W jakim celu powstały spółki celowe KOWR-u? Jedna już jest w likwidacji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-09-2021,17:40 Aktualizacja: 03-09-2021,15:16
A A A

Ze względu na "krótki okres funkcjonowania ww. podmiotów w przestrzeni gospodarczej" ministerstwo rolnictwa nie chce oceniać póki co spółek celowych powołanych do życia przez podległy mu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

O te spółki zapytali posłowie w ramach interpelacji, a resort - podpierając się informacjami z KOWR-u – odpowiedział, jakie podmioty i po co powstały. Są to:

1. Jurajski Agro Fresh Park S.A. z siedzibą w Kościelcu, powołany na podstawie umowy spółki sporządzonej 16 listopada  2020 roku z wniesionym przez KOWR kapitałem w kwocie 93 mln 438 tys. 318 zł w postaci aportu rzeczowego (nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 216,56 ha, co stanowi 93.434.318 akcji dających akcjonariuszowi 49,92 proc. głosów).

"Celem zamierzenia inwestycyjnego realizowanego przez spółkę Jurajski Agro Fresh Park S.A. jest stworzenie unikalnego, innowatorskiego w zamyśle rynku rolno- spożywczego, będącego równocześnie partnerem i zapleczem dla regionalnych producentów żywności, a w przypadku pomyślnego przebiegu i rozwoju tej inwestycji – także modelowym rozwiązaniem do stosowania w całej Polsce" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa sygnowanej przez wiceministra Ryszarda Kamińskiego.

KOWR, kontrola NIK, sejmowa komisja rolnictwa, wojciech kędzia

KOWR na cenzurowanym. Szefostwo prosi o kredyt zaufania

O wydatkach bez podstawy prawnej, niecelowym zawieraniu umów i niegospodarności była mowa w ocenie badania ubiegłorocznych finansów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez Najwyższa Izbę Kontroli.   Nad wykonywaniem budżetu...
2. Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy powołany na podstawie umowy spółki zawartej 10 czerwca 2020 roku z kapitałem założycielskim wniesionym przez KOWR w formie wkładu pieniężnego w wysokości 2 mln złotych, co stanowi 100 proc. kapitału zakładowego.

Spółka powstała do stworzenia "efektywnego operacyjnie oraz przyjaznego środowisku i społeczeństwu drogowo-kolejowego obiektu umożliwiającego świadczenie usług wielkoskalowego przeładunku jednostek intermodalnych, jak i wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego, w tym zwłaszcza w zakresie różnorodnych usług logistycznych powiązanych z działalnością przeładunkową i odprawami celnymi towarów oraz lokalnej produkcji przeznaczonej na eksport za pośrednictwem polskich portów morskich".

3. Krajowa Spółka Owocowo-Warzywna POLOWOC sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie powołana na mocy aktu założycielskiego z 6 lutego 2020 r. Kapitał Zakładowy ww. spółki wynosi 10 mln zł. Zgodnie z aktem założycielskim wszystkie udziały objął jej jedyny wspólnik, tj. KOWR.

Spółka powstała do wykonywania zdań powierzonych jej przez KOWR w zakresie „zagospodarowania towaru przejętego na własność przez KOWR w ramach czynności windykacyjnych, w tym m.in. administrowania, przetworzenia, sprzedaży bądź innych czynności wymaganych dla celowego i racjonalnego zagospodarowania towaru”.

Jeśli chodzi o koszty, w przypadku Jurajskiego Agro Fresh Park S.A. obejmują wniesiony przez KOWR aport w postaci nieruchomości o wartości ponad 93 mln zł. Prezes zarządu tej spółki nie pobiera wynagrodzenia za sprawowaną funkcje, zaś łączne zatrudnienie w spółce według stanu na 31 lipca 2021 r. wynosi 3,5 etatu, w tym 2 osoby na cały etat i 3 osoby po 0,5 etatu.

KOWR, spółki hodowli roślin i zwierząt

Dominująca rola spółek nadzorowanych przez KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 38 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej wyszczególnionych w rozporządzeniu ministra...
W przypadku Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo sp. z o. o. koszty obejmują wniesiony przez KOWR wkład pieniężny w kwocie 2 mln zł. Wynagrodzenie prezesa zostało ustanowione w wysokości stanowiącej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku za IV kwartał roku poprzedniego). Spółka nie zatrudnia innych osób.

Natomiast biorąc pod lupę Krajową Spółkę Owocowo-Warzywną Polowoc sp. z o.o. w likwidacji, na 31 lipca 2021 r. na rachunku bankowym spółki znajdowało się 9 mln 506 tys. 352,34 zł. Oznacza to, że wydatki pieniężne poniesione od utworzenia tej spółki wyniosły ponad 493 tys. zł. Wynagrodzenie prezesa wynosiło 13 tys. 200 zł brutto. W Spółce było zatrudnionych w sumie 6 osób, tj. dwóch prezesów zarządu, likwidator i trzy osoby na umowy zlecenia. Obecnie zatrudniony jest wyłącznie likwidator. Spółka od 14 grudnia 2020 r. jest w stanie likwidacji, bo analiza finansowa wykazała, że dotychczasowe funkcjonowanie nie gwarantuje uzyskania postawionych przez KOWR temu podmiotowi celów.

Ministerstwo poproszone o ocenę działalności powołanych przez KOWR do życia spółek celowych podkreśla, że jest na to za wcześnie. Ponadto potrzebna jest do tego szczegółowa analiza, do której niezbędne są pełne dane w postaci kompletnych sprawozdań finansowych.

- Trzeba przy tym wskazać, że wyniki tego rodzaju analiz nie mogą być z kolei interpretowane swobodnie, tj. bez właściwych punktów odniesienia oraz z pominięciem wszystkich czynników wpływających na stopień realizacji celów przypisanych do danego przedsięwzięcia oraz oddziaływujących na osiągane rezultaty. Na obecnym etapie mogę jedynie wyrazić opinię, że popieram działania KOWR mające na celu realizację zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad gospodarki rynkowej. Dla realizacji tego celu zostały powołane do istnienia prezentowane spółki - podsumowuje wiceminister Kamiński.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj