200 tysięcy na młodego rolnika. Od kiedy podwyżka?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-03-2021,13:30 Aktualizacja: 22-03-2021,13:42
A A A

Premia dla młodych rolników na rozwój gospodarstw ma urosnąć w przyszłym unijnym rozdaniu finansowym do 200 tysięcy złotych. Jednocześnie już teraz UE dopuszcza pomoc na ten cel sięgająca ponad 300 tysięcy.

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na postulat rolniczego samorządu dotyczący podwyższenia kwoty pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I już na wstępie przyznało, że zgodnie z przepisami unijnymi, maksymalna kwota pomocy dla młodych rolników wynosi 70 tys. euro, czyli przy obecnym kursie tej waluty - ponad 320 tys. złotych.

premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw, wsparcie dla rolnictwa, nabór wniosków

Ruszają dwa ważne nabory wniosków z PROW 2014-2020

Młodzi rolnicy do 29 maja mogą ubiegać się o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł. Do tego dnia prowadzony też będzie nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. To jest już...

Jednocześnie UE pozostawiła państwom członkowskim indywidualne określanie kwoty wsparcia dla młodych gospodarzy, biorąc pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą obszaru objętego programem.

W Polsce obecnie ta premia jest przyznawana w kwocie 150 tys. zł. Stawka ta obowiązuje od 2019 r.

"Ustalając ww. stawkę pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach operacji typu Premie dla młodych rolników PROW 2014-2020 (a także poprzednie stawki), kierowano się zasadą, że kwota premii dla młodych rolników w kolejnych programach rozwoju obszarów wiejskich jest dostosowywana średnio co kilka (cztery lub pięć) lat do wzrastających kosztów prowadzenia działalności rolniczej (wzrost cen wybranych czynników produkcji w rolnictwie: maszyn i narzędzi rolniczych, paliw, materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, pasz, a także średnich cen użytków rolnych), jak również do wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto" - wyjaśnił resort.

Modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcie dla rolnictwa, krir, wpr 2023-2027

Modernizacja gospodarstw. Zakup maszyn wykreślony?

Wracamy do uwag samorządu rolniczego zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jedna z nich dotyczy dotacji na zakup maszyn, czyli jednej z najbardziej pożądanych...
I dodał, że brano również pod uwagę średnią wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020.

W czasie, kiedy wysokość pomocy dla młodych rolników ustalano na poziomie 150 tys. zł, średnia wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach "Modernizacji" wynosiła 174 tys. zł, czyli mniej niż 200 tys. zł.

"Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że podwyższenie kwoty premii dla młodych rolników od najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie jest możliwe. Taka zmiana nie byłaby bowiem zgodna z przyjętą zasadą, a ponadto wymagałaby zmiany PROW 2014-2020, jak również zmiany przepisów krajowych" - uzasadnili ministerialni urzędnicy.

Jak zaznaczyli, 3 marca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników".

prow 2014-2020, wsparcie dla rolnictwa, Kazimierz Plocke, Bogdan Pomianek

Ile pieniędzy zostało jeszcze w kasie PROW? Znamy liczby

23 procent puli pieniędzy dostępnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 zostało do zakontraktowania w ramach poszczególnych form pomocy. Przekłada się to na miliardy złotych. Poseł Kazimierz Plocke (PO)...

Zmiany polegają przede wszystkim na przesunięciu maksymalnego terminu realizacji biznesplanu i złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r., jak również na aktualizacji szczegółowego wykazu kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych i rodzajów dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.

"Jednocześnie należy wskazać, że w przyszłym okresie programowania, zgodnie z projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, kwota premii dla młodych rolników mogłaby wzrosnąć do 200 tys. zł" - podsumowuje resort.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie