Treści programowe

A A A

Wytyczne programowo-organizacyjne do XLII edycji OWiUR

Wytyczne programowo-organizacyjne do XLII edycji OWiUR (2017/2018)

Podstawowe zasady są zawarte w regulaminie Olimpiady. Zgodnie z ustaleniami regulaminowymi, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych poprzez Komitety Okręgowe kieruje do dyrekcji szkół informacje dotyczące organizacji tegorocznej XLII edycji.

Uczniowie szkół średnich w XLII edycji będą startować w następujących 11 blokach tematycznych:

1 Produkcja Roślinna 7 Technologia żywności
2 Produkcja zwierzęca 8 Gastronomia
3 Architektura krajobrazu 9 Agrobiznes
4 Ogrodnictwo 10 Leśnictwo
5 Mechanizacja rolnictwa 11 Weterynaria
6 Ochrona i inżynieria środowiska    


Od XL edycji jest realizowany blok „Weterynaria”, która obejmuje materiał realizowany w szkołach średnich w ramach programu nauczania oraz wiedzę z tego zakresu w rozszerzonej formie zdobywaną np. z czasopism branżowych takich jak „Życie weterynaryjne”, „Magazyn weterynaryjny”, „Weterynaria w praktyce” itp.

Dotychczasowy blok „Żywienie człowieka” od XL realizowany jest jako dwa odrębne bloki „Technologia żywności” i „Gastronomia”. W zakresie polecanej literatury wymienić można Zalewski S. „Podstawy technologii gastronomicznej”, Górecka D. „Technologia gastronomiczna i obsługa klienta”, Gawęcki J. „ Kompedium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu”, Czerwińska D. „Podstawy żywienia człowieka”.

Blok „Architektura krajobrazu” obejmuje problematykę realizowaną w szkołach średnich objętych programem nauczania kierunku architektura krajobrazu oraz zagadnienia związane z szeroko pojętym zagospodarowaniem przestrzeni. W zakresie literatury poza podręcznikami szkolnymi polecane są: m.in. Majdecki L. „Historia ogrodów”, Ciołek G. „Historia ogrodów polskich”, Brookes J. „Wielka księga ogrodów”, Williams R. „Projektowanie ogrodów przydomowych”, oraz czasopisma „Działkowiec”, „Ogrody, ogródki, zieleńce”, „Szkółkarstwo” itp. Blok ten jest realizowany we wszystkich okręgach.

Tematyka wszystkich bloków jest określona w nazwie obejmującej zagadnienia bloku.

Wzorem lat ubiegłych około 15 pytań testowych we wszystkich blokach tematycznych uwzględniać będą zagadnienia z zakresu: ekonomiki i organizacji produkcji, obrotu towarowego, kalkulacji finansowych, gospodarki kredytowej, organizacji małych zakładów usługowych i małych przedsiębiorstw produkcyjnych, konserwacji i przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony środowiska. Wśród tych 15 pytań, 5 pytań dotyczyć będzie zagadnień szczegółowych związanych z blokiem tematycznym, natomiast pozostałe 10 będą stanowiły pytania ogólne. Do testów wprowadza się we wszystkich blokach tematycznych także po 10 pytań z zakresu ochrony środowiska związanych z problematyką bloku.

Uczestnicy olimpiady winni wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych m.in. takich jak: „Nowoczesna uprawa”, „Przedsiębiorca Rolny”, „Rolniczy Przegląd Techniczny”, „Hoduj z głową świnie”, „Hoduj z głową bydło”, „Lecznica dużych zwierząt” itp.

Organizacja olimpiady przewiduje nadal eliminacje na trzech szczeblach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Eliminacje szkolne olimpiady odbyły się we wszystkich szkołach w dniach   26-27.10.2017r. Eliminacje okręgowe w obiektach ustalonych przez Komitety Okręgowe odbędą się w dniach 20-21.04.2018r. Tegoroczne Centralne eliminacje będą zorganizowane na terenie okręgu wrocławskiego w dniach 07-08 czerwca 2018 roku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pytania na wszystkie etapy XLII edycji OWiUR układane są centralnie. Koperty z testami i zadaniami praktycznymi winny być otwierane publicznie w obecności uczniów biorących udział w Olimpiadzie. Komisje w poszczególnych blokach tematycznych, a zwłaszcza przy zadaniach praktycznych muszą być przynajmniej dwuosobowe.

Udział w Olimpiadzie mogą brać uczniowie wszystkich typów stacjonarnych szkół średnich (zgodnie z Regulaminem OWiUR).

Wskazane jest, aby szkoły biorące udział w Olimpiadzie, wprowadziły do planów dydaktyczno-wychowawczych tę pożyteczną formę edukacji młodzieży o dużych walorach samokształceniowych, która wzbogaca programy nauczania o dodatkowe treści oraz integruje wiedzę zawodową, teoretyczną i praktyczną.

Od 3 lat rejestracja uczestników poszczególnych etapów olimpiady dokonywana jest elektronicznie. Informacja o terminach elektronicznej rejestracji na poszczególne etapy umieszczana jest na stronie internetowej OWiUR.

W sprawach wątpliwych można uzyskać informacje szczegółowe pod nr telefonu: 025-643-13-10, lub 696 567 686, e-mail: jacek.rak@.uph.edu.pl  oraz na stronie internetowej - www.owiur.pl lub www.agropolska.pl/olimpiada

        
Przewodniczący Komitetu Głównego

Prof. dr hab. Józef Starczewski
 
--------------------------------------------------------------------------------------

XLII edycji OWiUR (2017/2018)

ELIMINACJE SZKOLNE

 

-

26 – 27 październik 2017 r.

ELIMINACJE OKRĘGOWE

 

-

20 – 21 kwiecień 2018 r.

 

ELIMINACJE CENTRALNE

 

-

07 – 08 czerwiec 2018 r.