Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji poszło w górę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-12-2022,9:15 Aktualizacja: 05-12-2022,11:36
A A A

Człowiek poprzez zmiany w użytkowaniu gruntów wpływa na bioróżnorodność i stan ekosystemów - wskazuje Główny Urząd Statystyczny w dokumencie "Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022".

Według danych GUS, w latach 2002-2021 zwiększyła się powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (o 16,7 proc.), gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, łącznie z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych (o 7,6 proc.), a także gruntów pod wodami (o 3,2 proc.), kosztem terenów pozostałych i użytków rolnych, w przypadku których odnotowano spadek odpowiednio o 27,5 i 3,9 proc.

Obrót nieruchomościami rolnymi, grunty rolne, raport GUS, nieruchmości rolne

Obrót nieruchomościami rolnymi. Jakie są średnie ceny i powierzchnie działek?

Główny Urząd Statystyczny w dokumencie "Obrót nieruchomościami w 2021 roku" podaje dane m.in. o transakcjach dotyczących gruntów rolnych, w tym także tych zabudowanych. Według informacji zgromadzonych przez...

W 2021 r. na cele nierolnicze i nieleśne wyłączono 6,5 tys. ha gruntów rolnych i leśnych, co oznacza wzrost w odniesieniu do poprzedniego oraz 2000 roku odpowiednio o 25,2 proc. i aż 123,6 proc. Największy odsetek gruntów wyłączonych przeznaczono na tereny osiedlowe - 46,9 proc. oraz na tereny przemysłowe - 23,5 proc.

GUS poruszył też kwestię gospodarstw ekologicznych, których w 2021 r. w Polsce funkcjonowało 20 tys. Zajmowały obszar 549,4 tys. ha użytków rolnych - 3,7 proc. ogółem. W relacji do roku poprzedniego wzrosła zarówno ich liczba, jak i powierzchnia, odpowiednio o 7,6 i 7,9 proc. Przeciętna wielkość gospodarstwa tego rodzaju wyniosła 27,5 ha i była najwyższa od 2000 r.

Jak przekazał GUS, opierając się na danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w 2021 r. kwota płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020) skierowanych do gospodarstw rolnych realizujących rolnictwo ekologiczne wyniosła - według stanu na 10 listopada 2022 r. - 485 mln zł.

Była to najwyższa kwota dopłat dedykowana rolnictwu ekologicznemu w latach 2004-2021. W stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 39,3 proc., a w odniesieniu do 2004 r., kiedy zaczął funkcjonować PROW 2004-2006 - ponad 13,5-krotnie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu