Podatek rolny będzie trochę niższy? Podstawa już ogłoszona

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-10-2016,14:00 Aktualizacja: 28-10-2016,14:02
A A A

Ogłoszona już została podstawa do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2017. Jest niższa od bazy wyliczeń tegorocznych stawek w poszczególnych gminach.

Podstawą jest średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podaje ją prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Według najnowszego komunikatu średnia, według której będzie ustalany podatek za 2017 rok, wynosi 52,44 zł za 1 dt (kwintal). Tegoroczne stawki były wyliczane na wyższej podstawie - średniej wynoszącej 53,75 zł za 1 dt.

Podatek rolny. Warto patrzyć radnym na ręce

Końcówka roku to w samorządach gminnych czas uchwalania budżetów i podatków na kolejne 12 miesięcy. Jednym z nich jest podatek rolny. Radni mają tu sporo do powiedzenia. Podstawą do obliczenia podatku rolnego jest bowiem...

Wobec tego w 2017 roku stawka podatku rolnego dla gospodarstw wyniesie 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta), a w przypadku pozostałych gruntów rolnych - 262,2 zł za 1 ha fizyczny (równowartość 5 dt żyta).

Rada gminy może jednak, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze danej gminy. I organa te z reguły korzystają z tego uprawnienia.

Warto dodać, że przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przepisach przewidziano różne ulgi i zwolnienia od tego podatku. Nie płaci się go przede wszystkim za użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Zwolnienie obejmuje także grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i położone w międzywałach.
ankieterzy, badania, gospodarstwa rolne, ziemiopłody, rolnictwo

Rolnicy w ogniu pytań. Dzięki ankietom każdy może zyskać

Każdy rolnik może się w każdej chwili dowiedzieć, że jego gospodarstwo zostało wylosowane do badania statystycznego. I nie ma co się od tego wykręcać. Badania z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa co roku prowadzi Główny Urząd...

Co istotne, płatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: budowę lub modernizację obiektów inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, a także zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę czy urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). Jest jednak warunek:  wydatki te nie mogą zostać sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką (jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa).

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu