Nawozy naturalne i organiczne można stosować do 30 listopada

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak| redakcja@agropolska.pl
26-10-2015,8:10 Aktualizacja: 26-10-2015,9:46
A A A

Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej można stosować w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe).

Nakaz taki wynika z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. z 2014, poz. 393).

Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

Nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:

 • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
 • cieków wodnych;
 • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
 • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.).

Stosuj obornik jesienią. W pełni wykorzystaj zalety tego nawozu

Jesień jest najlepszym okresem do zastosowania obornika. Najlepiej rozrzucić go przed wykonaniem orki przedzimowej. Obornik jest najcenniejszym nawozem naturalnym. Przeciętnie w 10 tonach znajduje się 50 kg azotu (N), 30 kg fosforu (P2O5) i 70 kg...

Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

 • brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;
 • ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;
 • obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:

 • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
 • cieków wodnych;
 • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
 • kanałów.

Nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:

 • gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m;
 • poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2015, poz. 625) zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

W Polsce produkuje się mało obornika

Zaledwie 37,9 kg NPK/ha - tyle składników pokarmowych przeciętnie trafiało do gleby wraz z obornikiem w roku gospodarczym 2012/2013 - podaje GUS. Najwięcej tego nawozu stosuje się w tych województwach, w których utrzymuje się...

Zabrania się stosowania nawozów:

 • na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
 • naturalnych:
  • w postaci płynnej oraz azotowych - na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%;
  • w postaci płynnej - podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu