Bank BGŻ BNP Paribas publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
31-08-2015,9:15 Aktualizacja: 31-08-2015,9:31
A A A

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. To pierwszy raport okresowy Grupy publikowany po połączeniu Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, które miało miejsce 30 kwietnia.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas SA wyniósł 17,8 mln zł. Na poziom osiągniętego wyniku w bieżącym okresie wpływ miały przede wszystkim poniesione koszty integracji banków, ujęte w kosztach działania oraz pozostałych kosztach operacyjnych, które łącznie wyniosły 138,3 mln zł.

BGŻ BNP Paribas liderem w udzielaniu kredytów preferencyjnych

Bank BGŻ BNP Paribas w całym 2014 r. udzielił (za pośrednictwem dawnego BGŻ) kredytów preferencyjnych dla rolników o wartości 594,6 mln zł, co plasuje go na pierwszym miejscu wśród banków oferujących tego typu kredyty -...
Po wyeliminowaniu kosztów integracji wynik finansowy netto Banku wyniósłby 129,9 mln zł, odnotowując wzrost o 20 proc. rok do roku.

Dane za pierwsze półrocze 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas, a rezultaty BNPP Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku prospektywnie tj. od 30.04.2015 r., zgodnie metodą wartości księgowej, przyjętą dla transakcji połączenia. Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze nie zostały przekształcone.

- Pod koniec kwietnia powstał BGŻ BNP Paribas, którego skala działalności jest znacząco większa niż działających wcześniej osobno Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska. Wyniki naszego banku dowodzą, że potrafimy skutecznie realizować nasze cele mimo niesprzyjających warunków rynkowych - powiedział Józef Wancer, prezes zarządu BGŻ BNP Paribas. - Wynik netto w dużej mierze obciążony został kosztami integracji, jednak koszty te są zgodne z wcześniejszymi założeniami dotyczącymi fuzji obu banków - dodał Wancer.

Wynik odsetkowy Grupy wyniósł w I poł. 2015 r. 590,7 mln zł wobec 546,8 mln zł za okres 6 miesięcy 2014 r. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,5 proc. (3,0 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego), co wynika z rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych w Polsce, przy stopie referencyjnej NBP na poziomie 1,5 proc.

Wynik z tytułu opłat i prowizji Grupy wyniósł w I poł. 2015 r. 182,6 mln zł i był wyraźnie wyższy od ubiegłorocznego (wzrost o 18 proc.).

Bank BGŻ BNP Paribas stawia na rolnictwo

Połączenie banków BGŻ i BNP Paribas Polska w jeden, silny podmiot daje zupełnie nowe możliwości rozwijania oferty produktów w sektorze agro - zapowiedział prezes BGŻ BNP Paribas Józef Wancer podczas konferencji prasowej,...
W I poł. 2015 r. Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw w wysokości 133,9 mln zł., tj. o 22,7 mln więcej niż w I połowie 2014 r. Zwiększenie wartości odpisów jest między innymi następstwem wzrostu portfela kredytowego, po fuzji z BNPP Polska oraz aktualizacji metodologii szacowania odpisów z uwzględnieniem nowych wymagań KNF.

Koszty działania Grupy wraz z amortyzacją wyniosły 695,8 mln zł, w tym koszty integracji w kwocie 108,6 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów integracji, wzrost kosztów wyniósł 18,7 proc.

Wynika to głównie z włączenia bazy kosztowej byłego BNPP Polska - eliminując jednak wpływ połączenia szacowany wzrost kosztów działania wyniósłby 3,2 proc. Dodatkowo, istotnym elementem wpływającym na poziom kosztów, było także zwiększenie opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o 23,8 mln zł r/r, wynikające z wprowadzenia wyższych stawek zarówno opłaty rocznej, jak i opłaty ostrożnościowej.

Na koniec czerwca 2015 r. łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniosła 52,2 mld zł (wzrost o 72,4 proc. r/r). Eliminując wpływ połączenia szacowany wzrost wolumenu kredytów wyniósłby 8,9 proc. r/r. Wolumen depozytów klientów na koniec I półrocza 2015 r. wynosił 41,7 mld zł i wzrósł o 47,7 proc. r/r. Eliminując wpływ połączenia szacowany wzrost wyniósłby 3,8 proc. r/r.

Grupa, dzięki fuzji, umocniła swoją pozycję rynkową osiągając na koniec czerwca 2015 r. udział w rynku depozytów - 4,18 proc. (wobec 3,16 proc. na koniec 2014 r.) oraz w rynku kredytów - 4,91 proc. (wobec 3,09 proc. na koniec 2014 r.)

Jednocześnie Grupa kontynuowała umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym, po I półroczu 2015 r. udział w rynku kredytów tego segmentu wyniósł blisko 31 proc.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 14,08% i wzrósł z 13,81 proc. na koniec grudnia 2014 roku.

Na koniec czerwca 2015 roku Grupa obsługiwała ponad 1,6 mln klientów oraz posiadała sieć 601 placówek rozmieszczonych w całym kraju.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat*

w tys. PLN

I półrocze

2015

I półrocze

2014

zmiana r/r

tys. PLN

%

Wynik z tytułu odsetek

590 721

546 825

43 896

8,0%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

182 609

153 789

28 820

18,7%

Przychody z tytułu dywidend

5 230

3 302

1 928

58,4%

Wynik na działalności handlowej

67 864

24 874

42 990

172,8%

Wynik na działalności inwestycyjnej

35 200

5 476

29 724

542,8%

Wynik na rachunkowości zabezpieczeń

-

(156)

156

(100,0%)

Pozostałe przychody operacyjne

16 858

16 390

468

2,9%

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

(133 896)

(111 153)

(22 743)

20,5%

Ogólne koszty administracyjne

(632 773)

(444 867)

(187 906)

42,2%

Amortyzacja

(63 057)

(49 835)

(13 222)

26,5%

Pozostałe koszty operacyjne

(43 227)

(10 822)

(32 405)

299,4%

Wynik na działalności operacyjnej

25 529

133 823

(108 294)

(80,9%)

Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych

-

2 096

(2 096)

(100,0%)

Zysk (strata) brutto

25 529

135 919

(110 390)

(81,2%)

Podatek dochodowy

(7 726)

(27 421)

19 695

(71,8%)

Zysk (strata) netto

17 803

108 498

(90 695)

(83,6%)

Koszty integracji

138 331

- 

- 

- 

Zysk (strata) netto

z wyłączeniem kosztów integracji

129 851

108 498

21 353

19,7%

* Dane za 1 półrocze 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNPP Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy prospektywnie tj. od 30.04.2015 r. Dane porównawcze za poprzednie okresy nie zostały przekształcone (dane za 1 półrocze 2014 r. - tylko dla Banku BGŻ).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj