Jesteśmy na szarym końcu w zasiewach kwalifikowanego materiału siewnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-03-2018,15:20 Aktualizacja: 22-03-2018,19:41
A A A

Polska zajmuje ostatnie miejsce w UE pod względem udziału kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach zbóż. W latach 2014-2016 udział ten wyniósł niecałe 16 proc. przy średniej unijnej 50 proc. - poinformowała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli.

Celem kontroli była odpowiedź na pytanie, czy spółki hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej skutecznie realizowały zadania postępu biologicznego w rolnictwie. W wyniku kontroli, która objęła lata 2014-2016, powstał raport "Funkcjonowanie spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu".

materiał siewny, kiełki

Tylko kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysoki plon

Stosowanie najlepszych technologii uprawy, wykorzystywanie najlepszego sprzętu, nawozów i środków ochrony roślin nie zagwarantuje rolnikom pożądanych efektów ekonomicznych, jeżeli do siewu nie użyją kwalifikowanego materiału...

W raporcie izba stwierdziła, że udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach zbóż w Polsce był bardzo niski i nie zapewniał - wymaganego przez prawidłową agrotechnikę - odnowienia tego materiału. W 2015 r. udział wyniósł u nas 17 proc. przy średniej dla państw UE wynoszącej 50 proc. (w Danii, Holandii, Szwecji i Włoszech przekroczył 75 proc.).

Poziom zużycia kwalifikowanego materiału siewnego dla ziemniaków był jeszcze niższy i w 2015 r. wyniósł średnio 7,2 proc.

"Postęp biologiczny jest bardzo ważnym czynnikiem oddziałującym na wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie. Najtańszym oraz proekologicznym środkiem produkcji roślinnej jest natomiast stosowanie w zasiewach kwalifikowanego materiału siewnego" - podkreślono w dokumencie.

Państwowa hodowla roślin w Polsce prowadzona jest obecnie w ośmiu spółkach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz trzech spółkach hodowli roślin rolniczych, należących do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

dopłaty do materiału siewnego, siew, materiał siewny, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Rusza nabór wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego

Od 15 stycznia do 25 czerwca ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie....

W opinii NIK, ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe kraju i stabilizację cen materiału nasiennego na rynku krajowym powinny istnieć podmioty prowadzące własne programy hodowlane, skutecznie konkurujące na rynku z zagranicznymi koncernami hodowlano-nasiennymi.

Wyniki hodowlane oraz produkcyjne osiągane przez spółki hodowli roślin nie wpłynęły na zwiększenie udziału wysoko jakościowego ziarna w zasiewach w polskim rolnictwie - stwierdziła NIK.

W latach 2008-2016 zmniejszyła się liczba nowych odmian roślin rejestrowanych w Krajowym Rejestrze odmian prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

Spółki hodowli roślin wprowadzały latach 2011-2016 do tego rejestru średnio 22 odmiany rocznie, czyli o 39 proc. mniej w porównaniu do lat 2008-2010 (corocznie wprowadzano do rejestru średnio 36 nowych odmian).

siew, pszenica, siewnik, Zamojszczyzna

Termin siewu pszenicy ozimej

Pszenica ozima jest rośliną dnia długiego, co oznacza, że fazę generatywną rozpoczyna po przyjęciu określonej liczby godzin świetlnych. Długość dnia ma więc podstawowy wpływ na jej krzewistość ogólną i produkcyjną, liczbę kłosów na...

Izba wskazała, że gorsze wyniki działalności hodowlanej spółek wynikały przede wszystkim z systematycznego ograniczania dofinansowania hodowli roślin ze środków publicznych oraz ekspansji na polski rynek globalnych koncernów chemiczno-nasiennych, przy niedostatecznej promocji i upowszechnieniu potencjału hodowlanego spółek oraz kwalifikowanego materiału siewnego w praktyce rolniczej.

"Powyższe efekty działalności spółek wskazują, że ich strategiczne znaczenie w kreowaniu postępu biologicznego w produkcji roślinnej ma obecnie charakter deklaratywny, co może mieć wpływ na ograniczenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju" - napisano w raporcie.

Jednocześnie NIK stwierdza, że "spółki hodowli roślin na ogół prawidłowo realizowały zadania dotyczące postępu biologicznego w produkcji roślinnej w celu rejestracji nowych odmian roślin uprawnych".

grunty rolne, powierzchnia zasiewów, uprawa ziemi w polsce, gus, powierzchnia użytków rolnych

Rolnicy dbają o ziemię. I zasiewają co się da

Średnia powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach to blisko 10,5 ha, zboża uprawia ponad 1 mln rolników, a ugory to już zaledwie 1 proc. ziemi. Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki badania dotyczące użytkowania...

Dotyczy to także gospodarski finansowej. Na ich wyniki finansowe miały wpływ czynniki przeważnie od nich niezależne - zmniejszone płatności bezpośrednie w latach 2015-2016, niższe przychody ze sprzedaży produkcji roślinnej oraz brak pokrycia kosztów prowadzonej hodowli twórczej i zachowawczej przychodami z tej działalności.

W ocenie kontrolerów NIK, "działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz zwiększenia udziału kwalifikowanego siewnego w rolnictwie były niewystarczające".

Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR) nie analizowała również udziału spółek hodowli roślin w produkcji i sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego na rynku krajowym. W rezultacie nie wypracowano instrumentów pozwalających stwierdzić, czy spółki hodowli roślin mają strategiczne znaczenie w postępie biologicznym w rolnictwie.

Najwyższa Izba Kontroli zaleciła ministrowi rolnictwa uwzględnienia w "Programie wsparcia hodowli roślin w Polsce" działań poprawiających skuteczność zadań przez strategiczne spółki hodowli roślin w zakresie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz zwiększenia promocji i upowszechnienia stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w rolnictwie.

Natomiast dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, izba zaleciła wyznaczenie spółkom hodowli roślin zadań adekwatnych do ich strategicznego znaczenia w kreowaniu postępu biologicznego w rolnictwie oraz wzmocnienie nadzoru nad spółkami hodowli roślin w zakresie realizacji obowiązków wynikających z prawa budowlanego.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony roślin. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Wtorek, 13 listopada Godz:
Imieniny: Benedykta, Mikołaja, Stanisława