Emisje z rolnictwa zostały znacznie zredukowane

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-12-2022,10:40 Aktualizacja: 28-12-2022,10:47
A A A

Trzeci w kolejności poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych z segmentów gospodarki osiągnął w Polsce sektor rolny - podaje Główny Urząd Statystyczny w dokumencie "Rolnictwo w 2021 r."

Kluczową kategorią emisji z rolnictwa są tzw. gazy cieplarniane (GHG). Istnieją jako naturalne składniki atmosfery, jednak na wzrost ich poziomu w naszych czasach i tym samym wzrost efektu cieplarnianego wpływa działalność człowieka.

Innowacyjny dodatek do pasz, krowy mleczne, hodowla bydła, Stella Kyriakides

Innowacyjny dodatek do pasz zmniejszy emisję metanu przez krowy mleczne

Państwa członkowskie UE zatwierdziły wprowadzenie do obrotu na terytorium Wspólnoty innowacyjnego dodatku paszowego, który powoduje ograniczenie wytwarzania metanu w jelitach hodowlanych krów mlecznych - poinformowała Komisja...

GUS w oparciu danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) informuje, że krajowa emisja GHG wyniosła 376,04 milionów ton w ekwiwalencie CO2 (bez kat. 4) i była o 35,1 proc. mniejsza w relacji do roku bazowego.

Największy udział w całkowitej emisji GHG miał sektor energetyczny (ok. 81,2 proc., w tym spalanie paliw 75,5 proc.). Rolnictwo w 2020 r. było odpowiedzialne za 9,1 proc. emisji, procesy przemysłowe za 6,7 proc. i gospodarka odpadami za 3 proc.

"Sektor rolny wyemitował w 2020 r. GHG w ilości 34,3 mln t w ekwiwalencie CO2 i co najważniejsze osiągnął trzeci w kolejności poziom redukcji z segmentów naszej gospodarki (minus 31,63 proc. w relacji do 1988 r., podczas gdy liderem był sektor odpadów - 48,19 proc.). Największa część emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa związana była, tak jak w ubiegłych latach, z chowem zwierząt gospodarskich (37,6 proc.) oraz procesami chemicznymi zachodzącymi w glebach rolniczych (45,9 proc.)" - wskazuje GUS.

biogazownie, biometan, Związek Polskie Mięso, Witold Choiński

Emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie można znacznie zmniejszyć

Dzięki produkcji biometanu m.in. z odpadów rolno-spożywczych można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa nawet o 80 proc. Będzie to możliwie dzięki budowaniu biogazowni - wynika z raportu Związku Polskie...

Jeśli chodzi o emisję CO2, w 2020 roku w porównaniu do roku bazowego obniżyła się o 35,7 proc. i wyniosła 303,5 milionów ton ekwiwalentu CO2. Głównym źródłem było spalanie paliw (91,6 proc.), a rolnictwo generowało jedynie 0,5 proc.

Krajowa emisja CO2 z sektora rolnictwa wyniosła w 2020 r. ok. 1,5 mln t ekwiwalentu CO2. Związana była głównie z intensyfikacją produkcji roślinnej, a w szczególności z wapnowaniem gleb (ok. 57 proc.), aplikacją nawozów mocznikowych (ok. 30 proc.) oraz uwalnianiem CO2 w trakcie orki po aplikacji nawozów, któremu towarzyszy rozkład materii organicznej (ok. 13 proc).

"Według danych KOBiZE emisja metanu w roku 2020 wyniosła 44,4 mln ton ekwiwalentu CO2. Sektor rolny odpowiedzialny był za emisje rzędu 14,2 mln t ekwiwalentu CO2 (ok. 32 proc.). Dominującym źródłem emisji metanu z sektora rolnego jest fermentacja jelitowa zwierząt hodowlanych w procesie trawienia przeżuwaczy, z udziałem w całkowitej emisji metanu w roku 2020 na poziomie 29,1 proc. Najbardziej emisyjna w roku referencyjnym 2020 okazała się działalność związana z utrzymaniem bydła (ok. 96 proc. rolnych emisji CH4). Najbardziej emisjogenne było bydło mleczne z szacowanym wskaźnikiem wydychania metanu na poziomie 120,5 kg CH4/głowę/rok. Metan jest uwalniany także w ramach gospodarowania nawozami naturalnymi (48,9 kt w 2020), z czego ok. 53 proc. generowane było przy hodowli bydła, a ok. 32 proc. - trzody chlewnej" - wylicza GUS.

redukcja emisji tlenku azotu, Holandia, hodowla zwierząt, Mark Rutte

Tysiące gospodarstw do likwidacji w związku z planami redukcji emisji tlenku azotu

Ze względu na realizację planów dotyczących redukcji emisji tlenku azotu ponad 25 proc. holenderskich gospodarstw będzie musiało zostać zlikwidowanych - wynika z obliczeń ministerstwa finansów. Raport resortu ujawniony przez dziennik...

Jak dodaje, kolejnym ważnym elementem w emisji GHG jest podtlenek azotu N2O, którego emisja wyniosła w 2020 r. 22,8 milionów ton w ekwiwalencie CO2. Emisja tego gazu była o 31,8 proc. mniejsza niż w roku bazowym.

Główne źródło tej emisji stanowi sektor rolny (81,8 proc.), w tym jego główne sektory generują odpowiednio: gleby rolne - 68,9 proc., gospodarka nawozami naturalnymi - 12,9 proc.

Sektor rolniczy jest ponadto postrzegany jako czołowy emitent amoniaku (NH3). Potwierdzają to dane KOBiZE, według których rolnictwo generowało ok. 97 proc. emisji tego związku w Polsce, z czego sama gospodarka nawozami naturalnymi jest odpowiedzialna za ponad 80 proc. emisji z tego sektora, a nawożenie mineralne za ok. 20 proc.

Emisje amoniaku w 2020 r. wyniosły 320,8 Gg (z czego rolnictwo 311,5 Gg). W porównaniu z rokiem 1990, emisje NH3 z sektora rolnego zmalały o 35,7 proc., przy czym w ostatnich latach podlegały większym odchyleniom wynikającym m.in. ze zmieniającego się poziomu nawożenia mineralnego.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu