Osady ściekowe trzeba stosować zgodnie z zasadami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-08-2016,9:30 Aktualizacja: 07-08-2016,9:41
A A A
 
Osady ściekowe od dawna są wykorzystywane w rolnictwie w charakterze nawozu. Pamiętać jednak należy, że prawo nakłada w tym względzie liczne obostrzenia i obowiązki, które nie zawsze są spełniane.
 
Wspomniane osady są produktem ubocznym oczyszczania ścieków. Powstają wskutek szeregu procesów fizycznych, fizyczno-chemicznych i biologicznych zachodzących w oczyszczalniach.
 
W ostatnim czasie coraz częściej podejmowane są interwencje dotyczące nieprawidłowości w ich stosowaniu w rolnictwie -poinformowała w wydanym komunikacie ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
kanalizacja, ścieki, wieś, oczyszczalnia ścieków, inwestycja, gospodarstwo

Życie bez kanalizacji. Jak wybrać system oczyszczania ścieków?

Chociaż w Europie Zachodniej ten problem praktycznie nie istnieje, w Polsce nadal jest aktualny. W naszym kraju tysiące gospodarstw domowych nie są podłączone do kanalizacji. Najwięcej takich miejsc znajduje się na wsi. W wielu państwach regulacje...
"Stosowanie osadów ściekowych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa stanowi wykroczenie, a w określonych przypadkach nawet przestępstwo, z racji zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie mogą powodować osady ściekowe nieodpowiadające wymaganiom" - przestrzega mazowiecki WIOŚ.
 
Zasady gospodarowania osadami z komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym warunki ich rolniczego wykorzystywania, regulują przepisy ustawy o odpadach oraz rozporządzeń ministra środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych i w sprawie procesu odzysku.
 
Jedna z głównych zasad mówi, że komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania rolnikowi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów (np. przedsiębiorstwo komunalne). 

Na takim podmiocie według prawa spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie osadów ściekowych - także jeśli chodzi o ich odzysk polegający na zastosowaniu w rolnictwie (rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz inne).
gleba, ministerstwo środowisko, badania gleby, próbki ziemi, przemysł, dodatkowe koszty

Resort środowiska chce chronić glebę i to za wszelką cenę

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, które budzi ogromne emocje. Dlaczego? Celem nowego rozporządzenia miało być wdrożenie postanowień dyrektywy o...
Komunalne osady mogą być stosowane tylko jeśli spełniają określone wymogi pod względem zawartości substancji organicznej, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, metali ciężkich, wapnia i magnezu, obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella oraz liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.   
 
Dlatego przed rozprowadzeniem osadów trzeba je zbadać, podobnie jak grunty, na które mają trafić. To obowiązek leżący po stronie wytwórcy osadów, przy czym ziemię do badań najczęściej dostarcza rolnik. Potem wytwórca musi przekazać gospodarzowi wyniki badań oraz informacje o dawkach osadu, które mają być stosowane na zbadanych powierzchniach.
 
Rolnik jest zobowiązany przechowywać takie dokumenty przez 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych. Do gruntu należy je wprowadzić nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.
 
Wytwórca osadów musi natomiast pisemnie powiadamiać właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania osadów rolnikowi na co najmniej 7 dni wcześniej.
 
"Niedopuszczalne i zagrożone karami jest przyjmowanie i stosowanie na gruntach rolnych osadów ściekowych niewiadomego pochodzenia, bez umowy z wytwórcą komunalnych osadów ściekowych" - przestrzega WIOŚ.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj