Dotacje z PROW. ARiMR tłumaczy, jak starać się o zaliczkę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2019,13:50 Aktualizacja: 18-01-2019,14:27
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała rolniczemu samorządowi wyjaśnienia, jak według aktualnych przepisów przebiega udzielanie zaliczek beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjenci mogą ubiegać się o zaliczkę zarówno przed przyznaniem pomocy (podpisaniem umowy o przyznaniu wsparcia), jak i po zawarciu umowy - np. na dofinansowanie zakupu maszyny w ramach modernizacji gospodarstwa.

prow 2014-2020, arimr, nabory wniosków, ryszard zarudzki, wsparcie dla rolnictwa

Już w lutym ruszą nabory wniosków. Znamy harmonogram na 2019 rok

Od początku PROW 2014-2020 do końca grudnia 2018 r. ARiMR wypłaciła beneficjentom 16,5 mld zł - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Przedstawił też harmonogram naborów na unijne działania na 2019 r. Od początku realizacji...

"ARiMR, dokonując weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy, ocenia m.in. zasadność wysokości wnioskowanego dofinansowania w ramach danej operacji. Przyznanie pomocy jest równoznaczne stwierdzeniu, że wnioskowana wysokość dofinansowania jest uzasadniona i niezbędna dla realizacji operacji. W świetle powyższego w przypadku przyznania wnioskodawcy pomocy finansowej, uzasadnione jest także wypłacenie części tej pomocy (do 50 proc. kwoty pomocy) w formie zaliczki" - wyjaśnia agencja.

Gdy beneficjent ubiega się o zaliczkę na realizację operacji wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, należy złożyć informację o numerze rachunku bankowego.

W przypadku ubiegania się o zaliczkę przed przyznaniem pomocy ARiMR zwróci się o dostarczenie dokumentów związanych z przyznaniem zaliczki, m.in. odpowiednich form zabezpieczeń, którymi są: poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem wekslowym banku oraz zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Formę zabezpieczenia określa beneficjent.

dopłaty do użytków zielonych, użytki zielone, hodowla zwierząt, jan krzysztof ardanowski, lubawa

Minister chce zabrać dopłaty "warszawiakom". Wystąpił do Brukseli

O walce o przyszły unijny budżet rolny, fałszywym myśleniu o rolnictwie w Europie i zabraniu dopłat do użytków zielonych właścicielom niemającym z rolnictwem nic wspólnego - mówił na spotkaniu z gospodarzami minister Jan...

"Rachunek bankowy, na który mają być wypłacone środki tytułem zaliczki, powinien być rachunkiem wyodrębnionym. Warunkiem rozliczenia zaliczki jest jej wykorzystanie na cele, na które została udzielona, co będzie podlegało weryfikacji na etapie rozliczania zaliczki" - wskazuje ARiMR.

Gdy beneficjent ubiega się o zaliczkę po przyznaniu pomocy (podpisaniu umowy), wniosek beneficjenta o zaliczkę składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej agencji - w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

Tyle samo czasu ma również od złożenia wniosku agencja na pisemne poinformowanie beneficjenta o terminie zawarcia aneksu do umowy albo o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki. Chyba, że dokument nie spełnia wymogów formalnych - ARiMR wzywa wówczas beneficjenta do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z pouczeniem.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza przekazanie zaliczki na wskazany rachunek bankowy. Wyciąg beneficjent musi później załączyć do zasadniczego dokumentu o płatność. Na jego podstawie zostanie zweryfikowane: czy zaliczka została wykorzystana na cele, na które została udzielona oraz czy naliczono odsetki od kwoty zaliczki.

"W ramach autoryzacji wniosku o płatność Agencja pomniejszy kwotę pomocy przysługującą do wypłaty i wynikającą z wniosku o płatność o kwotę odsetek naliczonych przez bank, o ile beneficjent nie dokonał zwrotu tych odsetek na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą" - tłumaczy ARiMR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu