Sejm za ustawą dotyczącą nadzwyczajnego wsparcia dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-11-2022,8:05 Aktualizacja: 26-11-2022,19:48
A A A

Sejm uchwalił ustawę, której celem jest pomoc rolnikom najbardziej poszkodowanych na skutek wojny w Ukrainie. Chodzi głównie o producentów trzody chlewnej. Sejm poparł też część poprawek Senatu do ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 453 posłów, nikt nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, zajmie się Senat.

opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, świadectwa zdrowia zwierząt.

Hodowcy świń zapłacą mniej za czynności weterynarzy?

Rolnicy i ich zrzeszenia podnieśli larum po zmianach stawek za czynności inspektorów w gospodarstwach z wystawianiem tzw. świadectw zdrowia na czele. Podwyżki w niektórych przypadkach były bowiem znaczne. Do konsultacji publicznych...

Nowela wdraża podstawy prawne do uruchomienia nadzwyczajnego, tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę objętych PROW na lata 2014-2020. Sposób wdrożenia takiego wsparcia ureguluje rozporządzenie.

W ocenie ministerstwa rolnictwa, które jest autorem projektu, skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę są coraz bardziej odczuwalne także w sektorze rolnym. Mają związek ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej.

Biorąc pod uwagę wysokość strat w poszczególnych sektorach produkcji rolnej, jak również ograniczony budżet przewidziany na to działanie - są to przesunięcia środków w ramach PROW - zdecydowano się na wsparcie producentów trzody chlewnej - hodowców świń w cyklu zamkniętym, gdzie produkowane są prosięta.

Wdrażanie tego działania, w tym dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, będzie zadaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego na wniosek o przyznanie pomocy. Termin na zakończenie kontraktacji środków został określony na 31 marca 2023 r.
Bartosz Czarniak, trzoda chlewna, wieprzowina, ceny tuczników, strategia rynku wieprzowiny, trzoda chlewna, ceny pasz

Producenci tuczników wciąż czekają na opłacalność

Cena tuczników w notowaniach z 26 października nie zmieniła się i wciąż wynosi 1,90 euro za kg wbc. W przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP (4,7723), jest to 9,06 zł za kg wbc. - Jest to zdecydowanie za mało, aby...

Ustawa zakłada też zmiany w ustawie o podatku dochodowym. Chodzi o zwolnienie z jego płacenia jednostek doradztwa rolniczego

Projektowanie rozporządzenie do ustawy przewiduje, by pomoc była przyznana rolnikowi, który do 15 maja 2022 r. zgłosił do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanie co najmniej 10 świń urodzonych w siedzibie stada od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, pomoc wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk - 70 tys. zł.

Zakłada się, że pomoc w ramach tych środków otrzymają wszyscy uprawnieni rolnicy. Może być przyznana tylko raz i nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 tys. euro.

Sejm poparł też część poprawek Senatu do ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Najważniejsza z nich dotyczyła obniżenia opłaty za wystawienie świadectwa za kontrolę świń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Posłowie poparli poprawkę, której celem było obniżenie opłat za wystawianie świadectw za kontrolę świń z 40 zł do 20 zł minimalnej wysokości opłaty pobieranej przez Inspekcję Weterynaryjną za kontrolę świń przeprowadzaną w gospodarstwie, w którym jest utrzymywane nie więcej niż 50 świń.

Nie zgodzono się z kolei na wydłużenie okresów: na przekazanie związkowi hodowców koniowatych przez ARiMR informacji o zgłoszeniu do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego z 2 do 7 dni; na przekazanie dokumentu identyfikacyjnego związkowi hodowców koniowatych przez właściciela koniowatego z 7 do 30 dni oraz wydłużenia okresu vacatio legis ustawy do 30 dni.

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wdraża unijne przepisy w tym zakresie; zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych. Zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2 kwietnia 2004 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej