Wystartowała nowa edycja Stypendiów Pomostowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
26-04-2022,11:10 Aktualizacja: 26-04-2022,11:20
A A A

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Roczna wysokość wsparcia to 7000 zł.

"Stypendia Pomostowe" to ogólnopolski program dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata nauki. O pomoc mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

dopłaty do nawozów, Janusz Wojciechowski, wsparcie dla rolnictwa, ceny żywności

ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do zakupu nawozów

Do 16 maja potrwa nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br. Dopłaty wyniosą 250 i 500 zł do hektara. Rolnicy mogą już składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i...

Poza tym ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

  • pochodzić z rodziny (być dzieckiem) byłego pracownika PGR
  • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej, bądź państwowego domu dziecka
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspomaga FEP przy rekrutacji do programu tegorocznych maturzystów, którzy wywodzącą się ze środowisk popegeerowskich (są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w  gospodarstwach na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 2 lata) i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

las, zalesianie, arimr

Premia i dotacja z ARiMR. Na co i dla kogo?

Do 16 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej. A do 31 maja indywidualni hodowcy mogą ubiegać się tam o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Jeśli...

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 100 punktów

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy. Osoby, które osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze wsparcia na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na: www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia do godz. 16.

W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 450 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów. Dotychczas w programie przyznano 26 000 różnego rodzaju wsparcia, w tym blisko 18 000 na I rok studiów. Na ten cel przeznaczono ponad 130 milionów zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement