Obszary wiejskie mają wiele zyskać. Rząd ujawnił ważne projekty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marcin Musiał PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-05-2018,11:50 Aktualizacja: 28-05-2018,12:01
A A A

Opłacalność produkcji, rozwój infrastruktury, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, sprawna administracja - to cztery filary, na których opierają się projekty "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030)" i "Paktu dla obszarów wiejskich 2020 (2030)".

Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie ocenił kierunki zawarte w projektach, które przedstawił Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Zdaniem wicepremier Beaty Szydło projekty są kompleksowymi dokumentami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich.

protest rolników, krzysztof jurgiel, walka z asf w polsce, Unia Warzywno-Ziemniaczana

Jurgiel odpowiada rolnikom. Część postulatów to nie moje kompetencje

Część z długiej listy postulatów protestujących rolników nie leży w kompetencjach ministra rolnictwa. Z kolei część jest już zrealizowanych bądź w trakcie realizacji - napisał w komentarzu Krzysztof Jurgiel pytany przez PAP o...

"Ponad dwa lata temu postawiliśmy na rozwój polskiej wsi. W tym czasie uzyskaliśmy pozytywne efekty, ale nie zapominamy o wyzwaniach, przed którymi stoi rolnik. Dlatego pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami, rozmawiamy o problemach i skutecznych działaniach na rzecz mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości" - powiedziała cytowana w komunikacie CIR.

"Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030)" opiera się na czterech filarach. Pierwszy z nich jest opłacalność produkcji rolnej. W części tej zawarto zagadnienia dotyczące m.in. rozwoju rynków rolnych, dostępu do krajowych i zagranicznych źródeł finansowania rozwoju rolnictwa, przekształcania i powiększania gospodarstw rolnych.

Opisano ponadto zadania związane z unowocześnianiem i wzrostem innowacyjności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego.

Jednocześnie zaproponowano promowanie nowych modeli współpracy z udziałem grup i organizacji producentów, spółdzielni i innych podmiotów wspierających eksport produktów rolnych.
Planuje się również dalsze zwalczanie nieuczciwej konkurencji na krajowym i międzynarodowym rynku żywności.

protest, protest rolników w Warszawie, Unia Warzywno-Ziemniaczana, MRiRW, protest rolników w stolicy

Rolnicy mają dość. Głośny protest w Warszawie

Blisko 300 rolników z całego kraju uczestniczyło w manifestacji zorganizowanej przez Unię Warzywno-Ziemniaczaną, która w środę przeszła ulicami stolicy. Pod hasłem "Rolnictwo to nie zabawa. Nasze problemy to nie fikcja"...

Wspierany będzie również rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i przedsiębiorczości związanej z rolnictwem, a także produkcja żywności funkcjonalnej (o dodatkowych właściwościach) i ekologicznej.

Drugi filar obejmuje projekty związane z jakością życia i środowiska na obszarach wiejskich. Kluczową kwestią będzie rozwój infrastruktury. Zaplanowano m.in. budowę dróg lokalnych, sieci gazowych oraz polepszenie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Wspierana będzie polityka demograficzna.

Planowana jest również rewitalizacja wsi i małych miast, a także rozwijanie ich turystycznych funkcji. Obszary wiejskie będą promowane zarówno w wymiarze kulturalnym jak i inwestycyjnym. Wzmacniane będą również powiązania obszarów wiejskich z małymi miastami. Zwrócono uwagę, że istotne będą również działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu, np. inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, rozwójobszarów wiejskich, dochody rolników

Jurgiel: stawiamy na wzrost dochodów rolników (wywiad)

Jedną z najważniejszych spraw do załatwienia jest poprawa dochodów rolników. W tym celu resort wprowadził ułatwienia w sprzedaży własnych produktów rolnych, trwają prace nad budową platformy żywnościowej - mówi w...

"Trzeci filar stanowią pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo. Zaplanowano w nim szereg działań mających na celu powstawanie i zagospodarowywanie nowych pozarolniczych miejsc pracy. Promowany będzie rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej. Zaplanowano również działania, które pozwolą podnieść kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich. Wspierana będzie aktywność grup lokalnych i wspólne działania w formule non-profit" - napisano.

Czwarty filar dotyczy sprawnej administracji rolnej, zmian instytucjonalnych i organizacyjnych w zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa. Planowana jest dalsza konsolidacja administracji rolnej i systemu urzędowej kontroli żywności.

System nauki i doradztwa rolniczego ma zostać unowocześniony, tak by ułatwić transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie. Ponadto rozwijany będzie system oświaty rolniczej i usprawniony zostanie wymiar instytucjonalny i organizacyjny zarządzania kryzysowego na obszarach wiejskich i w rolnictwie.

krzysztof jurgiel, wiśniowa, świętokrzyskie, handel ziemią, sprzedaż detaliczna, rozwój obszarów wiejskich

Jurgiel zapewnia: cały rząd dba o rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

- Nasze działania koncentrujemy na poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Chcemy poprawić pozycję rolnika - zapewniał w Waśniowie (woj. świętokrzyskie) Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Podczas spotkania z mieszkańcami szef resortu...

"Pakt dla obszarów wiejskich 2020 (2030)" jest dokumentem wykonawczym dla Strategii. "Pakt był zapowiadany przed wyborami w programie Prawa i Sprawiedliwości. Dotrzymaliśmy słowa - opracowaliśmy projekt, który ma realnie podnieść stopę życia na wsi. Rozpoczynamy nad nim dyskusję" - powiedział cytowany w komunikacie Jurgiel.

Projekt Paktu wskazuje na prawie 200 projektów, programów i działań mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów będących w kompetencjach wszystkich ministrów. Są wśród nich zarówno projekty i działania dedykowane wsi i rolnictwu, jak te o charakterze horyzontalnym, skierowane do całego społeczeństwa.

Będą one w przyszłości lepiej ukierunkowane i monitorowane pod kątem realizacji potrzeb terenów wiejskich. Projekt Paktu składa się z tych samych czterech filarów co Strategia.

W pierwszym filarze - poświęconym opłacalności produkcji rolnej - podkreślono rolę płatności bezpośrednich dla wspierania i stabilizowania opłacalności produkcji oraz działania u PROW 2014-2020 na rzecz modernizacji i restrukturyzacji sektora rolno-żywnościowego. Założono także dalsze udzielanie pomocy w rozpoczynaniu działalności gospodarczej małym gospodarstwom.

gminy wiejskie, Związek Gmin Wiejskich RP, edward trojanowski, budowa dróg lokalnych

Gminy wiejskie potrzebują miliardów złotych na drogi

Gminy wiejskie potrzebują 40 miliardów złotych na infrastrukturę drogową, a tymczasem sytuacja finansowa połowy z nich nie jest do pozazdroszczenia. Zgłaszają też problemy przy przejmowaniu gruntów leśnych pod drogi. Temat poruszany...

"Premia w wysokości 60 tys. wypłacana jest na realizację biznesplanu restrukturyzacji małego gospodarstwa. Ze wsparcia może skorzystać ok. 63 tys. Kolejnym działaniem jest pomoc w modernizacji gospodarstw rolnych przez refundację m.in. kosztów ich restrukturyzacji. Udzielana będzie również pomoc przy scalaniu gruntów rolnych i leśnych. Aby stymulować rozwój sektora rolno-spożywczego utrzymane zostaną kredyty preferencyjne. Dopłaty obejmują m.in. kredyt inwestycyjny, kredyt na zakup ziemi, poręczenia i gwarancje spłaty kredytów. Na ten cel zaplanowano 101,5 mln zł w 2018 roku i ponad 1,3 mld zł na lata 2019-2022" - poinformowano.

W drugim filarze - dotyczącym podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich - przewidziano m.in. kontynuację wypłacania premii dla młodych rolników rozpoczynających działalność. Realizowane będą także inicjatywy rozwijające infrastrukturę transportową (drogową, kolejową) oraz energetyczną.

Założono, że polska wieś ma mieć również dostęp do szerokopasmowego internetu.

rolnicze opzz, OPZZRiOR, sławomir izdebski, rolnicze protesty, krzysztof jurgiel, walka z asf, protest, PiS

Jurgiel odpiera zarzuty i atakuje lidera rolniczego OPZZ

Zarzuty, że nie dbam o interesy rolników są bezpodstawne - powiedział PAP minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, odnosząc się do zarzutów kilkudziesięciu osób protestujących w piątek w Warszawie. Domagają się oni dymisji...

W trzecim filarze postawiono na dalszą realizację np. premii w wysokości 100 tys. zł dla rolników, małżonków rolników i ich domowników na realizację biznesplanu zakładającego utworzenie działalności gospodarczej w sektorach pozarolniczych. Zaproponowano również ułatwienia w dostępie gospodarstw do nowych technologii, co poprawi ich konkurencyjność.

Czwarty filar, poświęcony sprawnej administracji rolnej, skupiony jest wokół skuteczności funkcjonowania instytucji publicznych. Zaplanowano w nim m.in. utworzenie Funduszu Innowacji i Rozwoju. Ma on zapewniać środki krajowe na finansowanie projektów innowacyjnych i rozwojowych w branży rolno-spożywczej, OZE w rolnictwie oraz w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Kontynuowane będą projekty zapewniające stabilne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej instytutów badawczych. Prowadzone są i będą działania na rzecz powołania Sieci Instytutów Badawczych w obszarze nauk rolniczych oraz Rady Badań Rolniczych i Innowacji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu