1 lipca rusza rekrutacja na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
18-06-2020,10:25 Aktualizacja: 18-06-2020,10:28
A A A

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie jest najstarszym takim wydziałem w kraju,  niedawno świętował 100-lecie działalności. Obecnie prowadzone jest na nim kształcenie na czterech kierunkach studiów: rolnictwo, inżynieria ekologiczna, ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności oraz biologia.

Dla osób blisko związanych z rolnictwem szczególnie interesujące są trzy pierwsze kierunki.

Kierunek rolnictwo

Są to studia przyrodniczo-techniczne, których program obejmuje podstawowe dyscypliny przyrodnicze (biologia, chemia, wiedza o środowisku) oraz wiedzę zawodową z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynków produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie.

studenci SGGW, pracownicy SGGW, Dni Owarte

Dni Otwarte SGGW 2020

W dniach 24-25 stycznia 2020 r. odbyły się kolejne Dni Otwarte, podczas których najstarsza uczelnia rolnicza w Polsce prezentowała swoją ofertę dydaktyczną. Była to doskonała okazja, aby kandydaci poznali wydziały i kierunki studiów,...

Studenci mają do wyboru bloki tematyczne przedmiotów: produkcja zwierzęca, nowoczesna produkcja roślinna a środowisko, obieg pierwiastków w środowisku, ekonomika agrobiznesu, postęp biologiczny w rolnictwie, systemy informatyczne w rolnictwie.

Absolwenci rolnictwa są ekspertami w dziedzinie technologii produkcji rolniczej (przede wszystkim roślinnej). Są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do pracy w usługach i doradztwie rolniczym. Ponadto zdobywają umiejętności wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wiedzę w zakresie wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej.

Studenci rolnictwa orientują się w najnowszych osiągnięciach naukowych w swojej dziedzinie, dzięki czemu są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki, jakim jest rolnictwo i gospodarka żywnościowa.

Po tym kierunku można pracować w:

• agrobiznesie,

• placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,

• administracji rządowej i samorządowej,

• doradztwie rolniczym, firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin,

• firmach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,

• inspekcjach ochrony środowiska,

• jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne,

• redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Irena Suwara, WRiB, inauguracja, pracownicy

104 inauguracja roku akademickiego na WRiB SGGW

Już po raz 104 na najstarszym wydziale rolniczym w kraju - Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uroczyście rozpoczęto rok akademicki. Uroczystość uświetnili goście z zagranicy, przedstawiciele innych uczelni oraz wydziałów na SGGW...

Inżynieria ekologiczna

Ten interdyscyplinarny kierunek łączy elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w ob­szarach biologii, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stoso­wanych w gospodarce rolnej i leśnej. Uczą się określać wpływ inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych.

Absolwenci są przygotowani do opracowywania raportów i ekspertyz ekologicznych w różnych aspektach i na różnym poziomie szczegółowości, a także do oceny skutków katastrof ekologicznych spowodowanych zarówno działalnością człowieka, jak i czynnikami naturalnymi oraz zmianami klimatu.

Absolwenci uzyskują także specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: chemia organiczna i nieorganiczna, ekonomia, technika rolnicza, botanika, fizyka, gleboznawstwo, ekofizjologia, wpływ zmian klimatu na środowisko, biochemia, inżynieria komunalna, dendrologia, technologia produkcji roślinnej, mikrobiologia zoologia, ekologia, fitosocjologia, genetyka ekologiczna, ekofizjologia roślin, ekotoksykologia, inżynieria leśna, infrastruktura techniczna, ochrona przyrody, przyrodnicze wykorzystanie odpadów, technologia produkcji zwierzęcej, gospodarka przestrzenna, tel­edetekcja oraz GIS.

Andrzej Chodkowski, Aleksandra Hadzik, Irena Suwara, studuenci WRiB

Od połowy grudnia import z Ukrainy pod czujniejszym okiem PIORiN

Od 14 grudnia 2019 r. możliwa będzie dokładniejsza kontrola produktów rolnych importowanych z Ukrainy do Polski, bo zmieniają się przepisy dotyczące ochrony roślin – powiedział Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin...

Po tym kierunku można pracować w:

• administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach,

• instytutach naukowych,

• parkach narodowych i krajobrazowych,

• organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Jest to nowoczesny kierunek kształcący od ekologicznej produkcji rolniczej do przetwarzania ekologicznej żywności. Rekrutacja odbywa się niezależnie na jeden z dwóch wariantów prowadzenia studiów (w języku polskim lub angielskim).

Anglojęzyczny kierunek uruchomiony w 2018 roku przeznaczony jest zarówno dla studentów z Polski, jak i dla studentów pochodzących z różnych krajów świata. Polskojęzyczny kierunek uruchomiony w 2020 roku odpowiada potrzebom studiowania w tym języku.

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest obecnie ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, dlatego studia na kierunku rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności pozwalają uzyskać wykształcenie w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna i jakość żywności. Studenci nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę, lecz także uczą się rozwiązywać problemy i pracować zespołowo.

rolnicy, WRiB, prof. Zdzisław Wyszyński

Rolnicy z Zamojszczyzny z wizytą na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Grupa 60 rolników i rolniczek 1 lutego 2019 r. gościła na najstarszym w kraju wydziale zajmującym się kształceniem na kierunku rolnictwo. Wśród nich byli również absolwenci a także, jak zapowiadali,  przyszli...

Zajęcia na studiach prowadzą specjaliści z różnych instytutów SGGW oraz z zagranicy, którzy wykorzystują w dydaktyce innowacyjne metody nauczania aktywizujące studentów i przygotowujące ich do przyszłej pracy. Program studiów opracowano zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców z branży produkcji żywności ekologicznej.

Studiowanie w języku angielskim z osobami pochodzącymi z różnych regionów świata jest wartością dodatnią, umożliwiającą lepszy start zawodowy w firmach międzynarodowych zajmujących się żywnością ekologiczną.

Po tym kierunku można pracować w firmach na każdym odcinku łańcucha produkcji żywości ekologicznej (produkcja polowa, handel krajowy i międzynarodowy, przetwórstwo, certyfikacja i kontrola). Są to na przykład:

• gospodarstwa ekologiczne,

• zakłady przetwórstwa ekologicznej żywności,

• firmy zajmujące się obsługą produkcji ekologicznej,

• agrobiznes,

• redakcje czasopism rolniczych, redakcje radiowe i telewizyjne.

Kalendarium rekrutacji - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

  • 1 lipca - 16 sierpnia - rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK), wybór kierunku i formy studiów,
  • do 20 sierpnia - termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej, przekazywania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów, wprowadzenia/uzupełnienia wyników matur,
  • do 24 sierpnia - ogłoszenie wyników rekrutacji,
  • 25-27 sierpnia - uzupełnienie danych w SOK,
  • 28 sierpnia - 4 września - ostateczny termin wpływ dokumentów do SGGW,
  • 7 września - zakończenie I etapu rekrutacji.

 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt