Raport nie pozostawia wątpliwości. Gatunki inwazyjne zagrażają przyrodzie, ludziom i gospodarce

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Paweł Wernicki PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
05-09-2023,8:45 Aktualizacja: 05-09-2023,8:50
A A A

Inwazyjne obce gatunki zwierząt i roślin stwarzają poważne, globalne zagrożenie dla środowiska naturalnego, gospodarki, bezpieczeństwa żywnościowego oraz zdrowia ludzi – wynika z nowego raportu Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES).

"Inwazyjne gatunki obce stanowią główne zagrożenie dla różnorodności biologicznej i mogą powodować nieodwracalne szkody w przyrodzie, w tym lokalne i globalne wymieranie gatunków, a także zagrażać dobrostanowi człowieka" – stwierdziła profesor Helen Roy (Wielka Brytania), współprzewodnicząca raportowi (wraz z nią przewodniczą prof. Anibale Pauchard z Chile i prof. Peter Stoett z Kanady).

Globalne zagrożenie pozostaje niedoceniane

Raport (https://www.ipbes.net/IASmediarelease) dotyczący inwazyjnych gatunków obcych i ich kontroli został zatwierdzony w sobotę w Bonn (Niemcy) przez przedstawicieli 143 państw członkowskich IPBES. Treść dokumentu opublikowano w poniedziałek. Jak z niego wynika, oprócz dramatycznych zmian w różnorodności biologicznej i ekosystemach znaczący jest także wymiar finansowy tego problemu: w roku 2019 globalny koszt ekonomiczny inwazyjnych gatunków obcych przekroczył 423 miliardy dolarów rocznie - przy czym od roku 1970 co dekadę koszty rosły co najmniej czterokrotnie.

inwazyjne gatunki obce, ekosystemy, gady, ryby, rośliny

Rośliny i zwierzęta na polskiej liście inwazyjnych gatunków obcych

Żółw ostrogrzbiety, bóbr kanadyjski, jeleń sika czy rdestowiec japoński - m.in. takie gatunki znajdą się na polskiej liście inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie. W wykazie tym będzie 19 gatunków roślin i...

Globalne zagrożenie, jakie stwarzają gatunki inwazyjne, pozostaje niedoceniane - zaznaczają autorzy raportu. Tymczasem według nowego raportu w wyniku działań człowieka do wielu regionów i biomów na całym świecie zostało wprowadzonych ponad 37 000 obcych gatunków. Zjawisko to narasta – co roku odnotowywanych jest kolejnych 200. Ponad 3500 z nich to szkodliwe inwazyjne gatunki obce – poważnie zagrażające naturze, wkładowi środowiska naturalnego w życie ludzi oraz dobrej jakości życia. Tymczasem zagrożenie to jest często ignorowane – do czasu, gdy już za późno na przeciwdziałania.

Eksperci pracowali cztery i pół roku

W 2019 r. w globalnym raporcie IPBES stwierdzono, że inwazyjne gatunki obce są jednym z pięciu najważniejszych bezpośrednich czynników, powodujących utratę różnorodności biologicznej – obok zmian w użytkowaniu gruntów i mórz, bezpośredniej eksploatacji gatunków, zmiany klimatu i zanieczyszczeń. Na podstawie owego raportu rządy zleciły IPBES dostarczenie najlepszych dostępnych dowodów i znalezienie opcji pozwalających stawić czoła wyzwaniom związanym z inwazjami biologicznymi. Powstały raport został opracowany przez 86 ekspertów z 49 krajów, pracujących przez ponad cztery i pół roku. Przeanalizowali oni ponad 13 000 opracowań, przy czym w bardzo znaczący wkład wniosła ludność tubylcza i społeczności lokalne, co - według autorów - czyni tę ocenę najbardziej wszechstronną, jaką kiedykolwiek przeprowadzono w odniesieniu do inwazyjnych gatunków obcych na całym świecie.

Autorzy raportu podkreślają, że nie wszystkie gatunki obce stają się inwazyjne. "Inwazyjne" gatunki obce to podzbiór gatunków obcych, o których wiadomo, że zadomowiły się i rozprzestrzeniły, powodując negatywny wpływ na przyrodę, a często też na ludzi. Gatunki inwazyjne stwarzające poważne ryzyko dla przyrody i ludzi to około 6 proc. obcych gatunków roślin, 22 proc. - bezkręgowców, 14 proc. - kręgowców i 11 proc drobnoustrojów. W przypadku osób najbardziej bezpośrednio zależnych od przyrody, na przykład ludności tubylczej i lokalnych mieszkańców ryzyko jest jeszcze większe: na terenach którymi zawiaduje ludność tubylcza występuje ponad 2300 inwazyjnych gatunków obcych, co zagraża jakości życia, a nawet tożsamości kulturowej.

nawłoć, ziemie porolne, ziemie porzucone, koszenie, pan, bioróżnorodność, przyroda

Co z porzuconymi polami? Ekspertka przestrzega przed inwazją nawłoci

W Polsce pozostawianie porzuconych ziem porolnych samym sobie wcale nie jest dobrym rozwiązaniem dla przyrody. Już lepsze jest prowadzenie tam ekstensywnej gospodarki rolnej. Opuszczone tereny szybko padają ofiarą inwazji choćby nawłoci...

Negatywne skutki dla przyrody i ludzi

W przeszłości wiele gatunków obcych było celowo wprowadzanych do ekosystemów ze względu na postrzegane korzyści dla ludzi. Jak jednak wynika z raportu IPBES, negatywne dla przyrody i ludzi skutki spowodowane przez gatunki, które stały się inwazyjne są ogromne.

"Inwazyjne gatunki obce w 60 proc. odnotowanych przypadków były główną przyczyną globalnego wymierania roślin i zwierząt, a w 16 proc. – jedyną przyczyną. Co najmniej 218 obcych gatunków inwazyjnych było odpowiedzialnych za ponad 1200 lokalnych wymierań. W rzeczy samej w 85 proc. przypadków wpływ inwazji biologicznych na gatunki rodzime jest negatywny" – zaznaczyła prof. Pauchard. Przykładem mogą być bobry północnoamerykańskie (Castor canadensis) i ostrygi pacyficzne (Magallana gigas), które zmieniają ekosystemy poprzez przekształcanie siedlisk – z poważnymi konsekwencjami dla gatunków rodzimych.

Negatywny charakter ma prawie 80 proc. udokumentowanych wpływów inwazyjnych gatunków obcych na życie ludzi. Dotyczy to w szczególności dostaw żywności – na przykład wpływu europejskiego kraba przybrzeżnego (Carcinus maenas) na komercyjne zasoby skorupiaków w Nowej Anglii oraz szkody powodowane przez omułka karaibskiego (Mytilopsis sallei) w lokalnych zasobach ryb w Indiach.

Choroby od inwazyjnych gatunków

Podobnie jest z wpływem na jakość życia ludzi – 85 proc. udokumentowanych skutków stanowią skutki negatywne, w tym wpływ na zdrowie. Chodzi na przykład o choroby takie jak malaria, Zika czy gorączka Zachodniego Nilu. Są one przenoszone przez inwazyjne obce gatunki komarów w rodzaju Aedes albopictus i Aedes aegyptii.

ustawa o gatunkach inwazyjnych, rośliny, zwierzęta, grzyby, ekosystem

Rząd przyjął projekt ustawy o gatunkach inwazyjnych

Rozwiązania prawne mające zapobiec niekorzystnemu wpływowi inwazyjnych gatunków obcych na naszą różnorodność biologiczną oraz ograniczające szkody przez nie wyrządzane - przewiduje projekt ustawy, który przyjęła Rada...

Połowy w Jeziorze Wiktorii uległy zmniejszeniu, ponieważ jest coraz mniej ryb – tilapii. To skutek rozprzestrzeniania się hiacynta wodnego (Pontederia crassipes), który jest najbardziej rozpowszechnionym globalnie inwazyjnym gatunkiem obcym. Drugie i trzecie miejsce w rankingu najbardziej rozpowszechnionych gatunków inwazyjnych zajmują lantana (Lantana camara), roślina o efektownych kwiatach, i szczur śniady (Rattus rattus).

"Niezwykle kosztownym błędem byłoby traktowanie inwazji biologicznych jedynie jako problemu kogoś innego" – zaznaczyła Pauchard. - "Dotyczą ludzi w każdym kraju, ze wszystkich środowisk i w każdej społeczności. Nawet Antarktyda jest dotknięta".

Z raportu wynika, że 34 proc. skutków inwazji biologicznych odnotowano w obu Amerykach, 31 proc. - w Europie i Azji Środkowej, 25 proc. - w rejonie Azji i Pacyfiku oraz około 7 proc. - w Afryce, zwłaszcza w lasach, na terenach zalesionych i na obszarach uprawnych – przy czym znacznie mniej odnotowano siedlisk słodkowodnych (14 proc.) i morskich (10 proc.). Inwazyjne gatunki obce są najbardziej szkodliwe na wyspach, a liczba roślin obcych przekracza obecnie liczbę roślin rodzimych na ponad 25 proc. wszystkich wysp.

Zmiana klimatu pogorszy sytuację

Jak wskazują autorzy raportu, jeśli nie zostaną podjęte środki zaradcze, sytuacja będzie pogarszać się coraz szybciej. "Globalna gospodarka, zintensyfikowane i rozszerzone zmiany w użytkowaniu gruntów i mórz, a także zmiany demograficzne prawdopodobnie doprowadzą do wzrostu liczby inwazyjnych gatunków obcych na całym świecie i rozprzestrzenią się na nowe kraje i regionach. Zmiana klimatu jeszcze bardziej pogorszy sytuację" - zaznaczyła prof. Roy.

W raporcie podkreślono, że interakcje między inwazyjnymi gatunkami obcymi a innymi czynnikami wywołującymi zmiany prawdopodobnie wzmocnią ich skutki – na przykład inwazyjne rośliny obce mogą oddziaływać na zmiany klimatyczne, często powodując intensywniejsze i częstsze pożary, uwalniając do atmosfery jeszcze więcej dwutlenku węgla.

Eksperci IPBES zwracają uwagę na niewystarczające środki zapobiegawcze. Podczas gdy 80 proc. krajów w swoich planach ochrony różnorodności biologicznej ma cele związane z zarządzaniem inwazyjnymi gatunkami obcymi, tylko 17 proc. ma krajowe przepisy ustawowe lub wykonawcze szczegółowo regulujące te kwestie. 45 proc. krajów nie inwestuje w zarządzanie inwazjami biologicznymi.

Konieczne środki zapobiegawcze

"Zapobieganie jest absolutnie najlepszą i najbardziej opłacalną opcją - ale eliminowanie, ograniczanie rozprzestrzeniania się i kontrola są również skuteczne w określonych kontekstach. Odbudowa ekosystemu może również poprawić wyniki działań zarządczych i zwiększyć odporność ekosystemów na przyszłe inwazyjne gatunki obce. Rzeczywiście, zarządzanie inwazyjnymi gatunkami obcymi może pomóc w łagodzeniu negatywnych skutków innych czynników zmian” - powiedział prof. Pauchard.

W raporcie wskazano, że środki zapobiegawcze – takie jak bezpieczeństwo biologiczne granic i ściśle egzekwowane kontrole importu – okazały się skuteczne w wielu przypadkach, na przykład w Australazji ograniczono rozprzestrzenianie się tarczówki marmurkowatej (Halyomorpha halys).

Gotowość, wczesne wykrywanie i szybkie reagowanie skutecznie ograniczają tempo osiedlania się gatunków obcych i mają szczególne znaczenie dla systemów morskich i sieci wodnych. Program PlantwisePlus, pomagający drobnym rolnikom w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, został przytoczony jako dobry przykład znaczenia ogólnych strategii nadzoru w celu wykrywania nowych gatunków obcych.

W przypadku niektórych inwazyjnych gatunków obcych eliminowanie okazało się skuteczne i opłacalne - zwłaszcza, gdy ich populacje są małe i wolno się rozprzestrzeniają w odizolowanych ekosystemach, takich jak wyspy. Przykładem może być Polinezja Francuska, gdzie problemy sprawiały szczur śniady (Rattus rattus) i królik (Oryctolagus cuniculus).

ustawa o gatunkach inwazyjnych, rośliny, zwierzęta, grzyby, ekosystem

Inwazyjne gatunki obce nie będą wpuszczane do Polski

Sejm uchwalił ustawę określającą zasady zwalczania inwazyjnych gatunków obcych. Chodzi o rośliny, zwierzęta, grzyby i inne organizmy, które zagrażają rodzimym ekosystemom, żywności, mogą też negatywnie wpływać na zdrowie człowieka....

Skuteczne zwalczanie biologiczne

Zwalczanie roślin obcych jest trudniejsze ze względu na długi czas, przez jaki nasiona mogą pozostawać w stanie uśpienia w glebie. Skuteczne programy zwalczania zależą między innymi od wsparcia oraz zaangażowanie zainteresowanych stron, ludności tubylczej i społeczności lokalnych.

Jeżeli z różnych powodów wytępienie nie jest możliwe, często można powstrzymać i kontrolować inwazyjne gatunki obce – szczególnie w lądowych i zamkniętych systemach wodnych, a także w akwakulturze. Udało się ograniczyć inwazję osłonicy azjatyckiej (Styela clava) w kanadyjskich hodowlach omułków. Skuteczne zabezpieczenie może mieć formę fizyczną, chemiczną lub biologiczną, chociaż stosowność i skuteczność każdej opcji zależy od kontekstu lokalnego.

Skuteczne okazało się stosowanie biologicznego zwalczania inwazyjnych obcych roślin i bezkręgowców - jak wprowadzenie grzyba Puccinia spegazzinii do zwalczania pnącza Mikania micrantha w regionie Azji i Pacyfiku.

"Jednym z najważniejszych przesłań płynących z raportu jest to, że możliwy jest ambitny postęp w zwalczaniu inwazyjnych gatunków obcych" – stwierdził prof. Stoett. - "Potrzebne jest zintegrowane podejście dostosowane do kontekstu, obejmujące całe kraje oraz różne sektory zaangażowane w zapewnianie bezpieczeństwa biologicznego, w tym handlu i transportu, zdrowia ludzi i roślin, rozwoju gospodarczego itp. Przyniesie to dalekosiężne korzyści dla przyrody i ludzi".

Poleć
Udostępnij