Wyrok sądu korzystny dla farm fotowoltaicznych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Magdalena Frydrych-Piłatowska | redakcja@agropolska.pl
05-04-2018,13:10 Aktualizacja: 05-04-2018,13:35
A A A

Do tej pory sądy orzekały, że budowa farmy fotowoltaicznej musi spełniać wymogi wynikające z zasady dobrego sąsiedztwa, gdyż panele fotowoltaiczne nie stanowią urządzenia infrastruktury technicznej. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje, że farma takim urządzeniem jednak jest.

Istotną kwestią w sprawie rozpoznawanej przez WSA w Olsztynie było ustalenie, czy instalacja paneli fotowoltaicznych mieści się w pojęciu "urządzenia infrastruktury technicznej", których lokalizacja nie wymaga spełnienia wymogów wynikających z zasady dobrego sąsiedztwa. Rozumienie tego pojęcia stanowiło spór w sprawie będącej przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

instalacje solarne, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, oze, podlasie

Kolektory i panele trafią na domy mieszkańców

Ponad 800 urządzeń wykorzystujących energię słoneczną trafi do mieszkańców kilku gmin Podlasia. To efekt podpisanych umów na zakup i montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego....

Organy administracji, rozpoznając wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, odmówiły ustalenia warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej wskazując, iż projektowana inwestycja nie spełnia wymogu zasady dobrego sąsiedztwa i nie stanowi ona urządzenia infrastruktury technicznej, powołując się przy tym na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych. WSA w Olsztynie uchylił decyzję organu pierwszej, jak i drugiej instancji stwierdzając, że dokonały one błędnej wykładni pojęcia "infrastruktura techniczna".

W uzasadnieniu wyroku WSA w Olsztynie wskazał, że Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje pojęcia "infrastruktura techniczna", jednak definicję tę można wyprowadzić bazując na regulacjach zawartych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie z 7 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Art. 143 ust. 2 ugn stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

OZE, instalacje fotowoltaiczne, kujawsko-pomorskie, pompy ciepła

Miliony na instalacje OZE. Panele na dachach w wielu gminach

Przy około 1,5 tysiąca budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim pojawią się panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii będą też działać przy...
Z kolei z definicji pojęcia urządzenia zawartej w art. 3 pkt. 9 pe wynika, że przez urządzenia należy rozumieć urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych. W myśl art. 3 pkt. 7 pe, procesy energetyczne to techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii.

Na podstawie powyższych definicji wywieść można, że pod pojęciem infrastruktury technicznej rozumieć należy szereg przewodów (sieci) i urządzeń, których celem jest świadczenie usług w zakresie m.in. energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów. Innymi słowy, urządzenia infrastruktury technicznej to przewody lub urządzenia techniczne stosowane nie tylko do przesyłu, ale również wytwarzania energii elektrycznej.

Na tej podstawie za urządzenie infrastruktury technicznej, które dla uzyskania warunków zabudowy nie wymaga spełnienia wymogu dobrego sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej, uznaje się m.in. elektrownie wiatrowe.

Udział OZE w zużyciu energii, oze, odnawialne źródła energii, energia wiatrowa, energia słoneczna

Rośnie udział OZE w zużyciu energii

Udział OZE w zużyciu energii w Unii Europejskiej w 2016 roku wyniósł 17 proc. - wynika z obliczeń Eurostatu. Do 2020 roku, zgodnie z polityką Brukseli, ma pójść w górę do 20 proc. W ostatnich kilkunastu latach Wspólnota...
Stanowisko to ugruntowało się już w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dalej w uzasadnieniu swojego wyroku WSA w Olsztynie powołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2017 r., sygn. II OSK 158/16, w którym to NSA stwierdził, że "przy dokonywaniu wykładni pojęcia "urządzenie elektryczne" na podstawie art. 61 ust. 3 u.p.z.p. (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - przypis autora), konieczne jest zastosowanie wykładni funkcjonalnej i dynamicznej, uwzględniającej po pierwsze cel, jakiemu ma służyć odwołanie się w tym przepisie do ww. pojęcia, a po drugie uwzględniającej okoliczność, że następuje ewolucja techniczna i technologiczna urządzeń elektrycznych i coraz większy procent energii jest wytwarzany ze źródeł odnawialnych. W tym miejscu wskazać należy, że w odniesieniu do energii wiatrowej aktualna linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego opowiada się właśnie za stanowiskiem, że elektrownie wiatrowe stanowią urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu ww. przepisu. Jak wskazuje się w orzecznictwie, urządzenia infrastruktury technicznej to przewody lub urządzenia techniczne stosowane do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania energii elektrycznej, czyli m.in. siłownie wiatrowe z generatorem energii elektrycznej. Ponadto pojęcie infrastruktury nie ogranicza się jedynie do urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, ale także obejmuje urządzenia, które służą do jej wytwarzania".

Orlen, OZE, stacja paliw, energia, prąd, inwestycje, fotowoltaika

Orlen stawia na OZE. Moduły fotowoltaiczne na stacjach

PKN Orlen pilotażowo montuje moduły fotowoltaiczne na jedenastu wybranych stacjach paliw w Polsce. Spółka podkreśla, że energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasili część potrzeb własnych stacji generując zarówno efekt...
"Zgodnie z definicją encyklopedyczną, infrastruktura techniczna to urządzenia przesyłowe i związane z nimi obiekty w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, itp. Tym samym i wykładnia językowa (gramatyczna), której zasady nakazują, w przypadku braku definicji legalnej danego pojęcia, nadawać mu znaczenie możliwie najbliższe potocznemu rozumieniu danego wyrazu lub zwrotu, pozwala na uznanie, iż elektrownie wiatrowe mieszczą się w językowej definicji pojęcia "infrastruktura techniczna" (por. przykładowo wyroki NSA: z 21 czerwca 2017 r., sygn. akt II OSK 2637/15, z 20 grudnia 2016 r. sygn. akt II OSK 798/15, z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt II OSK 1070/14; z 4 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 2129/12; z 13 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 762/12; http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Pogląd ten jest już zatem ugruntowany w orzecznictwie, w związku z tym odwoływanie się do poglądów przeciwnych w tym zakresie ma jedynie znaczenie historyczne. Skoro elektrownie wiatrowe stanowią urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., to Naczelny Sąd Administracyjny nie widzi jakichkolwiek podstaw do odmiennego traktowania instalacji fotowoltaicznej". 

elektrownia fotowoltaiczna, fotowoltaika, energia słoneczna, oze, Instytut Energetyki Odnawialnej

Energia będzie drożeć. To szansa na szybki rozwój fotowoltaiki

Eksperci szacują, że polityka energetyczna oparta na węglu spowoduje nieuchronny wzrost kosztów dla konsumentów prognozowany na poziomie 4 proc. rocznie. To z kolei skłoni gospodarstwa domowe do inwestycji we własne źródła...
Należy również wskazać na uzasadnienie wyroku z 21 czerwca 2017 r., w którym NSA w Warszawie w sprawie sygn. akt. II OSK 2637/15 stwierdził, że "urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych energii stanowią urządzenia infrastruktury technicznej. W myśl zaś art. 61 ust. 3 u.p.z.p., przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 art. 61 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej".

Niewątpliwie, panele fotowoltaiczne stanowią urządzenia wytwarzające energie ze źródeł odnawialnych. Budowa farmy fotowoltaicznej w swych założeniach funkcjonalnych nie różni się od budowy farmy wiatrowej. Jedne i drugie urządzenia techniczne służą do wytwarzania energii elektrycznej. Różny pozostaje jedynie sposób produkcji tej energii. Zatem jak słusznie wskazał NSA oraz WSA w Olsztynie brak jest podstaw do odmiennego traktowania instalacji fotowoltaicznej.

Przywołany wyrok WSA w Olsztynie oraz NSA w Warszawie stanowią odejście od dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama