Pieniądze na rozwój terenów wiejskich nie tylko z PROW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-08-2016,10:40 Aktualizacja: 05-08-2016,11:50
A A A

Ponad 100 mln zł samorząd woj. śląskiego dołoży do środków krajowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania związane z terenami wiejskimi. Z końcem sierpnia mają ruszyć konkursy na 37,5 mln zł wsparcia dla projektów wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) przewiduje ok. 32 mln euro na wsparcie projektów wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), których celem jest kreowanie rozwoju terenów wiejskich i rybackich.

śląsk, rozwój wsi, Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego

Śląskie rolnictwo będzie się rozwijać

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do 2030 roku. Dokument zawiera analizy, prognozy oraz cele do zrealizowania. W serwisie prasowym Urzędu Marszałkowskiego...

Zgodnie z procedurami przewidzianymi dla PROW praktycznie wszystkie obszary wiejskie w woj. śląskim (100 gmin, 8122 km kw., 955,5 tys. osób) objęły zasięgiem tzw. Lokalne Grupy Działania, które opracowały własne Lokalne Strategie Rozwoju.

Zarząd województwa, przygotowując obecny RPO, zdecydował o przeznaczeniu puli środków na wsparcie projektów wynikających z LSR. To kwota ok. 32 mln euro, która uzupełni ponad 180 mln euro wsparcia pochodzącego wprost z PROW.

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach poinformowało, że udostępniono już regulaminy pierwszych konkursów ogłoszonych w tym obszarze, a z końcem sierpnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tzw. poddziałań w RPO: "wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych" oraz "rozwój usług społecznych".
krupnik śląski, Unia Europejska, Komisja Europejska, Krupnioki śląskie, województwo śląskie

Krupnioki śląskie pod unijną ochroną

Nazwa krupnik śląski została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne i dołączyła do elitarnej grupy produktów z całej Europy. Krupnioki śląskie są jednym z najbardziej tradycyjnych wyrobów...

To kwota ponad 37,5 mln zł, która ma służyć podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmacnianiu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Dofinansowanie na poziomie do 93 proc. wydatków kwalifikowalnych będzie tu skierowane wyłącznie do projektów realizowanych na obszarach wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju.

Poza obecnie ogłoszonymi w ramach RPO WSL konkursami - wpisującymi się w tzw. instrument "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność" - samorząd woj. śląskiego przewidział jeszcze wsparcie m.in. w ramach poddziałań: "poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia", "wsparcie sektora ekonomii społecznej", "rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych" oraz "kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych".
śląsk, rozwój wsi, rybołówstwo, EFRROW

Na Śląsku wydadzą miliony euro na rozwój wsi i rybołówstwa

46 mln euro z UE na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) otrzyma 12 lokalnych grup działania i dwie grupy rybackie z woj. śląskiego. Pieniądze mają wesprzeć m.in. rozwój przedsiębiorczości,...

Te środki w ramach RPO mają służyć głównie rozwiązywaniu konkretnych problemów niezależnie od miejsca ich występowania. Poza wskazanymi w RPO wyłącznymi obszarami wsparcia projektów zgodnych z Lokalnymi Strategiami Rozwoju, w niektórych z tych dziedzin znaczne fundusze trafią jednak do projektów realizowanych na terenach wiejskich.

Będzie to wynikało z natury problemów, stopnia zainteresowania beneficjentów oraz warunków udzielania wsparcia, które siłą rzeczy będą preferowały np. mniejsze gminy. Wskazywany przez samorząd przykład to gospodarka wodnościekowa, gdzie dofinansowane będą tylko projekty dotyczące małych aglomeracji, znajdujących się z reguły właśnie na terenach wiejskich

W woj. śląskim realizowana jest ponadto inicjatywa Leader - będąca częścią PROW. Służy ona przede wszystkim aktywizacji mieszkańców oraz stymulowaniu powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także m.in. polepszeniu zarządzania lokalnymi zasobami. Program opiera się na Lokalnych Grupach Działania.

Limit środków na Leadera został określony na poziomie krajowym i wynosi ok. 735 mln euro. Pieniądze te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (PO Ryby).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt