Wakacje kredytowe dla rolników? Resort: są inne możliwości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-08-2022,9:25 Aktualizacja: 08-08-2022,9:32
A A A

Samorząd rolniczy postulował umożliwienie skorzystania z tzw. wakacji kredytowych również rolnikom. Ministerstwo odpowiedziało, że gospodarze mają inne możliwości, które już funkcjonują w polskim prawie.

Opisywane przez nas wystąpienie samorządu rolniczego dotyczyło przyjętej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Krajowy Plan Strategiczny, Wielkopolska Izba Rolnicza,

KPS w szczegółach. Na co może liczyć rolnik?

Dobrostan zwierząt, warunkowość, ekoschematy - zawiłości tych elementów wsparcia rolników, zawartych w polskim Krajowym Programie Strategicznym, wyjaśniają specjaliści z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. "Zdecydowaliśmy się na...

Reguluje ona m.in. wsparcie dla osób spłacających kredyty hipoteczne na mieszkania, w związku ze wzrostem stóp procentowych, dając możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych (zawieszenia na cztery miesiące spłaty kredytu bez żadnych kosztów w bieżącym roku oraz na cztery w przyszłym roku).

Wnioskodawcy podkreślili, że ustawa nie objęła rolników w zakresie kredytów hipotecznych np. na zakup ziemi czy kredytów inwestycyjnych np. na budowę obory.

Dlatego powinna zostać pilnie znowelizowana, by ulżyć rolnikom, którzy w związku ze wzrostem stóp procentowych nie są w stanie spłacać kredytów.

Co na to ministerstwo rolnictwa? W odpowiedzi podkreśliło, że w obowiązujących przepisach są przewidziane rozwiązania mające na celu udzielenie pomocy kredytobiorcy w przypadku problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań wynikających np. z ograniczeń na rynkach rolnych.

dział specjalny produkcji rolnej, senacka komisja rolnictwa , Aleksandra Szelągowska

Wzrośnie wskaźnik opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej

Aleksandra Szelągowska, zastępca dyrektora w resorcie rolnictwa podczas senackiej komisji, poinformowała, że w 2023 roku o 6 proc. wzrośnie wskaźnik opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej. Senacka komisja rolnictwa rozpatrywała...

I tak np. producenci rolni, którzy mają trudności ze spłatą kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, mogą ubiegać się w banku o:

  • zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile termin ich spłaty jeszcze nie minął
  • wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony okres kredytowania jeszcze nie minął
  • zmianę kierunku produkcji na inny, określony w zasadach udzielania kredytów

"Zasady udzielania kredytów przewidują również, że w przypadku zaprzestania przez kredytobiorcę prowadzenia działalności lub spłaty kredytu i odsetek z przyczyn od niego niezależnych, umożliwiają bankowi, po dokonaniu stosownej analizy i deklaracji kredytobiorcy o wznowieniu działalności lub spłaty kredytu, uznanie tego zaprzestania za czasowe. W takim przypadku, w okresie ww. zaprzestania, dopłaty do oprocentowania kredytu nie są stosowane. Po wznowieniu przez kredytobiorcę działalności lub spłaty kredytu i odsetek, dopłaty ponownie są stosowane od dnia tego wznowienia" - wskazał resort.

Bezzwrotna pomoc finansowa dla samorządów lokalnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziela samorządom lokalnym bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od 1999 r. do połowy 2022 r. udzielił on  bezzwrotnej...

Przywołał też ustawę o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, na podstawie której gospodarze mogą nadal ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu w zamian za przeniesienie własności ziemi na rzecz Skarbu Państwa.

"W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych istnieje również możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne" - dodają ministerialni urzędnicy.

Jednocześnie w ramach PROW 2014-2020 uruchomiona została dodatkowa pomoc na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty.

Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W grę wchodzą m.in.: objęcie gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, zabezpieczenie gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego, otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie