Treści programowe

A A A

Wytyczne programowo-organizacyjne do XLV edycji OWiUR

Wytyczne programowo-organizacyjne do XLV edycji OWiUR (2021/2022)

Podstawowe zasady są zawarte w regulaminie Olimpiady. Zgodnie z ustaleniami regulaminowymi, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych poprzez Komitety Okręgowe kieruje do dyrekcji szkół informacje dotyczące organizacji XLV edycji.

Uczniowie szkół średnich w XLV edycji będą startować w następujących 11 blokach tematycznych:

1 Produkcja Roślinna 7 Technologia żywności
2 Produkcja zwierzęca 8 Gastronomia
3 Architektura krajobrazu 9 Agrobiznes
4 Ogrodnictwo 10 Leśnictwo
5 Mechanizacja rolnictwa 11 Weterynaria
6 Ochrona i inżynieria środowiska    

Każda szkoła wyrażająca chęć uczestnictwa w olimpiadzie powinna skontaktować się z sekretarzem odpowiedzialnym za okręg w którym szkoła się znajduje.

Każda szkoła uczestnicząca w olimpiadzie powinna przedstawić zaakceptowany przez Dyrektora szkoły skład Komitetu Szkolnego.

Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym około 15 z ekonomii i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego. Grupa uczestników tego samego bloku tematycznego otrzymuje zestaw jednobrzmiących pytań. Ich ocena: odpowiedź prawidłowa - 1 pkt. odpowiedź nieprawidłowa - 0 pkt.

Łącznie za poprawne odpowiedzi części teoretycznej (test) uczestnik może otrzymać 60 punktów.

Podczas zadań praktycznych  każdy  uczestnik  otrzymuje  3  zadania. Za każde z nich można uzyskać do 20 pkt. (w sumie 60 pkt.). W ocenie umiejętności brane są pod uwagę następujące kryteria: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie teoretyczne, organizacja, czas, bhp.

W ocenie I i II stopnia uczestnicy mogą uzyskać w eliminacjach pisemnych i z zadań praktycznych łącznie 120 punktów.

Wyniki zawodów szkolnych należy przesłać do sekretarza swojego okręgu w terminie do 10 listopada 2021 roku (po 20 listopada zostaje zamknięta lista osób zakwalifikowanych do zawodów okręgowych).

Planowane daty przeprowadzenia XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w roku szkolnym 2021/2022:

Zawody I stopnia (szkolne) 22-23 października 2021 roku

Zawody II stopnia (okręgowe) 8-9 kwietnia 2022 roku

Zawody III stopnia (centralne) 27-28 maja 2022 roku

W sprawach wątpliwych można uzyskać informacje szczegółowe pod nr telefonu: 025-643-13-10, lub 696 567 686, e-mail: jacek.rak@.uph.edu.pl oraz na stronie internetowej - www.owiur.pl