowanych w poselskim projekcie. Paulina Hennig-Kloska (N) pytała, czy uchwalenie tych przepisów nie ma jedynie na celu wymianę członków Rady. Dorota Niedziela i Michał Szczerba (oboje PO) zastanawiali się zaś, czy nowe przepisy nie powinny być skonsultowane w gronie ekspertów. Zaproponowali powołanie podkomisji, ale propozycja ta nie zyskała akceptacji komisji.

Artur Dunin (PO) zgłosił poprawkę - jako wniosek mniejszości - o zwiększenie liczby członków Rady do 11 osób. Posłowie nie poparli tej poprawki.

Projekt proponuje zmniejszenie liczby członków Rady PKWK z dotychczasowej liczącej 15-25 osób (w praktyce było to 25 osób) do 9 osób. Jak tłumaczył Piotr Olszówka, poseł sprawozdawca mniejsza liczba członków Rady poprawi jej zdolność do podejmowania decyzji.
konie, stadnina, PZHKA, Janów Podlaski, ANR, Krzysztof Jurgiel, MRiRW

Zmiany w stadninach godzą w podstawy hodowli koni arabskich

Zmiany w państwowych stadninach "godzą w podstawy polskiej hodowli koni arabskich" - głosi rezolucja przyjęta w sobotę na zjeździe Polskiego Związku Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. "Walne zgromadzenie wyraża głębokie...

Według projektu 6 członków Rady będzie powoływanych przez ministra rolnictwa z kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców i właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. Dwie osoby mają reprezentować organizacje trenerów i jeźdźców. W skład Rady ma wchodzić także przedstawiciel organu nadzoru, czyli ministra rolnictwa.

Projektowana nowelizacja zakłada, że kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister rolnictwa i wynosi, jak dotychczas, 4 lata.

Nowe przepisy przewidują, że Rada będzie miała możliwość wnioskowania o odwołanie członka, jeżeli ten wykonuje swój mandat w sposób utrudniający lub uniemożliwiający jej pracę. Będzie też mogła wnioskować o odwołanie prezesa. Ponadto minister właściwy do spraw rolnictwa będzie mógł odwołać członka Rady z własnej inicjatywy.

Uchwały Rady będą podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 jej członków.

Jak dotychczas, prezes PKWK będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa, jednakże nie będzie potrzebny w tym celu wniosek Rady PKWK. Zgodnie z wniesioną poprawką przez posła Olszówkę, minister będzie mógł to zrobić po zasięgnięciu opinii Rady.

Projekt ustawy przewiduje powołanie nowej Rady PKWK oraz prezesa w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji. Pierwsze posiedzenie nowej Rady zwoła minister rolnictwa. Nowe przepisy mają obowiązywać 14 dni po ich ogłoszeniu.

Na posiedzeniu komisji Wojciech Kutyła, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił sprawozdanie Izby dotyczące realizacja zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego nad torem wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie.

- NIK ocenia, że Polski Klub Wyścigów Konnych właściwie nadzorował prowadzenie toru wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie. Klub działał na rzecz poprawy hodowli koni i rozwoju wyścigów. Ustalone przez Izbę nieprawidłowości dotyczyły głównie nieściągania przez zaległych należności za wynajem boksów i stajni - powiedział.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement