ARiMR uruchomiła kredyt restrukturyzacyjny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-07-2020,11:40 Aktualizacja: 01-07-2020,11:50
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła dopłaty do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, tzw. kredyt restrukturyzacyjny.

Środki mogą być przeznaczone na sfinansowanie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym, obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

arimr, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, Tomasz Nowakowski

Prezes ARiMR zapewnia. Nie było problemów ze złożeniem wniosków

Rolnicy nie mieli problemów ze złożeniem wniosków o dopłaty bezpośrednie. W terminie podstawowym, czyli do 15 czerwca do ARiMR wpłynęło 1 mln 295 tys. wniosków - poinformował prezes Tomasz Nowakowski. Oznacza to, że do Agencji...

Może się o niego ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Podmiot musi być właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

To mikro, mały lub średni przedsiębiorca, co najmniej od 3 lat prowadzący działalność rolniczą, niewypłacalny w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego, lub taki, który znajduje się w trudnej sytuacji.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 10 lat z rocznym okresem karencji. Wysokość oprocentowania płacona przez kredytobiorcę wynosi 2 proc. Pozostałą część oprocentowania spłaca ARiMR.

Kwota wsparcia nie może przekroczyć 5 mln zł, a wypłata kredytu nastąpi na rachunek wierzyciela, na podstawie kopii umów lub innych dokumentów, z których wynikają zobowiązania.

dopłaty do kredytów rolniczych, wsparcie dla rolnictwa, komisja europejska

Bruksela zatwierdziła program dopłat do kredytów rolniczych

Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła polski program wsparcia dla firm z sektora rolniczego, dotkniętych kryzysem koronawirusa. Działanie o wartości 40 mln złotych ma przyjąć formę dopłat do odsetek od kredytów. Z komunikatu KE...

Kredytobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który wyliczany jest na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji i wynosi co najmniej: 25 proc. kosztów restrukturyzacji - w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy, a 40 proc. kosztów restrukturyzacji - w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Aby można było ubiegać się o taki kredyt, należy przygotować plan restrukturyzacji, którego realizacja ma doprowadzić do przywrócenia podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych.

Plan restrukturyzacji wraz z wnioskiem o jego akceptację trzeba złożyć do właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Dyrektor WODR będzie miał 30 dni na akceptację dokumentów. Następnie zadłużony podmiot będzie mógł się ubiegać o kredyt w SGB Banku S.A., który zawarł z ARiMR aneks do umowy o współpracy.

Trwają prace związane z zawieraniem aneksów do umów o współpracy z innymi bankami.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement