Posłowie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-09-2020,10:00 Aktualizacja: 18-09-2020,13:11
A A A

Regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej a także nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich zawiera projekt ustawy, którym zajmował się Sejm. Dokument został skierowany do dalszych prac w komisji rolnictwa.

Podczas pierwszego czytania posłowie nie wnieśli poprawek do projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, który ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

PFHBiPM, bydło mleczne, krowy mleczne, ocena wartości użytkowej, rozród krów, zasuszenie, okres międzywycieleniowy

Rozród krów w wynikach oceny użytkowej

Krowy mleczne w Polsce są coraz bardziej wydajne. Jednocześnie jednak pojawiają się u nich także problemy zdrowotne, które dotyczą głównie rozrodu. Rozród krów mlecznych ma decydujący wpływ na długość użytkowania tych...

- Kompleksowo obejmuje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdraża unijne przepisy do polskiego prawa - tłumaczył Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa.

Dodał, że w projektowanej ustawie do gatunków zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach w unijnych przepisach (bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych) dodano inne gatunki zwierząt gospodarskich, których hodowla będzie też regulowana - jeleniowatych, drobiu, zwierząt futerkowych, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczoły miodnej.

Projekt ustawy reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

bydło mleczne, rozród, odchów cieląt, konferencja, Stare Pole

Jak dbać o rozród krów?

Prawidłowy rozród krów pozwala nie tylko na cykliczne uzyskiwanie cieląt, ale również na zwiększenie wydajności życiowej mleka oraz sprzedaż większej liczby jałówek hodowlanych. Tak więc poprawa tego parametru umożliwia...

Wskazano, że jednostką sprawującą kontrolę urzędową sprawować będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. W odniesieniu do spraw związanych z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych (...) oraz kontroli świadectw zootechnicznych (...) i dokumentu wskazującego, że przywożone zwierzęta mają natomiast zostać wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane właściwy jest naczelnik urzędu celno-skarbowego".

Projekt zakłada, że hodowcom zwierząt będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcom może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

VAT na nasienie zwierząt, knur, buhaj, inseminacja

VAT na nasienie zwierząt znowu 8-procentowy

Ponowne obniżenie stawki podatku VAT na nasienie zwierząt do 8 proc. przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług...

W projekcie proponuje się, aby wysokość pobieranych opłat była ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Wysokość opłat oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać taki wpis będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę, w tym również udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty, o ile takie strony są przez nie prowadzone.

Napisano, że minister właściwy do spraw rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie przepisów przejściowych, które pozwolą zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych.

Mogą obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Projektowana ustawa została notyfikowana w Komisji Europejskiej.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pięć kroków do sukcesu

-Dzięki dywersyfikacji nadal tuczy

-Audyt rzeźniany 

-ASF znów w natarciu

-Biogazownie - zasada działania

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2023

Hoduj z głową bydło:

-Białogrzbiete to spokojna rasa

-Detoksykanty zabezpieczają

-Tajemnice rekordowej produkcji 

-Ubój na pastwisku bez stresu

 

PRENUMERATA