Biogazownie najlepszym rozwiązaniem dla obszarów wiejskich?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
27-06-2018,10:15 Aktualizacja: 27-06-2018,10:30
A A A

Światowe trendy w rozwoju energetyki zmierzają w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii oraz liczne rozproszone, głównie odnawialne, źródła energii położone jak najbliżej odbiorców końcowych.

Dla krajowej gospodarki inwestycje w tej dziedzinie to szansa na budowę przewag technologicznych, innowacje w przemyśle i ograniczenie zależności od importu surowców energetycznych i poprawę uwarunkowań środowiskowych. Na obszarach wiejskich taką rolę zaczynają już odgrywać biogazownie.

klaster energii odnawialnej, elektrownia fotowoltaiczna, fotowoltaika, biogazownia rolnicza, mikroinstalacje oze

Biogazownie i fotowoltaika z unijnym dofinansowaniem

Elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie powstaną na terenie pięciu gmin województwa lubuskiego. Z inicjatywy burmistrza Słubic utworzyły one pierwszy w regionie komunalny Klaster Energii Odnawialnej. Do klastra przystąpiły gminy:...
Biogazownia to instalacja wytwarzająca gaz z biomasy w procesie fermentacji metanowej. Biogaz ten znajduje nieograniczone możliwości wykorzystania w energetyce - zarówno lokalnie do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub w transporcie. Biogaz rolniczy może niezależnie być wykorzystany w przemyśle lub energetyce po wtłoczeniu go do sieci dystrybucji gazowej.

Biogazownia lokalizowana jest na obszarach, gdzie możliwa jest aktywizacja produkcji roślin przeznaczonych do wykorzystania w energetyce oraz w sąsiedztwie zakładów produkcji rolnej lub przetwarzających produkty rolne. Lokalna produkcja rolno-spożywcza i biogazownia rolnicza to naturalni sprzymierzeńcy.

Generowana biomasa odpadowa utylizowana jest w procesie wytwarzania biogazu. Energia elektryczna i ciepło, które z niej powstają pokrywają potrzeby grzewcze i technologiczne lokalnych przedsiębiorców, gospodarstw i mieszkańców. Wytwarzana masa pofermentacyjna służy z kolei nawożeniu lokalnych gruntów rolnych, przeznaczonych w szczególności pod uprawy roślin.

biogazownia, oze, odnawialne źródła energii, Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biogazownie szansą dla wsi? Przepisy muszą zachęcać do inwestycji

Małym odnawialnym źródłom energii nie sprzyja prawo i wydają się być w odwrocie. Znowelizowana po raz kolejny ustawa o OZE jest bowiem korzystna dla dużych koncernów energetycznych. Na jakie OZE powinna zatem postawić wieś? Alina...
W ten sposób nakreślona symbioza między interesariuszami prowadzi do gospodarki o obiegu zamkniętym. Z jednej strony, generowane odpady takie jak gnojowica, obornik, pomiot, obierki czy słoma, poddawane są procesowi utylizacji, a dla masy roślinnej producenci rolni znajdują dodatkowy rynek zbytu. Z drugiej strony, biogazownia wytwarza energię ze źródła odnawialnego, zwiększając lokalne bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz wprowadza na rynek bezpieczne nawozy organiczne.

Biogazownie ograniczają zużycie paliw kopalnych, do których zasobów dostęp będzie w coraz większym stopniu przedmiotem globalnej rywalizacji, a także zwiększają powszechne bezpieczeństwo energetyczne.

Zaopatrzenie odbiorców zlokalizowanych na obszarach wiejskich w energię elektryczną dotychczas uzależnione było od możliwości przyłączenia ich do sieci dystrybucyjnych. Za ich pośrednictwem oraz systemu przesyłowego, energia dostarczana była głównie z elektrowni opartych o konwencjonalne i scentralizowane źródła.

Przestarzałość stacji transformatorowych na obszarach wiejskich, a także sieci dystrybucyjnych, rozciągniętych na długich odcinkach sprawia, że w opłacie dystrybucyjnej koszty strat sieciowych oraz udział składnika kapitałowego jest znacznie większy niż na terenach zurbanizowanych. Pociąga to za sobą brak zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę do transportu energii elektrycznej przez operatorów sieci dystrybucyjnych.

biogazownia, ekologiczna sieć ciepłownicza, ciepło z biogazowni, oze, potęgowo, pomorze

Z biogazowni popłynie ciepło do ekologicznej sieci. Unia sporo dopłaci

Do 2019 r. w miejscowości Potęgowo w powiecie słupskim n pomorzu ma być zbudowana ekologiczna sieć ciepłownicza. Ciepło do budynków dostarczy pobliska biogazownia. Koszt inwestycji to ponad 9,1 mln zł, z czego 85 proc. będzie pochodzić z...
Działania inwestycyjne mogą być jednak zrealizowane za pomocą źródeł rozproszonych pełniących rolę bilansująco-regulacyjną - szczególnie biogazowni - włączonych za pomocą mini sieci do systemu elektroenergetycznego.

- Ze względu na korzyści, jakie daje stosowanie biogazu, w tym elastyczność wytwarzania energii elektrycznej oraz łatwość jego magazynowania uważam, że jest to źródło najbardziej atrakcyjne systemowo. Jest ono niezbędne do równoważenia bilansu energetycznego, szczególnie przy wzroście mocy wytwórczych z wiatru i słońca przyłączanych do krajowego systemu elektroenergetycznego - wskazuje Michał Ćwil, dyrektor ds. biogazowni w spółce Gobarto.

Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wpływa na poprawę jakości powietrza i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Podstawową zaletą towarzyszącą produkcji energii jest utylizacja odpadów organicznych.

Utrzymanie odpadów w określonym czasie, zwykle kilkudziesięciu dni, w warunkach beztlenowych w temperaturze 38-52°C sprawia, że masa pofermentacyjna jest wolna od pasożytów i bakterii chorobotwórczych, a nasiona chwastów ulegają dezaktywacji.

Działpol, krowy mleczne, biogazownia, jałówki

Produkcja mleka i biogazu dobrze się uzupełniają

Gospodarstwo Działpol Sp. z o.o. utrzymuje stado bydła mlecznego liczące 250 krów w laktacji oraz około 400 sztuk młodzieży żeńskiej. Wydajność stada wynosi średnio 11,5 tys. kg mleka. Hodowcy odbudowują ją po ubiegłorocznych problemach...
Masa organiczna zawarta w biomasie przekształcana do postaci gazowej sprawia, że naturalne nawozy przed procesem fermentacji mają mniejszą koncentrację i przyswajalność składników mineralnych niż masa pofermentacyjna w nawożeniu gruntów ornych. W efekcie biogazownia wytwarza wolny od zapachów nawóz organiczny przyjazny środowisku.

Takie rozwiązanie znajduje coraz większą liczbę zwolenników, którzy rezygnują ze stosowania lub redukują stosowanie sztucznych nawozów. Lokalizacja biogazownie w bezpośrednim sąsiedztwie produkcji rolnej pozwala na redukcję odorów z nawozów naturalnych, co relatywnie wpływa na poprawę lokalnych uwarunkowań środowiskowych.

- Takie podejście stosuje spółka Gobarto, która we współpracy z polskimi rolnikami realizuje Program Gobarto 500, w ramach którego inwestycjom w fermy zarodowe i tuczowe towarzyszą biogazownie rolnicze. Ich celem jest nie tylko redukcja odorów przy utylizacji gnojowicy, ale także szeroka współpraca z lokalnymi producentami rolnymi w zakresie nawozów organicznych i biomasy roślinnej - opowiada ekspert spółki Gobarto.

Biogazownie - perspektywy rozwoju

W Polsce działa ok. 100 biogazowni rolniczych klasy 1 MW. Rozwój sektora biogazowego zależy od wielu czynników, między innymi sposobu wsparcia, a także obawy lokalnych społeczności przed technologiami mniej rozpowszechnionymi i naturalną ich obawą przed zmianami.

oze, źródła oze, odnawialne źródła energii, biogazownie, Instytut Energii Odnawialnej

Są kłopoty z dostawami prądu. Energia z biogazowni to zmieni?

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapisano, że w 2030 r. średni czas przerw w dostawach prądu ma trwać niecałą godzinę. To optymistyczna informacja, bo w 2015 r. takie przerwy wyniosły ponad 4 godziny. Szczególnie dotkliwy jest...
- W optymistycznym scenariuszu w kolejnej dekadzie w biogazowniach może powstać nawet 1 GW. Największe efekty dla gospodarki osiągniemy tworząc warunki do powstania racjonalnego miksu źródeł odnawialnych. Powinno odbywać się to, nie tylko na poziomie makro, ale także w postaci pracujących lokalnie rozwiązań hybrydowych, łączących w jednej instalacji klika technologii OZE  tj. opartych o biogaz, wiatr, energię słoneczną oraz inne źródła, takie jak jak biomasa, woda czy gaz - wyjaśnia Michał Ćwil.

Rozwój biogazowni na większą skalę przyczyni się do wzrostu konkurencyjności rozproszonej energetyki, która dziś utożsamiana jest z farmami wiatrakowymi, a ostatnio także z fotowoltaicznymi. Aktywne zaangażowanie krajowego potencjału naukowego i przemysłowego może zwiększyć efektywność tych technologii w połączeniu z produkcją energii z biogazu.

- Skala możliwości rozwoju czystych technologii na terenach wiejskich sprzyja gwałtownemu wzrostowi innowacji w zakresie technologii energetycznych i okołoenergetycznych. Dotyczy to zarówno obszaru wytwarzania, magazynowania, jak i przetwarzania oraz elastycznego zarządzania konsumpcją. Dzięki temu poszczególni przedsiębiorcy, konsumenci i  prosumenci oraz lokalne społeczności obszarów wiejskich mogą uzyskać już dziś realne możliwości techniczne do przejmowania odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo energetyczne - wskazuje Ćwil.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama