Składka zdrowotna za pomocników rolnika – nie będzie podziału na dni

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-05-2023,9:35 Aktualizacja: 25-05-2023,9:37
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało, że nie przewiduje się wprowadzenia odrębnego mechanizmu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wybranej grupy osób, w tym np. dla pomocników rolnika.

Wielkopolska Izba Rolnicza poinformowała o odpowiedzi resortu na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych, która - popierając wnioski wielu wojewódzkich samorządów rolniczych - zwróciła się o rozważenie możliwości wprowadzenia przepisów umożliwiających podzielenie składki zdrowotnej płaconej za pomocnika rolnika.

krus, składki rolnicze, ubezpieczenie rolnicze, podwyżka składek

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników idzie w górę. Sprawdź, o ile!

W związku ze wzrostem wysokości emerytury podstawowej, rośnie w II kwartale br. podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników i ich domowników, jak też składka dodatkowa za rolników o większych areałach....

Niepotrzebne obciążenie dla rolników

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rolnik ma obowiązek zgłoszenia pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS. Zgłoszenie to jest obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia zgłoszenia do tego ubezpieczenia, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach” – podkreślał samorząd rolniczy.

Zwrócił jednocześnie uwagę, iż składka ta jest miesięczna i niepodzielna, bez względu na liczbę dni podlegania temu ubezpieczeniu w danym miesiącu. A takie rozwiązanie nie odzwierciedla istoty i celu zawierania przez rolników umów o pomocy przy zbiorach. Umowy te są uzależnione bowiem od czasu trwania zbiorów, które trwają zazwyczaj 2-3 tygodnie. Zasada niepodzielności składki powoduje znaczne, niepotrzebne obciążenie finansowe dla rolników. W kwietniu miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 209 zł.

emerytury rolnicze, Polski Ład, Henryk kowalczyk, składka zdrowotna

Minister zapewnia: składka zdrowotna nie zmniejsza emerytury rolnika

Dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku każdy rolnik-emeryt zyskuje na regulacjach zawartych w Polskim Ładzie mimo konieczności odliczenia składki zdrowotnej od emerytury - poinformował Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Szef resortu...

Składka miesięczna i niepodzielna

Zdaniem samorządu rolniczego, składka na ubezpieczenie za pomocnika rolnika powinna być naliczana za dni, w których pomocnik rolnika podlegał temu ubezpieczeniu, a więc w sytuacji, gdy okres podlegania ubezpieczeniu byłby krótszy niż pełny miesiąc, wysokość składki za dany miesiąc powinna być obliczana wyłącznie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Takie rozwiązanie obowiązuje w przypadku płatności składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz macierzyńskie za pomocnika rolnika.               

Ustosunkowując się do tego wniosku, resort rolnictwa poinformował, iż zagadnienie to jest mu znane i zasięgał nawet opinii ministra zdrowia.

Zgodnie ze stanowiskiem resortu zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne oparte jest w szczególności na zasadach solidarności społecznej, równego traktowania oraz zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy określają, że składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna. Zaś zasada niepodzielności składki odnosi się nie do podstawy wymiaru składki, lecz do stawki tejże składki. Niepodzielność składki zdrowotnej oznacza m.in., że stawka składki nie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w zależności od dni w ciągu miesiąca, w trakcie których osoba była faktycznie ubezpieczona.

zasiłek pogrzebowy, krus, zus, emerytura rolnicza, renta rolnicza

KRUS: Zmiana w zasiłku pogrzebowym

Od 1 czerwca br. następuje zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi. „Zasiłki pogrzebowe po zmarłych...

Ubezpieczenie obejmuje dłuższy czas

„Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pomocników rolnika, za których składka jest obliczana od stałej kwoty, stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Należy zauważyć, że w przypadku pomocników rolnika podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne została ustawiona na relatywnie niskim poziomie w odniesieniu do pozostałych grup ubezpieczonych” – zaznaczyło ministerstwo rolnictwa.

Dodało ponadto, iż prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Wobec tego przez okres 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, pomocnikom rolnika przysługuje jeszcze prawo do świadczeń zdrowotnych. Dopiero po upływie tych 30 dni wygasa ochrona ubezpieczeniowa. Zatem ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje jedynie okresu zatrudnienia, ale obejmuje znacznie szerszy przedział czasowy.

„Kwestia niepodzielności składki zdrowotnej została zbadana przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że powyższa regulacja nie narusza przepisów Konstytucji RP” – stwierdził resort.

Biorąc powyższe pod uwagę, poinformował, że nie przewiduje się wprowadzenia odrębnego mechanizmu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wybranej grupy osób, w tym przypadku dla pomocników rolnika.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich