Dodatki emerytalne dla druhów i druhen OSP

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marcin Chomiuk PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-07-2021,10:30 Aktualizacja: 06-07-2021,10:36
A A A

Wprowadzenie świadczenia przysługującego strażakowi ratownikowi OSP z 25-letnim stażem z tytułu czynnego członkostwa w OSP w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet zakłada projekt ustawy opublikowanej przez resort spraw wewnętrznych i administracji.

Chodzi o zapowiedziany pod koniec kwietnia projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Głównym jej założeniem jest wprowadzenie dodatków emerytalnych dla druhów i druhen OSP.

raport nik, osp, ochotnicza straż pożarna, państwowa straż pożarna

NIK o OSP: dobra robota w starych pojazdach

Jednostki ochotniczej straży pożarnej cechuje duża dyspozycyjność i są ważną częścią krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Mają jednak problemy ze starzejącymi się pojazdami, zagrożeniem dla nich pozostaje też niekorzystna demografia. Najwyższa...

Z dokumentu wynika, że ratownikowi OSP przysługiwałoby świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Prawo do niego miałby strażak ratownik OSP, który przez co najmniej 25 lat był czynnym członkiem OSP - w przypadku mężczyzn - oraz 20 lat - w przypadku kobiet.

Drugim warunkiem jest osiągniecie 65. lat w przypadku mężczyzn i 60. w przypadku kobiet. Zaznaczono, że przez czynne członkostwo w OSP należy rozumieć takie, "podczas którego w ciągu każdego roku ubezpieczony strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną".

W proponowanych przepisach zaznaczono, że ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych prowadzi właściwa gmina oraz Państwowa Straż Pożarna. Wskazano jednocześnie, że przy naliczaniu okresu czynnego członkostwa strażaka ratownika OSP, nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi.

wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP, Ochotnicza Straży Pożarna, Komena Główna PSP

Ponad 300 wozów trafi do jednostek OSP

Na około 244 milionów złotych szacuje się wartość 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych, które w 2021 roku mają trafić do jednostek ochotniczej straży pożarnej w całej Polsce. Jak podał zespół prasowy Komendy...

W projekcie zaznaczono również, że kwota 200 zł podlegałaby waloryzacji co 3 lata. Wysokość świadczenia ratowniczego ma być też podwyższana z urzędu w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od dnia obowiązywania nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Projekt ustawy reguluje ponadto kwestie odszkodowań dla ratowników OSP, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu lub ponieśli szkodę w mieniu. Wskazano też, że uregulowane zostaną także kwestie odszkodowawcze dla członków rodziny w przypadku śmierci ratownika OSP.

"Ustawa umożliwi wnioskowanie o rekompensatę pieniężną przez strażaka ratownika OSP, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku. Ustawa ureguluje również kwestie rekompensat za poniesione straty z tytułu nieobecności w pracy strażaka ratownika OSP wykonującego zadania ratowniczo-pomocowe określone w ustawie" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu ustawy.

Jak napisano, projekt przewiduje też możliwość otrzymywania przez ratownika OSP ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo m.in. w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez PSP.

"Wysokość ekwiwalentu będzie ustalana przez radę gminy w drodze uchwały, przy czym ekwiwalent ten nie będzie mógł przekraczać wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia (...) za każdą godzinę udziału ratownika OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym" - czytamy.

W projekcie zaproponowano, by ratownicy OSP otrzymali legitymacje służbowe. Zapisano również, że strażacy OSP korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj