Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-20

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: oprac. (fem)|redakcja@agropolska.pl
23-04-2014,12:15 Aktualizacja: 10-12-2014,12:18
A A A

Do 100 tys. zł premii będą mogli otrzymać rolnicy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – zakłada projekt PROW na lata 2014-20 przygotowany przez resort rolnictwa. Ta pomoc będzie miała charakter de minimis.

 O premie (poddziałanie 7.7.2) będzie mogła starać się osoba fizyczna, która jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełniająca następujące warunki:

- jest ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących ponad 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących ponad 5 tys. mieszkańców.

Żeby dostać premię trzeba w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawić biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej. Powinien on zakładać stworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (dotyczy to również samozatrudnienia). Jednak w pierwszej kolejności na premię mogą liczyć osoby planujące utworzenie jak największej liczby miejsc pracy i te, które mają odpowiednie kwalifikacje w branży, w której zamierzają działać. A także osoby mieszkające w powiatach o najwyższym poziomie bezrobocia w danym województwie.

Premia powinna być przeznaczone na budowę lub modernizację budynków, zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na pokrycie kosztów ogólnych.

 Na to działanie przeznaczono w projekcie PROW 413 939 978 euro.

Poleć
Udostępnij