Realne zagrożenie spadku plonów rzepaku? Producenci i przetwórcy je dostrzegają

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-01-2023,12:30 Aktualizacja: 30-01-2023,12:35
A A A

Podczas XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych podkreślano kluczową rolę rynku biodiesla i krajowej produkcji estrów metylowych w utrzymaniu opłacalności uprawy rzepaku oraz konieczność kreowania rynku oleju rzepakowego na cele spożywcze przez jego promocję.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju. Generalnie forum było poświęcone tematyce rynku oleju i biodiesla oraz stabilizacji produkcji rzepaku w Polsce.

Rzepak i zboża w ekoschemacie, Wielkopolska Izba Rolnicza, struktura zasiewów, Plan Strategiczny

Rzepaki i zboża w ekoschemacie jednak oddzielnie? Trwają rozmowy z UE

Jest odpowiedź na skierowany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez rolniczy samorząd sprzeciw w sprawie połączenia w płodozmianie, w ramach ekoschematu "Zróżnicowana struktura upraw", zbóż i rzepaku w jednej grupie....

"Miało posłużyć jako platforma wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak również stanowić merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej, obejmujące swym zakresem naukę, przemysł i biznes" - czytamy na portalu PSPO.

Wnioski i rekomendacje wypracowane w trakcie jubileuszowego forum są takie:

1. Rynek biodiesla i krajowa produkcja estrów metylowych jest kluczowym elementem utrzymania opłacalności uprawy rzepaku w Polsce. Skala podaży nasion zdecydowanie przewyższa potrzeby spożywcze oleju rzepakowego, a sytuacja związana ze wzrostem skali importu rzepaku z Ukrainy powoduje tym większe znaczenie rodzimych producentów biopaliw w zagospodarowaniu surowca.

2. Nowe technologie paliw odnawialnych powinny się rozwijać, wzmacniając dywersyfikację dostaw paliw ciekłych z produktów ropopochodnych na źródła odnawialne, a nie kosztem udziału biopaliw z surowców rolnych. Tylko wówczas będzie można mówić o realnych możliwościach realizacji przez Polskę celów nowej dyrektywy RED2, której wdrożenie ma nastąpić w ramach trwającej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

rzepak jary, Brodzica

Plonowanie rzepaku jarego PDO 2022

Plony nasion najlepszych odmian mieszańcowych rzepaku jarego w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w tym roku wyniosły 28,1 dt/ha. W badaniach PDO plon wzorca dla odmian rzepaku jarego w 2022 r. wyniósł 24,2 dt/ha i był...

3. W kontekście projektowanych zmian w zakresie możliwości realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego przez biopaliwo B100, konieczne jest podjęcie realnych działań analitycznych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z dystrybutorami i serwisami maszyn rolniczych oraz samym środowiskiem rolniczym w zakresie oceny faktycznych możliwości zastosowania wyższych mieszanek biopaliw (np. B20) w rolnictwie.

4. Poziom emisji rolniczych będzie w najbliższej przyszłość decydować o konkurencyjności i opłacalności produkcji surowców rolnych, takich jak rzepak do produkcji biopaliw, dlatego konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych na wypracowanie metodycznej alternatywy dla obecnie stosownych przez przemysł biopaliw wartości szacunkowych z raportu IUNG (tzw. NUTS2) - z uwagi na trwającą rewizję przepisów dyrektywy RED2 w tym zakresie.

5. Rynek biodiesla odpowiada za skalę krajowej podaży pasz rzepakowych. Śruta i makuch rzepakowy dzięki zapotrzebowaniu na olej zgłaszanemu przez estrownie to najbardziej dostępne krajowe komponenty wysokobiałkowe. Wykorzystanie tego potencjału w rodzimej produkcji zwierzęcej to najprostsza ścieżka do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, a dzięki biopaliwom – jednocześnie energetycznego kraju.

rzepak, samochód, kombajn, Sahryń

Plony rzepaku ozimego w doświadczeniach rozpoznawczych 2022

COBORU na coraz większą skalę prowadzi doświadczenia rozpoznawcze z odmianami rzepaku ozimego, które nie są wpisane do Krajowego Rejestru w Polsce. W tym roku największe plony wśród odmian mieszańcowych wydały LG Austin i Crossfit, a...

6. Konieczne jest dalsze animowanie i kreowanie rynku oleju rzepakowego na cele spożywcze przez jego promocję i edukowanie konsumentów na temat jego właściwości i jakości. W tym kontekście doskonałym narzędziem okazał się uruchomiony w 2019 roku Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Jako środowisko branżowe w pełni popieramy podjętą przez MRiRW inicjatywę legislacyjną nowelizacji przepisów ustawy o funduszach promocji artykułów rolno-spożywczych w tym zakresie, która rozszerzy katalog roślin oleistych objętych ustawą o dynamicznie rozwijający się w Polsce słonecznik oraz doprecyzuje moment powstania i zakres podmiotowy obowiązku odprowadzania odpisu na rzecz Funduszu.

7. Dostrzegamy realne zagrożenia spadku plonów rzepaku, a tym samym efektywności ekonomicznej jego uprawy, związanych z restrykcjami wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu. Eliminowanie kolejnych substancji czynnych środków ochrony roślin nie może odbywać się bez jednoczesnego uzupełniania listy o nowe, potwierdzone względem swojej skuteczności, środki biologiczne. Proces ich wprowadzania oraz formalnego zatwierdzania przez KE jest długotrwały, dlatego należy zapewnić odpowiednie okresy przejściowe, umożliwiające kontynuację konkurencyjnej względem importu produkcji rolnej w UE.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu