Bezzwrotna pomoc finansowa dla samorządów lokalnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
03-08-2022,9:55 Aktualizacja: 03-08-2022,9:55
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziela samorządom lokalnym bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od 1999 r. do połowy 2022 r. udzielił on  bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz uprawnionym podmiotom na kwotę ok. 1,2 mld zł.

KOWR od roku 1999 (wcześniej jako Agencja Nieruchomości Rolnych) kieruje do gmin i spółdzielni mieszkaniowych środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy. Od 2009 r. pomoc ta udzielana jest w ramach Programu pomocy środowiskom popegeerowskim. Od listopada 2010 r. bezzwrotna pomoc finansowa trafia do jednostek państwowych i komunalnych, przejmujących urządzenia, obiekty i sieci energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne, które prowadzą działalność w tym zakresie.

Nieodpłatne grunty dla samorządów lokalnych

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Gospodarowanie mieniem Zasobu może posiadać formę trwałego bądź nietrwałego rozdysponowania. Do form...
Celem programu bezzwrotnej pomocy finansowej jest doprowadzenie obiektów przekazanych beneficjentom przez KOWR do stanu technicznego umożliwiającego ich sprawną i bezpieczną eksploatację. Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez KOWR dotyczy: remontów lub przebudowy budynków, lokali i obiektów infrastruktury technicznej, w tym przejętych dróg osiedlowych (dojazdowych), a także podłączenia przekazanych budynków i lokali do istniejących bądź budowanych sieci infrastruktury technicznej. W tym katalogu mieści się również budowa budynków oraz lokali mieszkalnych, jak również nowych sieci infrastruktury  technicznej, w przypadku gdy budowa zastępuje przekazane obiekty, których remont jest ekonomicznie nieuzasadniony.

Aby uzyskać bezzwrotną pomoc finansową zainteresowane podmioty muszą złożyć wniosek w oddziale terenowym właściwym dla siedziby wnioskodawcy lub w przypadku umów zawieranych przez Dyrektora Generalnego KOWR w centrali. Warto nadmienić, że przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej musi być poprzedzone oceną celowości przedsięwzięcia przeprowadzoną na podstawie informacji uzyskanych zarówno od wnioskodawcy, jak też z innych, dostępnych źródeł.

Z bezzwrotnej pomocy finansowej najchętniej korzystają samorządy lokalne w całym kraju i do nich trafia najwięcej środków. Burmistrzowie, wójtowie czy sołtysi twierdzą, że tylko dzięki współpracy z KOWR przeprowadzenie wielu inicjatyw było możliwe do zrealizowania.

Z tej formy pomocy finansowej mogą również korzystać uprawnione podmioty, m.in. ośrodki akademickie i jeździeckie prowadzące działalność wydawniczą, badania naukowe, szkolenia, seminaria, konferencje i konkursy.

kowr, ziemia, zasoby kowr

Zagospodarowanie polskiej ziemi wciąż trwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania wynikające z polityki rolnej państwa. Do kluczowych zadań należy również gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Według danych na 30 kwietnia br. do rozdysponowania...
Od 1999 r. do połowy 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz uprawnionym podmiotom na kwotę ok. 1,2 mld zł. W latach 2019–I półrocze 2022 centrala i oddziały terenowe KOWR wypłaciły kwotę prawie 68 mln zł mln zł. Z puli tej najwięcej pieniędzy trafiło do samorządów – ok. 50 mln zł, spółdzielnie mieszkaniowe otrzymały ok. 2 mln zł, a pozostałe uprawnione podmioty – prawie 16 mln zł. W tym roku na bezzwrotną pomoc finansową KOWR przeznaczy 35 mln zł.

Najwięcej środków w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej w latach 2019–I półrocze 2022 przekazały Oddziały Terenowe KOWR w: Olsztynie, Pruszczu Gdańskim, Wrocławiu i Szczecinie odpowiednio: 29 mln zł,  7,5 mln zł,  6,9 mln zł i 3,5 mln zł.

Największe środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczono na budowę i remont dróg i chodników oraz na dofinansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-ściekową: sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i hydrofornie.

Warto odnotować, że w wielu przypadkach samorządy lokalne otrzymują nieodpłatnie nieruchomości rolne, a następnie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej przebudowują je lub remontują.

Beneficjenci bardzo chętnie korzystają z tej formy pomocy finansowej oferowanej przez KOWR. Biorąc pod uwagę kwotę 1,2 miliarda zł udzielonych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej można wyciągnąć wnioski, że KOWR ma bardzo pozytywny wpływ na poprawę jakości życia społeczności lokalnych żyjących na terenach wiejskich, a szczególnie popegeerowskich.

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie