Silne regiony to klucz do rozwoju obszarów wiejskich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Katarzyna Fiuk PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-01-2018,13:40 Aktualizacja: 23-01-2018,13:58
A A A

Określenie rdzennych potencjałów poszczególnych regionów jest kluczem do ich rozwoju - przekonuje Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa.

Przedstawiając aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 z perspektywą do roku 2030, polityk przypomniał, że w ubiegłym roku wojewodowie powołali do życia zespoły analizujące szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich.

Krzysztof Jurgiel, Pakt dla obszarów wiejskich, strategia rozwoju wsi i rolnictwa, Strategia na rzecz odpowiedzialnego

"Pakt dla obszarów wiejskich" będzie gotowy do końca roku

- Jednym ze strategicznych projektów, nad którym pracuje rząd, który zostanie przedstawiony do końca tego roku, jest "Pakt dla obszarów wiejskich". Będzie służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi...

Zespołami kierują dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego. - Zadaniem tych zespołów jest określenie słabych i mocnych stron konkretnego regionu - wyjaśnił.

Zaznaczył, że oznacza to odejście od dotychczasowego schematu rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz zrównoważonego. - Rozwój obszarów wiejskich dotyczy całego kraju i zależy nam na włączeniu do niego małych miast i miasteczek, obszarów wiejskich i peryferyjnych tak, aby ten rozwój był właśnie zrównoważony, harmonijny - podkreślił wiceminister.

Zdaniem Zarudzkiego "dokonanie analizy i wybranie priorytetów pozwoli na najefektywniejsze wykorzystanie wszelkich dostępnych środków finansowych, tych unijnych, i tych krajowych".

Jak mówił, rozwój terytorialny opiera się na czterech filarach - opłacalności produkcji rolnej, jakości życia na obszarach wiejskich, pozarolniczych miejscach pracy i sprawnej administracji rolnej.

Janusz Wojciechowski, europejski trybunał obrachunkwy, rozwój obszarów wiejskich, obszary wiejskie, prow 2014-2020

Planowanie wydatków na rozwój obszarów wiejskich trwa zbyt długo

Z najnowszego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że nowy proces planowania wydatków unijnych na rozwój obszarów wiejskich jest zbyt długi i skomplikowany, a liczne niedociągnięcia odbijają się...

16 wojewódzkich zespołów opracuje własne programy rozwoju uwzględniające mocne i słabe punkty oraz wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł finansowania i to z perspektywą do roku 2030. Celem prowadzonych prac jest określenie rdzennych potencjałów oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w województwach.

W wyniku prac każdego z zespołów powstanie dokument, który zostanie przekazany jako wkład do opracowywania nowych lub aktualizacji obecnych Strategii rozwoju danego województwa.

Prace nad dokumentem pozwolą w większym stopniu włączyć społeczności lokalne i regionalne w dyskusję o przyszłości i oczekiwaniach Polaków odnośnie realizacji polityki krajowej, regionalnej i unijnej (w tym po 2020 r.).

Jak przypomniał wiceminister, dotychczas na rzecz rozwoju wsi prowadzone były zarówno prace wewnątrzresortowe, międzyresortowe oraz regionalne.

ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich, obszary wiejskie, andrzej duda, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Prezydent podpisał nowelę ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada, że od 2018 r. fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA straci funkcję jednostki...

W resorcie utworzono m.in. Zespół ds. aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 (2030) oraz opracowano sprawozdania z realizacji strategii za lata 2015-2016 z elementami oceny.

Otrzymano zgodę na odstąpienie od opracowania Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto instytuty, MRiRW i MGMiŻŚ opracowały aktualizację wybranych treści diagnozy Strategii. Zlecono także i opracowano dwie ekspertyzy w zakresie budżetów gmin i demografii.

W regionach, oprócz utworzenia zespołów analizujących szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich, nawiązano współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie szkoleń regionalnych dla członków zespołów wojewódzkich.

Opracowano też część diagnostyczną regionalnych analiz szans i zagrożenia oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich.
 

Poleć
Udostępnij