Nawożenie kukurydzy stymuluje obsadę roślin i krzewienie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż Piotr Szulc, prof. UP w Poznaniu | redakcja@agropolska.pl
23-03-2020,10:30 Aktualizacja: 23-03-2020,10:46
A A A
O powodzeniu w uprawie kukurydzy znacząco decyduje obsada roślin. Nawet najlepsza odmiana, przy nieodpowiednim zagęszczeniu nie ujawni w pełni swoich możliwości plonotwórczych. Według aktualnych zaleceń, w uprawie na ziarno, obsada kukurydzy powinna wynosić od 7-9 szt./m2. Dobierając starannie ilość wysiewu można jej nie uzyskać, ponieważ jak wykazują wyniki badań, obsadę i krzewienie kukurydzy może stymulować nawożenie.
 
W Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęto badania w celu określenia wpływu głębokości umieszczenia nawozu azotowo-fosforowego (NP) w uprawie kukurydzy na liczbę wschodzących roślin oraz ich krzewienie. Przeprowadzono doświadczenia polowe z zastosowaniem 4 głębokości aplikacji nawozu NP (0 cm - nawożenie rzutowe oraz 5, 10 i 15 cm - nawożenie rzędowe), dwóch nawozów azotowych (saletra amonowa, mocznik) oraz dwóch terminów aplikacji nawozu (przed siewem, pogłównie w fazie BBCH 15/16). 
 
kukurydza, rośliny, pole

Odmiany kukurydzy rekomendowane na kiszonkę 2020

W 2020 roku do uprawy polecanych jest 18 odmian kukurydzy na kiszonkę: 3 mieszańce wczesne, 9 średnio wczesnych i 6 średnio późne. W województwie podlaskim rekomenduje się 11 odmian, w kujawsko-pomorskim 9, w pomorskim 5 i w...
W każdym z 4 lat badań wraz ze wzrostem głębokości wysiewu nawozu (NP), liczba roślin po wschodach ulegała zmniejszeniu (tab. 1). Wzrost głębokości wysiewu nawozu za pomocą redlicy nawozowej najprawdopodobniej działał tak jak zastosowanie głębosza. Podglebie było zbyt spulchnione, zostało przerwane podsiąkanie wody. Nasiona nie były w takiej glebie umieszczane na zaplanowanej głębokości (4-5 cm), tylko głębiej, co skutkowało zmniejszeniem zakładanej obsady. 
 
Wyniki badań wykazały, że rodzaj nawozu azotowego oraz termin jego stosowania nie miały istotnego wpływu na liczbę roślin kukurydzy po wschodach (tab.1). Z doświadczeń wynikało też, że żaden z badanych czynników nie wpłynął w istotny sposób na ubytki roślin w sezonie wegetacyjnym kukurydzy (tab.2). 
 
Drugim aspektem badań było krzewienie się roślin kukurydzy, które, jak się uważa, jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyż osłabia pęd główny (łodygę) i może powodować nierównomierne dojrzewanie zawiązanych kolb. W ostatnich latach na plantacjach kukurydzy obserwuje się dużą liczbę roślin rozkrzewionych. Z najniżej położonych węzłów podziemnych wyrastają pędy boczne potocznie zwane pasierbami. 
 
kukurydza, kolby, rośliny

Odmiany kukurydzy na ziarno 2020

W tym roku do uprawy poleca się 26 odmian kukurydzy na ziarno w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i pomorskim.   Wśród nich jest 10 mieszańców wczesnych, 14 średnio wczesnych i 2...
Zjawisko to stymuluje między innymi nawożenie. W prowadzonych badaniach wykazano, że rozkrzewienie roślin kukurydzy w istotny sposób uzależnione było od głębokości wysiewu nawozu azotowo-fosforowego (NP) (tab.3). Zdecydowanie większą liczbę łodyg wykształciła kukurydza nawożona rzędowo (niezależnie od głębokości aplikacji nawozu), w stosunku do wysiewu rzutowego. 
 
Co ciekawe, w badaniach nie odnotowano negatywnego wpływu krzewienia kukurydzy na plon i równomierność dojrzewania kolb. Wykazano, że lepsze odżywienie roślin w wyniku nawożenia rzędowego (startowego) sprzyjało krzewieniu kukurydzy, które nie miało negatywnego wpływu na plonowanie, a było wręcz odwrotnie, rozkrzewione rośliny przy nawożeniu rzędowym plonowały istotnie wyżej niż kukurydza nierozkrzewiona przy nawożeniu tradycyjnym tzw. rzutowym. 
 
Krzewienie roślin kukurydzy wywołane rzędową aplikacją nawozu odnotowano wyłącznie w latach 2016 i 2017, charakteryzujących się sumą opadów atmosferycznych przekraczającą 500 mm dla sezonu wegetacyjnego. Z kolei w 2018 r. charakteryzującym się sumą opadów atmosferycznych na poziomie 230 mm, głębokość aplikacji nawozu nie miała istotnego wpływu na krzewienie roślin. 
 

Tabela 1. Liczba roślin po wschodach (szt/m2)

Czynniki doświadczenia

Lata badań

2015

2016

2017

2018

Głębokość wysiewu nawozu NP

0 cm (rzutowo)

8,20

7,91

7,44

7,68

5 cm

8,14

7,86

7,35

7,68

10 cm

8,02

7,59

7,38

7,70

15 cm

7,83

7,40

7,23

7,59

Rodzaj nawozu azotowego

saletra amonowa

8,09

7,62

7,36

7,65

mocznik

8,00

7,75

7,34

7,68

Termin uzupełnienia dawki azotu

przed siewem

8,02

7,69

7,39

7,65

5-6 liści

8,08

7,68

7,32

7,68

 

Tabela 2. Ubytki roślin w okresie wegetacji (%)

Czynniki doświadczenia

Lata badań

2015

2016

2017

2018

Głębokość wysiewu nawozu NP

0 cm (rzutowo)

0,26

1,11

1,87

0,40

5 cm

0,37

1,24

1,63

0,92

10 cm

0,54

0,96

1,21

0,34

15 cm

0,22

0,59

0,85

0,47

Rodzaj nawozu azotowego

saletra amonowa

0,43

1,08

1,29

0,40

mocznik

0,27

0,87

1,50

0,66

Termin uzupełnienia dawki azotu

przed siewem

0,27

1,02

1,67

0,58

5-6 liści

0,43

0,93

1,12

0,49

 

Tabela 3. Rozkrzewienie roślin kukurydzy (szt. łodyg/roślinę) oraz plon ziarna (t/ha)

Czynniki doświadczenia

Lata badań

Średnio

2016-2017

2018

liczba łodyg

plon ziarna

liczba łodyg

plon ziarna

liczba łodyg

Głębokość wysiewu nawozu NP

0 cm (rzutowo)

1,66

10,3

1,04

6,3

1,36

5 cm

2,14

10,9

1,07

7,1

1,60

10 cm

2,18

10,8

1,06

6,9

1,62

15 cm

2,06

10,7

1,07

6,7

1,56

Rodzaj nawozu azotowego

saletra amonowa

2,01

10,6

1,06

6,5

1,53

mocznik

2,00

10,8

1,6

6,9

1,8

Termin uzupełnienia dawki azotu

przed siewem

1,99

10,7

1,07

6,9

1,53

5-6 liści

2,02

10,6

1,05

6,6

1,53

 

  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 2-2020 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement